• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat wordt in het hoofdstuk Informatie en documentatie aangegeven?
Op welke wijze informatie beheerd moet worden, teneinde verschillende belangengroepen op verschillende momenten in de tijd efficient en effectief te kunnen informeren.
Wat is een ondersteunend instrument hierbij?
Het opzetten van een projectdossier.
Wat is de kerncompetentie binnen dit hoofdstuk?
De competentie om effectief te kunnen rapporteren en documenteren in een project.
Informatie.
Betekenisvolle gegevens
Document
Een medium met daarin vastgestelde gegevens
Documentatie
Het materiaal waaruit men put.
Onderscheid data en informatie
Informatie bevat kennis die iemand bereikt. Data is een verzameling gegevens, ofwel feitelijkheden.
Wat is een belangrijke functie van informatiebeheer?
De juiste gegevens naar de juiste personen.
Informatiebeheer heeft tot doel?
- snel vinden documenten;
- duidelijk wat de geldige versie is;
- documenten worden verstrekt aan diegene die ze nodig heeft
- correcte grondslag voor latere reviews en audits.
Informatiebeheer kent de volgende functies:
- plannen
- identificeren, registreren en opslaan
- goedkeuren, wijzigen en distribueren
- statusverantwoording
- bewaken en bijsturen
Plannen;
Ervoor zorgen dat duidelijk is welke informatie waar en op welke wijze moet worden vastgelegd, en wie welke actie moet uitvoeren om de informatie te beheren
identificeren, registreren en opslaan.
Ervoor zorgen dat alle te beheren informatie eenduidig herkenbaar is, wordt vastgelegd en opgeslagen.
Goedkeuren, wijzigen en distribueren.
Ervoor zorgen dat alle te beheren informatie door de daartoe bevoegde personen wordt goedgekeurd, wordt gewijzigd en dat de informatie aan de juiste personen wordt gedistribueerd.
Statusverantwoording.
Ervoor zorgen dat de oorspronkelijk goedgekeurde versies bewaard blijven en niet worden vernietigd of overschreven.
Bewaken en bijsturen.
Ervoor zorgen dat de afspraken over informatiebeheer worden nagekomen.
Wat omvat het informatieplan?
- welke informatie waar en op welke wijze meot worden opgeslagen
- wie welke acie moet uitvoeren om de informatie te beheren
Wat omvat het informatieplan (technisch):
- het informatiesysteem
- de informatieprocedures
- de benodigde capaciteit en kosten.
het informatiesysteem specificeert:
- welke documenten wel/niet worden opgeslagen;
- (de)centraal opslaan
- welke informatie de doc. bevatten;
- opmaak en vorm doc.;
- de wijze waarop doc. worden geidentificeerd en geregistreerd.
de informatieprocedures specificeren
- wie verantwoordelijk is voor :
* identificeren
* registreren
* opslaan
e.d.
Afspraken wie wat doen, kunnen we vastleggen in een?
informatie-organisatiematrix (I/O Matrix)
Wat noteren we in een I/O matrix?
Wie welke informatietaken heeft en wie welke informatie ontvangt.
De I/O matrix is een verbijzondering van?
De projectverantwoordelijkhedenmatrix.
Voor de identificatie van een document is het belangrijk dat hij een unieke code krijgt. Waar moet deze code aan voldoen?
- projectcode
- code en soort document
- versienummer
- status
- archiefcode (waar het document is opgeslagen)
- datum opstellen document
In projecten onderkennen we meestal een drietal vrijgavenniveaus:
- werk projectmedewerker > goedgekeurd door teamleider;
- werk teamleider > goedgekeurd door PM
- werk PM > goedgekeurd door OG
Ten minste bij iedere faseovergang moet het informatiebeheer worden geevalueerd en zo nodig bijgesteld:
- houdt eenieder zich aan de afspraken?
- vraagt de gewijzigde situatie om nieuwe afspraken?
- zijn de huidige afspraken effectief?
Wat is een specialistendocument?
Een document dat tijdens het project wordt opgesteld om het eindresultaat te realiseren.
Wat is een managementdocument?
Een document dat tijdens het project wordt opgesteld om de realisatie van het projectresultaat te beheren.
Wat is een veelgebruikte projectdossierstructuur?
- managementdossier
* projectdossier
* fasedossiers
* kwaliteitsdossier
- specialistendossier