• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Welke kerncompetentie leert de PM in de paragraaf 8.04 Onderhandelen.
Het vermogen meningsverschillen en belangentegenstellingen rondom programma's op te lossen, teneinde te komen tot wederzijds bevredigende oplossingen.
Definitie Onderhandelen.
Een communicatieproces waarbij twee of meer partijen met deels strijdige en deels gemeenschappelijke belangen vanuit verschillende posities tot overeenstemming trachten te komen.
Definitie Win-winovereenstemming.
Een overeestemming tussen twee of meer verschillende partijen, die voor alle partijen tegemoet komt aan essentiele belangen.
Definitie Stijlflexibiliteit.
Het varieren in gedrag, teneinde effectief invloed uit te oefenen op de belangensfeer, de machtsfeer, het onderhandelingsklimaat, de flexibiliteit en de opstelling van de onderhandelaars.
Waar wordt in de projectvoorbereiding over onderhandeld?
- de projectopdracht;
- de aanpak;
- de beste samenstelling van de stuurgroep;
- het mandaat van de PM
Waar wordt in de projectdefinitiefase over onderhandeld?
- beschikbare budget;
- beschikbare tijd;
- de specificatie van de kwaliteit;
- de benodigde capaciteit;
- beschikking van specifieke mensen en middelen.
Waar wordt tijdens de uitvoering over onderhandeld?
- prijzen en voorwaarden van leveranciers;
- doorvoeren van wijzigingen;
- verkrijging extra personeel;
- het ter beschikking krijgen van faciliteiten
Waar wordt over onderhandeld tijdens de projectafsluiting?
- afbouw van de faciliteiten;
- vrijmaken van de capaciteiten.
Waar wordt over onderhandeld tijdens de projectafsluiting?
- afbouw van de faciliteiten;
- vrijmaken van de capaciteiten.
Wat is de doelformulering van onderhandelen?
Realiseren van een overeenstemming die gebaseerd is op de belangen van onderhandelende partijen en gerealiseerd is met behoud van de relatie.
Benoem de vijf onderhandelingsstrategieen?
- integratiestrategie (win-win)
- toegeefstrategie (meegevende strategie)
- forceerstrategie (afdwingstrategie)
- ontloopstrategie (wegbewegende strategie)
- compromisstrategie (quick-win strategie)
Waar doet de integratiestrategie recht aan?
Zowel aan de relatie als aan een zo goede mogelijk resultaat voor beide partijen.
Wat staat binnen de integratiestrategie centraal?
De probleemoplossing. De belangen alsmede de eigen belangen worden gezien als onderdeel van het op te lossen probleem.
Wat kernmerkt de integratiestrategie?
- de wil om gemeenschappelijke belangen en criteria te vinden;
- te zoeken naar meerdere alternatieven
Waarop is een toegevende strategie gericht?
Op het winnen of behouden van de relatie.
Wanneer wordt de toegevende strategie gehanteerd?
Als 1 van de partijen de relatie wil behouden en weet dat de andere partij een sterke BAZO heeft.
Wanneer wordt de ontlopende of weg bewegende strategie bewandeld?
Als er geen win-win overeenkomst gesloten kan worden.
Wie bepaald bij de forcerende strategie hoe het spel wordt gespeeld.
De meest machtige partij.
Wat speelt een belangrijke rol bij de strategie van het compromis.
De tijdfactor. Partijen hebben te weinig tijd om de belangen en alternatieven uitgebreid te exploreren en daarnaast hebben ze te weinig informatie om elkaar in een win-verliespositie te manoeuvreren.
Waarop is het excellent onderhandelen van de Harvard Business Negotiation Project gericht?
Op het vinden van oplossingen die het belang van de onderhandelende partijen dient.
Vanuit welke positie wordt gehandeld in het excellent onderhandelen?
Vanuit een gemeenschappelijke probleemdefinitie. Koppel de inhoud los van de persoon en er is vertrouwen dat het proces van probleemoplossing zal leiden tot een goed akkoord.
Wat is de kernvraag binnen het excellent onderhandelen?
Welke mogelijke oplossingen zijn er om te voorzien in de wederzijdse belangen van partijen?
Wat is een wezenlijke stap in de voorbereiding van het onderhandelingsproces?
Ontwikkeling en bestudering van het "Beste Alternatief Zonder Overeenkomst" (BAZO).
Fasering van het onderhandelingsproces geeft structuur en houvast aan de onderhandelaar. We onderscheiden de volgende fasen:
- voorbereidingsfase;
- opstartfase;
- onderhandelingsfase: probleemdefinitie, exploratie en probleemoplossing;
- afrondingsfase
Wat gebeurt er als de onderhandelaar de waaromvraag stelt?
De onderhandelaar zet zichzelf op het spoor van het verzamelen van positieve achtergrondinformatie.
Mastenbroek onderscheidt een vijftal aspecten dat een onderhandelaar kan beinvloeden?
- flexibiliteit;
- machtbalans;
- onderhandelingsklimaat;
- speelruimte;
- inhoud;
Hoe kun je de flexibiliteit beinvloeden?
Door mezelf explorerend of vermijdend op te stellen.
Wat doe je bij explorerend onderhandelen?
Dan zoek je naar oplossingen die voor beide partijen gunstig zijn.
Waartoe leidt de explorerende manier van onderhandelen?
Tot een betere verstandhouding en tot een situatie die voor beide partijen ook op langere termijn voordelig is.
Hoe kan vermijdend onderhandelen gekarakteriseerd worden?
'star' en 'vasthouden aan het vertrouwde'
Wat geeft een streefpunt aan?
Wat ik met de onderhandelingen wil bereiken.
Wat geeft een weerstandpunt aan?
De grenzen aan de concessies die je wilt doen.
Wat is kenmerkend voor vermijdend onderhandelen?
Telkens hetzelfde standpunt herhalen in andere bewoordingen of er een principezaak van te maken.
Waar gaat het om bij het beinvloeden van de machtsbalans.
Het gaat hierbij om het creeren van evenwicht of overwicht?
Hoe wordt overwicht verkregen?
- voordelige feiten belichten;
- laten merken dat men alternatieven achter de hand heeft;
- manipulerende gesprekstechnieken
Machtbronnen kunnen zijn:
- specialistische kennis;
- informatie in de breedte;
- politieke ingangen in het belangenveld;
- status;
- coalitievorming
Waartoe stelt de PM de diverse partijen toe in staat bij het creeren van evenwicht?
Gezichtsverlies voorkomen en de ideen van elkaar echt leren kennen.
Hoe kun je een positief klimaat bevorderen?
Door informele en ongedwongen contacten, humor.
Hoe kun je de speelruite beinvloeden?
Door apart te onderhandelen met de achterban.