• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/164

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

164 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is de kerncompetentie van de paragraaf 10.06 Financieel management?
Het vermogen om het project te kunnen managen binnen de financiele context waar binnen de staande organisatie actief is.
Definitie Balans?
Een staat die de omvang en de samenstelling van de bezittingen en verplichtingen in geld aangeeft op een bepaald moment.
Definitie Winst- en verliesrekening?
Een samenvattend overzicht van alle kosten en opbrengsten gedurende een bepaalde periode.
Waarom is een organisatie gebonden aan de wijze waarop de financiele verslaglegging tot stand komt?
- verslaglegging heeft een verantwoordingsfunctie;
- verslaglegging is een bron voor het nemen van beslissingen in een organisatie.
Wat is een van de belangrijkste documenten bij de externe verslaglegging?
De jaarrekening
Waar bestaat de jaarrekening uit?
- een balans;
- een winst- en verliesrekening;
- een kasstroomoverzicht;
Plus een toelichting op alle onderdelen.
Wat staat aan de debetzijde van een balans?
De bezittingen van een organisatie.
Wat staat aan de creditzijde van een balans?
De vermogensvormen waarmee de bezittingen zijn gefinancierd.
Wat wordt meestal ook meegenomen in een balans?
De bezittingen en financiering van het vorige jaareinde.
Waarom worden de bezittingen en financiering van het vorige jaareinde ook meegenomen in een balans?
Daarmee wordt in 1 overzicht duidelijk wat de consequenties van de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar zijn op de balans.
Welke posten omvat de balans meestal?
- vaste activa
- vlottende activa
- eigen vermogen
- vreemd vermogen
Wat zijn de vaste activa?
De activa die niet binnen een jaar in liquide middelen omgezet kunnen worden.
Wat omvat de vaste activa?
- de materiële vaste activa;
- de immateriële vaste activa;
- financiële vaste activa
Wat zijn materiele vaste activa?
De tastbare duurzaame productiemiddelen die de onderneming in haar bezit heeft.
Worden duurzame productiemiddelen die gehuurd zijn vermeld op de balans?
Nee
Noem voorbeelden van materiele vaste activa:
- gebouwen
- machines
- infrastructuur
Wat zijn immateriele vaste activa?
De niet-tastbare vaste activa die de onderneming in haar bezit heeft.
Noem voorbeelden van immateriele vaste activa:
- concessies
- vergunningen
- intellectuele rechten
- in het verleden betaalde goodwill
Wat is Goodwill.
De meerwaarde van een onderneming boven het eigen vermogen.
Wanneer komt de Goodwill op de balans?
Als de onderneming in het verleden een andere firma heeft overgenomen en daarbij een bepaald bedrag voor goodwill heeft betaald.
Wat zijn financiële vaste activa?
Dit zijn deelnemingen en effecten in het bezit van de onderneming.
Wanneer is er sprake van deelneming?
- als het aanhouden van aandelen in een andere onderneming (dochtermaatschappij) duurzaam is;
- voor eigen rekening geschiedt;
- ten dienste staat van de werkzaamheden van de werkzaamheden van de eigen onderneming.
Wat zijn de vlottende activa?
De liquide middelen en activa die (normaliter) binnen jaar in liquide middelen omgezet kunnen worden. Van voorraden wordt verondersteld dat deze daarmee vallen onder de vlottende activa.
Wat omvat voorraden.
- grondstoffen;
- onderdelen;
- halffabricaten;
- nog niet verkochte eindproducten
Welke voorraden worden niet gewaardeerd?
Niet duurzame voorraden, zoals kantoorartikelen.
Waartegen worden de voorraden gewaardeerd?
Tegen kostprijs.
Wat omvatten vorderingen?
Het totaal aan debiteuren minus de voorziening van oninbare debiteuren.
Wat zijn debiteuren?
Facturen die klanten nog aan de onderneming moeten betalen.
Worden vorderingen incl. of excl. BTW gewaardeerd?
Exclusief BTW
Wat omvatten de liquide middelen?
