Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/419

Click to flip

419 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I
in, for (time)
OCH
and
ATT
to (infinitive) / that
DET
it / that
SOM
that / which / who
EN
a (en nouns)
on
ÄR
is / are (pres. of att vara)
AV
of / by
FÖR
for
MED
with
TILL
to / till
DEN
it (en nouns)
HAR
has / have (pres. of att ha)
DE
they, those
INTE
not
OM
about / concerning
ETT
a (ett nouns) / one
HAN
he (subject)
MEN
but
VAR
was / were (past att vara)
JAG
I (subject)
SIG
himself, herself, themselves (reflexive
FRÅN
from
VI
we (subject)
so/ such
KAN
can
MAN
one / man
NÄR
when / whenever
ÅR
year / years
SÄGER
says (present of att säga)
HON
she (subject)
UNDER
under / during
OCKSÅ
also
EFTER
after
ELLER
or
NU
now
SIN
his / her(s) / their(s) reflexive possessive
DÄR
there (location)
VID
with / at
MOT
towards / against
SKA
shall / will (short form of ‘skall’)
SKULLE
should
KOMMER
comes
UT
out (direction)
FÅR
gets / manages (pres. of att få)
FINNS
is / are (from att finna)
VARA
to be
HADE
had (past of att ha)
ALLA
all
ANDRA
other / second
MYCKET
much
ÄN
than
HÄR
here (location)
then
SEDAN
since
ÖVER
over
BARA
just / only
IN
in (direction)
BLIR
become / (also used in passive
UPP
up (direction)
ÄVEN
also
VAD
what
get / manage
TVÅ
2
VILL
will / want
HA
have
MÅNGA
many
HUR?
how?
MER
more
GÅR
goes / walk (pres. att gå)
SVERIGE
Sweden
KRONOR
monetary unit
DETTA
this
NYA
new
PROCENT
percent
SKALL
shall, will
HANS
his
UTAN
without / except
SINA
his
NÅGOT
some / something
SVENSKA
Swedish
ALLT
all
FÖRSTA
first
FICK
got (past of att få)
MÅSTE
have / had to
MELLAN
between / among
BLEV
became (past of att bli)
BLI
to become (also used in passive)
DAG
dag
NÅGON
someone / something
NÅGRA
some
SITT
his / her(s) / their(s) (possessive –
STORA
big
VARIT
part. of att vara
DEM
them
BLAND
among
KL
o’clock (abbre klocka)
BRA
good / well
TRE
3
TA
take
GENOM
through
DEL
part
HELA
whole
ANNAT
second / other
FRAM
forth / forward
GÖR
do / does (pres. of göra)
INGEN
none
GÖRA
do
ENLIGT
according to
MIG
me (object)
REDAN
already
INOM
within
KOM
come (imperative)
DU
you (subject)
HELT
completely
JU
just / certainly
SAMMA
same
KANSKE
perhaps
SJÄLV
self
OSS
us (object)
TIDIGARE
earlier
SE
see
MILJONER
millions
DOCK
nevertheless, however
DENNA
this
BÅDE
both
TID
time
KUNNA
could
FÅTT
got (pp of att få)
STOR
big
OLIKA
different / diverse
SER
see(s)
FLERA
more
PLATS
place / room
KUNDE
could
go / walk
UR
out of
GÄLLER
to be relevant / pertain
HONOM
him (object)
ALDRIG
never
BARN
child / children
VARJE
each
LITE
little
SÄTT
way, method, manner
JUST
exactly
VÄL
well / too
TAR
take(s)
ÅT
ate / past of äte / prep at
MEST
most
PER
per / by
STÅR
stand(s)
FEM
5
TROR
believes
RÄTT
right / straight
DESSA
those
GÅNG
time, occurence
DÄRFÖR
so, for that reason
FYRA
4
NY
new
GICK
went (past of att gå)
HOS
with, by
DESSUTOM
besides, moreover
GER
give(s) pres. of att ge
LIKA
like, similar
EFTERSOM
because, since
VILKET
which (ett nouns)
TROTS
despite
TYCKER
think, feels,
MÄNNISKOR
humans
LIGGER
lie(s)
VET
know(s)
KVAR
remaining
BÄTTRE
better
GJORDE
did (past of göra)
ÄNDÅ
still
INFÖR
in front of
REGERINGEN
government
SENASTE
last
SAMTIDIGT
simultaneous
ANNAN
second, other
ÄNNU
still, yet
BLIVIT
become
FALL
case
TALET
the number
EXEMPEL
example
GAMLA
old
DERAS
their (s)
TIDEN
time
MIN
my (possessive)
HENNES
her(s)
SISTA
last
KOMMA
come
STÖRRE
bigger
VISAR
show(s)
SENARE
later
TOG
took
NÄSTA
next
GÖTEBORG
city in western Sweden (Gothenburg)
GE
give
MINDRE
less
GJORT
done
INNAN
in, within, before
ALLTID
always
PENGAR
money
SADE
said
FÖRST
first
STÄLLET
the place
VÅR
our(s), Spring
FÖRE
before, in front of
SVENSK
Swedish
TILLBAKA
back
NER
down (direction)
NOG
enough, probably
SAMT
total, together
OFTA
often
SJÄLVA
self,
INGET
none
FLER
more
SÄGA
to say
EGEN
own (possessive)
IGEN
again remaining
TILLSAMMANS
together
RUNT
around
NÄSTAN
almost
LOPP
course (period of time)
FÖRRA
previous
ÅRET
the year
MÅL
goal
LÄNGRE
longer
SVÅRT
hard, difficult
BÄSTA
best
HANDLAR
buy, deal with
DAGENS
the day’s
LÄNGE
long
STORT
b ig
FRÅGAN
the question
SPELAR
play(s)
ENDA
even
LIV
lige
FORTFARANDE
still
MEDAN
while
BAKOM
behind
HAFT
had
MINST
least
BERÄTTAR
tell(s)
FAST
except, firm
PERSONER
people
BÖRJAN
the beginning
PROBLEM
problem
ALLTSÅ
thus
BORT
away (direction)
VARFÖR
why?
