Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/44

Click to flip

44 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
mīror, mirārī, mīrātus sum
admirar(se),
sorprenderse
Quīntus mīrātur quod pedēs, quī herī parēs erant, hodiē tam imparēs sunt.
cap. XIV, 7
admīror, admīrārī, admīrātus sum
admirar(se),
extrañarse
Gubernātor ānulum tam pulchrum admirātur... 'Num dominus tuus ille sevērus tantum pecūlium tibi dabat?' - inquit.
cap. XXVIII, 179-ss
arbitror, arbitrārī, arbitrātus sum
juzgar,
decidir
'Nōlī arbitrārī' -inquit- 'mē canem solvisse'.
cap. XXII, 94
audeō, audēre, ausus sum
atreverse,
osar
Sānē laudandus est ille iuvenis quī nōn modo fēminam illam pulcherrimam abdūcere ausus est...
cap. XXXI,167-ss
colloquor, colloquī, collocūtus sum
conversar,
hablar (con)
Iūlius adhūc in peristȳlō cum uxōre colloquitur.
cap. XX, 47
comitor, comitārī, comitātus sum
acompañar
Haec omnia facta sunt, quod Mēdus herī domō fūgit nec hodiē Mārcum in lūdum euntem et illinc redeuntem comitārī potuit.
cap. XXIII, 105-ss
complector, complectī, complexus sum
rodear,
abrazar
Mēdus eam complectitur et 'Tergē oculōs!' -inquit.
cap. XVI-87
confiteor, confitērī, confessus sum
confesar
Nautae stupentēs, cum eum quem mersum esse putābant ita vīvum appārere vidērent, prōtinus maleficium suum cōnfessī sunt.
cap. XXIX, 112-ss
consequor, consequī, consecūtus sum
seguir,
perseguir
Mīnōs, quamquam celeriter nāvigāvit, nōn tam celer fuit quam Thēseus neque eum cōnsequī potuit.
cap. XXVI, 4-ss
cōnsōlor, cōnsōlārī, cōnsōlātus sum
consolar,
aliviar
Hīs verbīs Mēdus amīcam suam trīstem cōnsōlatur.
cap. XVI-90
ēgredior, ēgredī, ēgressus sum
salir
Ventō secundō nāvēs ē portū ēgrediuntur: vēla vēntō implentur ac nāvēs plēnīs vēlīs per mare vehuntur.
cap. XVI, 38-ss
fābulor, fabulārī, fābulātus sum
hablar
'Iam tacē! Satis est. Nōnne tē pudet ita ab ōvō ūsque ad māla fābulārī? Sānē pudendum est!'
cap. XXXI, 185-ss
fateor, fatērī, fassus sum
confesar,
manifestar
Mārcus, quī iam nōn audet mentīrī, nihil negat, sed omnia fatētur: '...Tabula Sextī est. Tabulās mūtāvī inter pugnam.' -inquit.
cap. XXIII, 67-ss
fīō, fierī, factus sum
hacerse,
producirse, ser hecho
Dum ille loquitur, Mēdus occidentem spectat et nūbēs ātrās procul suprā mare orīrī videt; simul mare tranquillum fit.
cap. XVI, 96-ss
gaudeō , gaudēre, gavīsus sum
estar contento,
regocijarse
Aemilia gaudet quia fīlius vivit.
cap. XI, 114
imitor, imitārī, imitātus sum
imitar
'Quīn avēs caelī imitāmur?'
cap. XXVI, 39-40
hortor, hortārī, hortātus sum
animar
Ante proelium dux exercitūs mīlitēs suōs hortātur ut fortiter pugnent.
cap. XXXIII, 15-16
intueor, intuērī, intuitus sum
contemplar
Mēdus faciem Lȳdiae intuētur.
cap. XVI, 79
lābor, labī, lāpsus sum
resbalar
Dē oculīs Lȳdiae lacrimae lābuntur.
cap. XVI, 85
laetor, laetārī, laetātus sum
alegrarse
Mēdus laetātur neque iam dominum suum sevērum verētur.
cap. XVI, 73-74
largior, largīrī, largītus sum
repartir generosamente
Pecūniam tuam nōn largīris.
cap. XVI, 131-132
loquor, loquī, locūtus sum
hablar
Gubernātor statim loquī dēsinit et nūbēs spectat.
cap. XVI, 96
luctor, luctārī, luctātus sum
luchar
'Luctarī' est certāre complectendīs corporibus.