De saldi van kas, bank en giro plus de bedragen die op spaarrekeningen e.d. zijn geplaatst, welke binnen een jaar in liquide middelen omgezet kunnen worden.
Wat zijn de totale activa?
Het totaal van de vaste en de vlottende activa en het is daarmee het totaal van de bezittingen en de vorderingen van de onderneming.
Wat is het eigen vermogen?
- Het totaal van het aandelenkapitaal en de algemene reserves;
- het totaal van het gestorte kapitaal en de niet opgenomen winsten
[en daarmee het totale bedrag waarmee de eigenaren van de onderneming risico lopen]
Wat is het aandelenkapitaal?
De nominale waarde van het geplaatste kapitaal dat door de aandeelhouders is gestort.
Wat is de (algemene) reserve?
- het niet aan de aandeelhouders uitbetaalde deel van de winst;
- eigendom van de aandeelhouders.
Hoe kan de algemene reserve worden opgesplitst?
- reserve
- toevoeging reserve
Wat is de reserve?
De reserve van dit jaar is de algemene reserve van het vorig jaar.
Wat is de toevoeging reserve?
De toevoeging reserve is het niet uitgekeerde deel van de winst van dit jaar.
Wat is het vreemd vermogen?
Het totaalbedrag wat de onderneming van derden heeft geleend of nog niet aan derden heeft betaald?
Hoe wordt het vreemd vermogen meestal opgesplitst?
Het korte termijn vermogen en het lange termijn vermogen.
Wat omvat het kort termijn vermogen?
- de schulden;
- bankkrediet;
Wat omvat het lange termijn vermogen?
- de voorzieningen;
- de leningen;
Wat omvatten de Voorzieningen?
Reserveringen voor toekomstige verplichtingen of reserves.
Voorzieningen mogen slechts worden gevormd?
Tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum werkelijk bestaan.
Noem voorbeelden van voorzieningen?
- concreet voorzien groot onderhoud;
- reorganisaties;
- pensioenen;
Wat zijn langetermijnschulden?
Alle schulden die niet binnen een termijn van een jaar ten laste komen van de liquide middelen.
Wat zijn voorbeelden van langetermijnschulden?
- hypothecaire leningen;
- obligatieleningen;
- pandbrieven
Wat is een bankkrediet?
Een tijdelijk vermogen dat in principe binnen een jaar opeisbaar is.
Hoe wordt bankkrediet beschouwd?
Als korte termijn vreemd vermogen.
Wat omvatten de overige schulden?
Alle bedragen die de onderneming nog aan derden moet betalen, zoals crediteuren, belastingen en premies (< 1 jaar)
Wat is de totale passiva?
Het totaal aan vermogen dat de onderneming verschuldigd is aan de verschaffers van dat vermogen, en omvat zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen.
Waaraan is de totale passiva altijd gelijk aan?
De totale activa.
Wat wordt verstaan onder het Onderhanden Werk (OHW)?
Datgene van de uitgevoerde werkzaamheden wat nog niet is gefactureerd.
Wat is het OHW van mijn eigen projecten in uitvoering?
Het totaal aan bestedingen en verplichtingen van het project, zolang het project nog niet is opgeleverd en gekapitaliseerd.
Waaronder dient het OHW welke nog niet is gefactureerd gewaardeerd te worden?
Onder de vlottende activa.
Waaronder dient het OHW van de eigen projecten onder gewaardeerd te worden?
Onder de vaste activa.
Wat zijn Transitoria?
Posten waarvan de financiele handeling in een ander jaar plaatsvindt dan de feitelijke boeking.
Waar maken Transitoria (of overlopende posten) onderdeel van uit?
Van de vlottende activa en kortlopende schulden op de balans.
Noem voorbeelden van Transitoria welke onder de vlottende activa geboekt worden?
- de huur van januari die al in september betaald is;
- teveel betaalde verzekeringspremies;
Noem voorbeelden van Transitoria welke onder de kortlopende schulden geboekt worden?
- bedragen die we nog moeten betalen, maar waarvoor we nog geen factuur hebben ontvangen;
- vooruit ontvangen bedragen voor werkzaamheden die nog moeten worden verricht;
Wat is het (netto) werkkapitaal?