ANSER
regard, consider
VÅRA
our(s)
FÖRETAG
undertaking, company
MITT
my / mine
DESS
its (of it)
NYTT
new
TIO
10
INGA
none
FANNS
was / were found
EGNA
own (possessive)
UTANFÖR
outside of
VILLE
want, will
KR
kronor (monetary unit abbrev)
LÅNGT
far
FRAMFÖR
in front of
BÅDA
both
BEHÖVER
need
PAR
pair, couple
NEJ
no
MILJARDER
billions
STÖRSTA
biggest
POLISEN
the police
VÄRLDEN
world
DIREKT
direct
FOLK
people, folk
BORDE
ought to
VÄG
way, road
INNEBÄR
means, involves
SEX
sex, 6
KLART
clear(ly)
GÖRAN
male name
BÖR
ought to
VIDARE
further
MENAR
mean(s)
HÅLLER
hold(s), keep(s)
LÄTT
easy
YTTERLIGARE
outmost
HEM
home (direction)
GÅTT
gone, walked (att gå)
KVINNOR
women
FLESTA
most
JA
yes
HAND
hand
SÄRSKILT
especial
DÄRMED
with that
CIRKA
circa / approximately
LANDET
the land / conuntry
HELLER
rather
GÅNGEN
the time
ÅREN
the years
BÖRJADE
began
DÄREMOT
on the contrary
SVERIGES
Sweden’s
SETT
seen (att se?)
HENNE
her (object)
JOBB
job
KRING
around
KÄNNER
know(s)
LITEN
little
BESLUT
decision
EGENTLIGEN
actually
LÄNDER
lands, countries
BÖRJAR
begin(s)
POLITISKA
political
NI
you (plural, and formal)
VÄDER
weather
HJÄLP
help
ORDFÖRANDE
chairperson
TREDJE
3rd
VILKA
which (plural)
TALAR
talk(s)
EUROPA
Europe
SIDAN
page, since, side
RIKTIGT
correct
SMÅ
little
(ett) ARBETE
work
VISSA
certain
SKRIVER
write(s)
SÅG
saw (from att se)
SLUT
end
IBLAND
among, sometimes
NED
down (motion)
FRÅGA
ask
SA
said (from att saga)
HÅLLA
hold, keep
UNGA
young, youth
DRYGT
at least, more than
EMOT
against, opposite
MUSIK
music
NÄRA
near, almost
TYSKLAND
Germany
GÅNGER
times, occurrences
GAV
gave (from att ge)
FEL
mistake, wrong
TAGIT
taken
NR
abbrev number
EKONOMISKA
economic
NAMN
name
STEG
step, climbed
KOMMIT
came (from att komma)
HELST
rather, preferably
IHOP
all together
LIKSOM
like, similar
SÅDAN
such
FÖRSLAG
suggestion
VILKEN
which (en nouns)
LIVET
life
DAGAR
days
VANN
won (from att vinna)
ÅRS
year’s
SPELA
play
SÄKERT
certain(ly)
VARANDRA
each other
GANSKA
quite
VECKAN
the week
VEM
who(m)
ENS
one’s
VISST
certain(ly)
LÅNG
long
METER
meter
ALL
all
REGI
direction
HUS
hous
SITTER
sit(s)
FORM
form
LILLA
little
BARNEN
the children
SNABBT
quick(ly)
MÄN
men
GRUND
basis, ground
HEMMA
home (location)
SNART
soon
MÖJLIGT
possible, possibly
LÅG
low, lay (att ligga)
KLARA
clear
FRÅGOR
questions
VERKLIGEN
really
PRECIS
exactly
PUBLIK
public, audience
SKOLAN
the school
STÖD
support
INTERNATIONELLA
international
DELAR
parts
HÖG
high
FILM
film
MATS
male name
BO
to dwell
FAKTISKT
actually
LAND
land, country
GOTT
good, well
GÄRNA
gladly, willingly
HÖGRE
right
VÅRT
our(s)
GOD
good
DAGEN
the day
ÖVRIGA
other, remaining
BETALA
pay
LAG
law, team
BJÖRN
bear, male name
SLUTET
the end, conclusion
VERKAR
seems, works
SAGT
said < säga
KRAV
demand, requirement
STOD
stood < stå
OMKRING
about, around
VIKTIGT
important