• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat reikt het hoofdstuk Afsluiting de PM aan?
Instrumenten voor het zorgvuldig afsluiten van het project.
Noem de twee belangrijke thema's van dit hoofdstuk?
- oplevering van het projectresultaat;
- het beeindigen van het project.
Wat valt onder het beeindigen van het project?
activiteiten zoals:
- afbouw projectorganisatie;
- identificatie vervolgacties;
- projectevaluaties;
- formele decharge van de PM
Kerncompetentie van het hoofdstuk Afsluiting?
Om de projectafsluiting en in bedrijfsstelling te kunnen managen.
Afsluiting;
voltooiing van een fase, project of programma nadat de resultaten van de fase, het project of programma zijn opgeleverd
Inbedrijfstelling;
het in gebruik stellen van het projectresultaat
Oplevering:
Het aan de klant juridisch overdragen van het projectresultaat.
Overdracht:
Het aan de klant fysiek overdragen van het projectresultaat.
Bij beeindiging van het project moeten we onderscheid maken tussen?
De verantwoordelijkheden van de leverancier en die van de projectmanager.
Waar is de leverancier verantwoordelijk voor?
Hij moet het eindresultaat opleveren.
Waar is de PM verantwoordelijk voor?
Voor een beheerste afsluiting van he tproject.
Noem de stappen voor het opleveren van het eindresultaat (verantwoordelijkheid leverancier)
- zorgen voor de acceptatie vanhet eindproducet door de gebruikers en onderhoud en beheer;
- eindresultaat opleveren en overdragen aan klant;
- zorgen dat de afgesproken revisiedocumenten worden opgeleverd
- restpunten in orde gemaakt;
- meehelpen met de inbedrijfstelling.
Wat is aanbevelingswaardig voor het accepteren van het eindresultaat?
Dat de eindgebruiker en beheer en onderhoud aparte verklaring van acceptatie opstellen.
Wat wordt meestal toegevoegd aan de verklaring van acceptatie?
Een restpuntenlijst van alle gebreken die tijdens de eindbeoordeling door de eindgebruiker en beheer en onderhoud zijn geconstateerd, en waarvan zij willen dat deze door de leverancier worden verholpen.
Door wie moet de verklaring van acceptatie en restpuntenlijst worden ondertekend?
Door de eindgebruiker, beheer en onderhoud en de leverancier.
Op basis waarvan kan het projectresultaat worden overgedragen aan de klant?
Op bais van de getekende verklaring van acceptatie en de restpuntenlijst.
Waar moet onderscheidt ussen worden gemaakt bij het overdragen aan de klant.
De fysieke en juridische overdracht. Beide moeten formeel worden bekrachtigd.
Wat wordt opgesteld voor de juridische overdracht?
Een protocol (procesverbaal) van oplevering en getekent met een verwijzing naar de verkaring van acceptatie door de gebruiker.
Wanneer is het juridisch eigenaarschap van het resultaat overgedragen van de leverancier aan de OG?
Als het protocol van oplevering is getekend.
Fysieke overdracht--
- sleutels
- documentatie
- revisiedocumenten
- licenties
Waar moet de PM op letten bij de fysieke overdracht?
Dat voor alles getekend wordt?
Wat zijn revisiedocumenten?
Specialistendocumenten die tijdens de realisatie van het eindproduct zijn gebruikt en aangepast zijn aan de uiteindelijke uitvoering van het projectresultaat.
Wat zijn overdrachtsdocumenten?
Alle officiele documenten die opgesteld worden bij de overdracht van het projectresultaat aan de klant.
De overdrachtsdocumenten zijn:
- verklaring van acceptatie met restpuntenlijst;
- protocol van oplevering
- ontvangstbewijzen van de fysieke overdracht van de verschillende producten.
Waar moet de PM voor zorgen bij de overdrachtsdocumenten.
Dat alle documenten in tweevoud worden getekend door de vertegenwoordigers van de kalnt en de leverancier.
Wat is de onderhoudsperiode?
De periode na oplevering waarin de gebreken die optreden tijdens gebruik, nog vallen onder de verantwoordelijkheid vand e leverancier.
Apart van de oplevering van het eindresultaat moet het project ook worden afgesloten. Voor een gestructureerde afsluiting en ingebruikname van de projectresultaten zijn de volgende activiteiten van belang:
- het afbouwen van het project;
- het identificeren van vervolgacties;
- het project evalueren;
- de formele oplevering en het projecteinde.
Wat omvat het afbouwen van een project?
- afsluiten van het projectdossier
- afbouwen van de projectorganisatie
- dat het projectresultaat kan worden overgedragen
Hoe kan een PM er voor zorgen dat het projectresultaat kan worden overgedragen?
Door zeker te stellen dat er een beheer- en onderhoudsorganisatie is die het eindresultaat in ontvangst kan nemen en het projectresultaat kan beheren en onderhouden.
Wat is een van de belangrijkste vervolgacties na projectafsluiting?
Nagaan of de OG met het projectresultaat ook daadwerkelijk de baten realiseert, welke bij aanvang van het project waren voorzien en welke de aanleiding waren om het project te initieren en uit te voeren.
Welke vraag geeft een verantwoording van het project?
De beantwoording van de vraag "is er geleverd wat is afgesproken en zo nee waarom inet
Waar moet de verantwoording worden vastgelegd?
In een projecteindrapport.
Het projecteindrapport is?
- een verantwoording van het project voor de PM en de OG
- een instrument om het draagvlak dat is opgebouwd tijtijdens het project ook na het project vast te houden.
Wat wordt in het projecteindrapport opgenomen?
- vergelijk stand van zaken begin en einde project
- veranderingen die zijn geaccordeerd
- uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen
- aantal uitgevoerde correcties
Wat omvat het formeel beeindigen van het project?
- het formeel laten vaststellen door de OG dat aan alle verplichtingen is voldaan;
- communicatie over de projectafloop;
- de decharge van de PM en het projectteam