Het deel van de vlottende activa, dat niet nodig is voor het dekken van het kort vreemd vermogen.
Noem de twee formules voor het werkkapitaal?
1. werkkapitaal = Vlottende activa - vlottende passiva;
2. werkkapitaal = EV + Lang vreemd vermogen - Vaste activa
Wat is er aan de hand als het werkkapitaal te laag of zelfs negatief is?
Dan kan de onderneming niet aan zijn korte termijn verplichtingen voldoen.
Wat is er aan de hand als het werkkapitaal te hoog is?
Dan heeft de firma te veel niet renderend kapitaal en is zij niet effectief.
Wat is de winst- en verliesrekening?
Een overzicht van alle kosten en opbrengsten van een onderneming tussen twee balansmomenten in.
Welke periode omvat de winst- en verliesrekening?
Vrijwel altijd een periode van een jaar, en dit noemen we een boekjaar.
Wat zijn andere namen voor de winst- en verliesrekening?
Resultatenrekening of exploitatierekening.
Wat wordt met het saldo van de winst- en verliesrekening gedaan?
Winst of verlies van een periode wordt overgeboekt naar de balans en komt terecht in het eigen vermogen.
De posten van de winst- en verliesrekening worden onderverdeeld in?
- baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering;
- buitengewone baten en lasten.
De baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering worden verder onderverdeeld in ?
- operationele baten en lasten;
- financiele baten en lasten.
Waarin worden de operationele lasten in de verlies- en winstrekening in onderverdeeld?
Volgens een categorische of volgens een functionele kostensplitsing.
Hoe worden de kosten uitgesplitst in een categorische kostensplitsing?
Naar hun soort.
Noem voorbeelden van een categorische kostensplitsing?
- kosten voor grond- en hulpstoffen;
- kosten uitbesteed werk;
- personeelskosten;
- afschrijvingskosten.
Bij de functionele kostensplitsing worden de kosten toegekend aan?
De kostprijs van de omzet, verkoopkosten en algemene beheerskosten.
Wat dient er te gebeuren indien er een functionele kostensplitsing wordt toegpast?
In de toelichtingen aanvullende informatie verstrekken t.a.v. de categorische kostensoorteren, waaronder het totaalbedrag van de in de winst- en verliesrekening verwerkte afschrijvingen en lonen en salarissen.
Wat is de netto omzet?
De opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting (BTW)
De omzet is gelijk aan?
De afzet maal de (officiële) verkoopprijs.
Wat is de kostprijs van de omzet?
Het bedrag aan de grondstoffen, goederen en diensten, dat direct is toe te rekenen aan de omzet.
Hoe wordt de kostprijs van de omzet ook wel genoemd?
De inkoopwaarde van de omzet of gewoon inkoop.
Wat is het bruto omzetresultaat?
De netto omzet verminderd met de kostprijs van de omzet.
Hoe wordt het bruto omzetresultaat ook wel genoemd?
De bruto toegevoegde waarde, bruto marge of bruto winst.
Wat is het bedrijfsresultaat?
Het bruto omzetresultaat minus de bedrijfskosten en is daarmee het totaal van de operationele baten en lasten.
Wat omvatten de financiele baten en lasten?
De rentebaten minus de rentekosten en de kosten voor financiering.
Wat is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting?
Het bedrijfsresultaat minus de financiële baten en lasten.
Wat wordt als buitengewone lasten beschouwd?
De baten en lasten die niet uit de gewone bedrijfsvoering voortvloeien.
Wat valt onder de buitengewone baten en lasten?
Incidentele resultaten zoals uitkering bij schade boven de boekwaarde, herstelboekingen.
Het resultaat voor belasting (nettowinst voor belasting)
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting plus de buitengewone baten en lasten.
Als er geen buitengewone baten en lasten zijn dan is het resultaat voor belasting gelijk aan?
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting.
Welke belasting moet worden betaald over het resultaat voor belasting?
Vennootschapsbelasting.
