• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat staat centraal in de paragraaf 7.12 Respect en inlevingsvermogen?
Het waardenpatroon van Graves.
Welke kerncompetentie beheerst de PM na het lezen van de paragraaf 7.12?
Het vermogen om vanuit wedezijds respect de intrinsieke kwaliteiten in anderen waar te nemen, hun standpunt te begrijpen, met anderen te communiceren, open te staan voor hun mening, hun waarden en hun ethische normen.
Communicatieve zelfsturing?
Een reflectieve vorm van waarnemen, waardoor bewustwording en sturingsinzicht ontstaat.
Waardensysteem (van Graves)?
Een adequaat en zich ontwikkelend stelsel van mogelijke drives en waarden in specifieke levensomstandigheden.
Waar geeft het waardensysteem van Graves een beeld van?
Van verschillende waarden die zich in de loop van een mensenleven in mensen verankeren en als drijfveren in hun leven doorwerken.
Ieder waardeperspectief heeft?
Een keur
Iedere combinatie van persectieven weerspiegelt?
Een bepaalde focus van waaruit mensen handelen.
Het ZelfKonfrontatiemodel (ZKM) (Hermans) onderstreept twee voorkeursrichtingen?
- sociale verbondenheid
- persoonlijke intellectualiteit