• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Waar gaat het om in het hoofdstuk 7.02 Betrokkenheid en motivatie?
Om het herkennen van motivatiebronnen en de balans tussen binnen- en buitenwereld.
Hoe kan de PM de balans tussen binnen- en buitenwereld verdiepen?
Door middel van het concretiseren van wensen en het afstemmen van die wensen op de omgeving.
Kerncompetentie Betrokkenheid:
Een sterk innerlijk gevoel van verbondenheid met de omgeving, waardoor motivatie ontstaat.
Kerncompetentie Motivatie:
De innerlijke wens en wil gedisciplineerd te werken aan concrete resultaten die voor zowel de omgeving als de voor de persoon zelf zingevend en betekenisvol zijn.
Wat is de kern van de rol van de PM?
De wens resultaten te realiseren die voor de omgeving van betekenis zijn.
Waar komen de wensen om iets van betekenis te creeren of ergens bewust aandacht aan te geven uit voort?
Uit verwerking van waarnemingen uit de omgeving.
Wat is het gevolg van waarnemingen die op een of andere manier de innerlijke wenswereld raken?
De motivatie om van betekenis te zijn groeit.
Omschrijf de zes concentrische cirkels van binnen naar buiten?
- kern van aandacht
- persoonlijkheid
- waarden
- overtuigingen
- vaardigheden
- gedrag
- beroepsomgeving
Wat is belangrijk om betrokkenheid en motivatie te stimuleren?
Bewust te werken aan het creeren van positief opbouwende ofwel creatieve spanning.
Hoe ontstaat de creatieve spanning?
Door aandacht geven aan het concretiseren van uitvoerbare wensen. Wensen die ervoor zorgen dat negatieve gevoelens omkeren naar gevoelens die de betrokkenheid en motivatie versterken.
Voor de omkering van negatieve gevoelens naar positieve creatiespanning kan aandacht worden gegeven aan de volgende aspecten:
- helder waarnemen
- doordenken, doorvoelen, doorleven; eigen maken)
- realiseren
omschrijf het heldere waarnemen
Bewust en inzichtelijk maken voor mezelf en voor de teams waarin ik werk van wat er zichtbaar, hoorbaar, voelbaar om me heen gebeurt en dit benoemen.
omschrijf het eigen maken
Maak bewust hoe dit gebeuren (van het heldere waarnemen) in de gevoelswereld, gedachtewereld(en) en het gedrag doorwerkt en appeleert aan onderliggende wensen.
omschrijf het realiseren
Maak bewust en concreet wat dit inzicht (heldere waarnemen en het me eigen maken) betekent voor een creatief, opbouwend en doelgericht handelen, gebaseerd op positief opbouwende wensen.
Benoem de zes checkvragen met betrekking tot de wensen van mezelf(offman)
- reactiviteit
- bijdrage
- inbedding
- voorwaardelijkheid
- actieverantwoordelijkheid
- consequenties
Noem drie algemene motivatiemodellen:
- piramide van Maslow
- motivatie- en hygienefactoren van Herzberg
- X en Y theorie van McGregor
Waar is de pyramide van Maslow op gebaseerd?
Op het uitgangspunt dat de mens in zijn motivatie een zekere gelaagheid vertoond.
Noem de twee algemene behoeften?
- primaire behoefte (basisniveau)
- secundaire behoefte
Wat zijn de primaire behoeften bij Maslow:
- eten, drinken
- veiligheid
Wat zijn de secundaire behoeften bij Maslow:
- sociale contacten
- achting, erkenning
- zelfactualisatie
Wat stelt McGregor m.b.t. de wijze van leidinggeven?
Dat deze afhangt van de mensvisie van de manager.
Welke twee fundamenteel verschillende mensvisies onderscheidt McGregor?
- X-manager
- Y-manager
X-theorie van McGregor?
De manager gaat ervan uit dat de medewerkers van nature de kantjes er vanaf willen lopen.
Y-theorie van McGregor?
De manager gaat ervan uit dat de medewerkers van nature de handen uit de mouwen willen steken en initiatieven willen nemen.
Waarin maakt Herzberg onderscheid
- intrinsiek motiverende factoren die het plezier kunnen vergroten
- hygienefactoren, die niet direct de arbeidstevredenheid verhogen, maar wel helpen onvrede te voorkomen.
Satisfiers (in theorie Herzberg)
Indien deze factoren aanwezig zijn roepen deze voldoening op en motiveren ze de medewerkers. Bij afwezigheid treedt er niet meteen ongenoegen op.
Noem voorbeelden van satisfiers
- de resulaten die men met het project kan bereiken
- erkenning en waardering
- zinvolheid van het werk
- verantwoordelijkheid
- groeimogelijkheden
Dissatisfiers
Bij afwezigheid roepen deze ongenoegenop, maar zullen bij aanwezigheid niet extra motiveren.
Noem voorbeelden van dissatisfiers?
- slechte werkomstandigheden
- te laag salaris
- slecht ingerichte werkplek
Noem enkele motivatiefactoren die de innerlijke betrokkenheid en verbinding van de PM met de omgeving positief versterken:
- Kennis
- Ervaring
- Externe omstandigheden
- Houdingskenmerken