Waaraan is het resultaat na belasting (nettowinst na belasting) gelijk?
Het resultaat voor belasting minus de te betalen belasting.
Hoe kan het resultaat na belasting worden uitgekeerd?
- Als dividend aan de aandeelhouders;
- toevoegen aan de reserves;
Wat wordt in een categorische indeling wel en in de functionele indeling van de winst- en verliesrekening niet afzonderlijk vermeld?
De afschrijvingen.
Wat is de netto toegevoegde waarde?
De opbrengst na aftrek van alle kosten, met uitzondering van de personeelskosten, de financiele baten en lasten en de te betalen vennootschapsbelasting.
Waarvoor is het bedrag van de toegevoegde beschikbaar?
- de beloningen aan de werknemers;
- de verschaffers van vreemd vermogen;
- de overheid;
- de eigenaren;
Zijn ondernemingen verplicht de toegevoegde waarde in de winst- en verliesrekening op te nemen?
Nee
Waar staat de afkorting EBITDA voor?
Earnings before interest, Tax, Depreciation and Amortization
Wat is de nederlanse vertaling van de EBITDA?
Resultaten voor Rente, Belasting en Afschrijving.
Waar staat de Depreciation voor?
Voor afschrijving op materiele vaste Activa.
Waar staat Armotization voor?
Afschrijving op goodwill en andere immateriele vaste activa.
Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen Depreciation en Armotization?
Afschrijvingen op immateriele vaste activa mogen niet worden meegenomen voord e vaststelling van de vennootschapsbelasting en de materiele vaste activa wel.
Noem een tweede reden waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen Depreciation en Armotization?
De afschrijving op de immateriele vaste activa vertoont (vaak) een veel grilliger verloop dan de omschrijving op de materiele vaste activa.
Waarvoor staat de afkorting EBIT?
Earnings before interest and Tax.
De EBIT staat gelijk aan?
Het bedrijfsresultaat.
Wat geeft het kerncijfer EBIT weer?
De winstgevendheid van een onderneming, zonder rekening te houden met de min of meer toevallige fiscaal-juridische situatie van een onderneming.
Uitgaven zijn te onderscheiden naar?
- Operationele kosten
- Kapitaalkosten
Operationele kosten ofwel Operational Expenditures (OPEX) zijn?
Alle gelduitgaven die worden gedaan voor productiemiddelen die binnen het jaar gebruikt gaan worden.
Kapitaal kosten ofwel Capital Expenditures (CAPEX) zijn?
Alle gelduitgaven die worden gedaan voor duurzame productiemiddelen die langer dan 1 jaar gebruikt gaan worden.
CAPEX is een ander woord voor?
Investeringen.
Kosten aan de klantzijde nodig om het projectresultaat/investering te definieren en later in gebruik te nemen worden meestal tot de ...... gerekend?
OPEX
Wat moet allemaal in de business case worden meegenomen?
In de investeringsbegroting zowel de CAPEX (investeringskosten) als de kosten aan de klantzijde nodig om het projectresultaat/investering te definieren en later in gebruik te nemen.
Waaraan komen de Operationele kosten ten laste?
Aan de winst- en verliesrekening van hetzelfde jaar.
Waarom worden de operationele kosten meegenomen in de winst- en verliesrekening van hetzelfde jaar?
Hierdoor wordt de winst direct lager en betaalt men voor het lopende jaar direct minder belasting.
Waarover moeten investeringen worden afgeschreven?
Over hun gebruiksduur.Hierdoor zijn investeringen gelduitgaven die niet direct ten laste komen van de lopende verlies- en winstrekening.
Wordt door de investeringen de liquiditeitspositie in het jaar slechter of beter?
Slechter
Wordt door de investeringen de winst- en verliesrekening in het jaar slechter of beter?
Niet slechter.
Wanneer kunnen de afschrijvingskosten van de investering ten laste worden gebracht van de winst- en verliesrekening en wat heeft men dan.
Gedurende de gebruiksperiode van de investering, en men heeft dan belastingvoordeel.