XXXV (sup. imag. pag. 299)
mentior, mentīrī, mentītus sum
mentir
Quod dīcit nōn vērum, sed falsum est: Mārcus mentītur.
cap. XXI, 87-88
minor, minārī, minātus sum
estar elevado,
amenazar
At Caesar, vir superbus, quīnquāgintā talenta pīrātīs obtulit, simul vērō supplicium iīs minātus est.
cap. XXXII, 170-ss
mīror, mīrārī, mīrātus sum
maravillarse,
admirarse
Quīntus mīrātur quod pedēs, quī herī parēs erant, hodiē tam imparēs sunt.
cap. XXIV, 7-8
morior, morī, mortuus sum
morir
Hominēs mortālēs nāscuntur ac moriuntur, Deus immortālis semper vīvit.
cap. XXVIII, 45-ss
nāscor, nāscī, nātus sum
nacer
Chrīstus... in oppidō Bethleem nātus est in Iūdaeā, patriā Iūdaeōrum, quae inter Syriam et Aegyptum est.
cap. XXVIII, 21-22
oblīvīscor, oblīvīscī, oblītus sum
olvidar
'Tālēs sunt virī, mī puer. Montēs aurī fēminīs pollicentur, tum prōmissa ablīvīscuntur ac fēninās sine nummō dēserunt' -inquit.
cap. XXV, 117-ss
opperior, opperīrī, oppertus sum
esperar
sī āēr tranquillus est, necesse est ventum opperīrī.
cap. XVI, 28-29
orior, orīrī, ortus sum
levantarse,
nacer
Ea pars caelī unde sōl oritur dīcitur oriēns.
cap. XVI, 45
ōsculor, ōsculārī, ōsculātus sum
besar
Iūlius uxōrem ōsculātur et 'Ō Aemilia' -inquit- 'mea optima uxor!'
cap. XIX, 89
partior, partīrī, partītus sum
repartir
'Sī tū sex assēs cum frātre tuō partīris, quot sunt tibi?' -inquit magister.
XVII, 143-144
patior, patī, passus sum
soportar,
sufrir
'Nōn fleō, etsī dolōrem gravem patior' -inquit Quīntus.
cap. XXIV, 38
persequor, persequī, persecūtus sum
seguir sin descanso
Quīntus: 'Nōnne rēx Mīnōs Thēseum cum Ariadnā fugientem persecūtus est?'
cap. XVI, 1-2
polliceor, pollicērī, pollicitus sum
proponer,
confesar
'...Illūc tē mēcum dūcam neque unquam tē relinquam. Hoc tibi polliceor.'
cap. XXV, 79-80
precor, precārī, precātus sum
suplicar
Gubernātor: 'Quid iuvat deōs precārī ut rēs āmissae tibi reddantur? Frūstrā hoc precāris.'
cap. XXIX, 54
proficīscor, proficīscī, profēctus sum
ir,
marchar
Inter eōs hominēs quī nāvēs cōnscendunt est Mēdus, quī ex Italiā proficīscitur cum amicā suā Lȳdiā.
cap. XVI, 55-ss
prōgredior, prōgredī, prōgressus sum
avanzar
In itinere cohortēs alia post aliam in longō ōrdine prōgrediuntur.
cap. XXXIII, 10-11
reminīscor, reminīscī, -
recordar
'Duōs versūs reminīscor ē carmine quod dē hāc rē scrīpsit poēta quīdam' -inquit Mēdus.
cap. XXXII, 101-ss
revertor, revertī, reversus sum
volver atrás
'Ō miserōs nautās, quī numquam domum revertuntur!'
cap. XX, 123
tueor, tuērī, tūtus sum
custodiar
... classēs Rōmānae, quae cūncta maria percurrunt, nāvēs mercātōriās atque ōram maritimam dīligenter tuentur.
cap. XXXII, 45
vereor, verērī, verītus sum
temer,
venerar
Mēdus laetātur neque iam dominum suum sevērum verētur.
cap. XVI, 73-74
versor, versārī, versātus sum
dar vueltas
'...Plūtō regnat apud Īnferōs, ubi animae mortuōrum velut umbrae versārī divuntur' -inquit gubernātor nāvis.
cap. XXVIII, 89