Waarnaar moet men kijken als men zaken wil doen met de bank voor een financiering - is de onderneming goed voor haar geld
- in wat voor markt is de onderneming actief;
- wat is de kwaliteit van de leiding;
- wat is de concurrentiepositie;
- wat zijn de kansen en bedreigingen;
- hoe staat de onderneming er financieel voor?
Wat zijn de belangrijkste criteria om te kijken hoe een firma er financieel voor staat?
- liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit;
- omloopsnelheid van het vermogen, debiteuren en voorraden.
Wat zijn randvoorwaarden voor het te realiseren project?
Eisen die de geldverstrekkende partijen stellen aan de financiering van de organisatie.
Wat is liquiditeit?
De mate waarin een onderneming in staat is aan haar direct opeisbare verplichtingen te voldoen, ofwel de mate waarin een onderneming in staat is op korte termijn (<3 maanden) haar betalingsverplichtingen na te komen.
Wat zijn de belangrijkste indicatoren om de liquiditeit van een onderneming te bepalen?
- de waarde van het werkkapitaal;
- de current ratio;
- quick ratio
Wat is de current ratio?
De vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva.
Als de current ratio < 1 is betekent dit dat?
De onderneming een slechte liquiditeitspositie heeft.
Als de current ratio > 1,5 is betekent dit dat?
er sprake is van overliquiditeit.
Wat is de richtlijn voor een gezonde current ratio?
Tussen 1.1 en 1.5
Waarom wordt vaak de quick ratio aangehouden ipv de current ratio?
Om het probleem van de (incourante) voorraad te omzeilen.
Quick ratio is?
(vlottende activa - voorraden) / vlottende passiva.
Waar wordt de quick ratio voor gebruikt?
Als indicatie voor de liquiditeit op heel korte termijn(1maand)
Als de quick ratio <1 is, betekent dit dat?
De onderneming niet ins staat is haar kortlopende schulden per omgaande te betalen. Dit is ecther vaak niet nodig, dus <1 is voldoende.
Wat is de richtlijn voor een gezonde liquiditeit?
Een quick ratio tussen 0,5 tot 1.
Waar staat de solvabiliteit voor?
De mate waarin een onderneming in geval van liquidatie in staat is aan haar verplichtingen tegenover de verschaffers van vreemd vermogen te voldoen.
De solvabiliteitsratio's zijn?
- solvabiliteitsverhouding;
- solvabiliteit
- dept ratio
De solvabiliteitsverhouding is?
Totale activa gedeeld door het vreemd vermogen.
Waar staat de solvabiliteitsverhouding ratio voor?
In hoeverre er tegenover de schulden een dekking van bezittingen staat. (richtlijn 1,5 tot 2)
De solvabiliteit is?
Eigen vermogen / totale vermogen.
Als richtlijn voor deze ratio geldt?
- handelsondernemingen: solvabiliteit > 0,2
- productieondernemoingen > 0,3
Waarom moet de solvabiliteit van productieondernemingen hoger zijn dan in handelsondernemingen?
Omdat de vaste activa bij verkoop meestal een lagere verkoopwaarde hebben dan de boekwaarde. Bij voorraden is dit vaak minder het geval.
Wat is de dept ratio:
vreemd vermogen gedeeld door totale vermogen. Dit is de reciproque van de solvabiliteitsverhouding.
Wat geeft de rentabiliteit van een onderneming aan?
Het rendement op het geinvesteerd vermogen.
Omdat het geinvesteerd vermogen over het jaar nogal kan fluctueren, wordt gerekend met gemiddelde waarden. Er worden drie ratio's onderscheiden:
- REV= rentabiliteit op Eigen Vermogen;
- RVV= rentabiliteit op Vreemd Vermogen;
- RTV= rentabiliteit op het Totale Vermogen.
Formule van REV:
Resultaat voor belasting gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen.

Dit is dus: winst/gemiddeld EV x 100%
Formule voor RVV:
Interestkosten gedeeld door gemiddeld vreemd vermogen.

Dit is dus: rente/gemiddeld VV
Formule voor RTV:
(Resultaat voor belasting + Interestkosten) gedeeld door de gemiddelde Passiva (TV)

Dit is dus: (Rente + Winst) / gemiddeld TV
Wat is de rentabiliteit over het eigen vermogen (REV)
Het rendement dat de aandeelhouders over hun eigen vermogen realiseren (resultaat voor belasting) en is daarmee de key-factor voor de aandeelhouders in de onderneming.
Wat is de rentabiliteit op het vreemd vermogen (RVV).
De gemiddelde interestvergoeding over het vreemd vermogen, ofwel dit is de gemiddelde rente die over het vreemde vermogen wordt betaald.
Waarvoor is het percentage RVV vooral een indicatie?
De doeltreffendheid van de treasurer en de rating van de onderneming op de (internationale) markt.
Wat is de rentabiliteit op het totale vermogen (RTV)
Het gemiddelde rendement dat over het totale vermogen van de onderneming wordt gerealiseerd.
Waarvoor is de rentabiliteit op het totaal vermogen vooral een indicatie
De effectiviteit van de onderneming.
Voor de kwaliteit van de onderneming.
De prestatie van het management.
Wanneer wordt de RTV gerekend?
Over het resultaat voor belasting en interestkosten.
Als de RTV groter is dan de RVV), dan..?
Wordt er winst gemaakt op iedere euro vreemd vermogen die in de onderneming wordt geinvesteerd.
De winst op het vreemd vermogen komt ten goede aan...?
De verschaffers van het eigen vermogen en heeft zo een positief effect op de rentabiliteit op het eigen vermogen. Dit noemen we het hefboomeffect.
Omschrijf het hefboomeffect.
Het verbeteren van de opbrengst van het eigen vermogen door met geleend geld een opbrengst te halen die groter is dan de interest die over het geleende geld betaald wordt. {financiering}
Voorbeeld: Ik heb 1000 euro eigen geld en leen 1000 euro tegen 10% interest per jaar . Voor 2000 euro koop ik aandelen en deze zijn na 1 jaar 2500 euro waard.
Bij verkoop levert het mij dan een winst op van 2.500-2.000 = 500 - 100 interest = 400 netto op.
De opbrengst van het totale vermogen (Rentabiliteit Totaal vermogen/ RTV)= 500/2.000 = 25%
De opbrengst eigen geld: (rentabiliteit Eigen Vermogen/REV)= 400/1000 = 40%.
Rentabiliteit vreemd vermogen/RVV of IVV) is 100/1000 = 10%.
Wat is de omloopsnelheid?
De mate waarin met de ter beschikking staande activa omzet wordt gegenereerd.
Waar zijn deze indicatoren een maatstaf voor?
Voor de efficiency van de bedrijfsvoering.
Welke indicatoren voor de omloopsnelheid zijn er?
- omloopsnelheid debiteuren
- omloopsnelheid voorraad
- omloopsnelheid werkkapitaal
- omloopsnelheid vaste activa
Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de debiteuren?
€ omzet op rekening / € debiteuren
Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de voorraad?
€ kostprijs van de omzet / € voorraden
Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de werkkapitaal?
€ omzet / € werkkapitaal
Wat is de formule voor de omloopsnelheid van de vaste activa?
€ omzet / € vaste activa
Wat is de omlooptijd?
Een reciproque van de omloopsnelheid, en deze geeft de tijd aan die ligt tussen het moment dat vermogen in een productiemiddel wordt vastgelegd en het moment waarop het daarin geïnvesteerde vermogen wordt terugontvangen.
Wat is de formule voor de omlooptijd van de debiteuren?
€ debiteuren / € omzet op rekening x 365
Wat is de formule voor de omlooptijd van de voorraad?
€ voorraden / € kostprijs van de omzet x 365
Wat is de formule voor de omlooptijd van de werkkapitaal?
€ werkkapitaal / € omzet x 365
Wat is de formule voor de omlooptijd van de vaste activa?
€ vaste activa / € omzet x 365
Wat is de kasstroom?
cash flow - het verschil tussen de geldontvangsten en gelduitgaven van een onderneming of investering gedurende een bepaalde periode.