• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/85

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

85 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat komtin het hoofdstuk Tijd&Projectfasering aanbod?
- diverse vormen van faseren;
- opstellen tijdsplanning;
- betekenis kritieke pad;
- berekenen van het kritieke pad.
Omschrijf de kerncompetentie van het hoofdstuk Tijd&Projectfasering?
Het vermogen om de tijdsplanning en de projectfasering te kunnen managen.
Productlevenscyclus?
De totale levensduur van het product vanaf het oorspronkelijke idee, via de realisatie en het gebruik tot en met de sloop.
Projectlevenscyclus?
Alle fasen die een project doorloopt vanaf de projectopdracht tot en met de afsluiting.
Projectfase?
Tijdspanne binnen het project, afgescheiden van andere tijdspannen met een vooraf gedefinieerd deelresultaat.
Mijlpaal?
Belangrijke gebeurtenis in het project.
Planning (tijdplan)
Schema van activiteiten en gebeurtenissen in de tijd.
Plannen?
Het maken van een tijdsplanning.
(Totale) speling
De totale hoeveelheid tijd dat een activiteit kan vertragen, zonder dat de langste doorlooptijd van een plan wordt vergroot.
Marge
Een opgenomen voorbehoud vanwege een legitieme onnauwkeurigheid van een raming
Levenscyclus van een product begint...?
Met het idee voor het product en loopt via de realisatie en het gebruik ervan tot en met de vervanging of opheffing van het product.
De levenscyclus van een project begint...?
bij de goedkeuring van de projectopdracht en loopt via de specificatie, het ontwerp, de realisatie, het testen en de implementatie tot en met de oplevering van het projectresultaat.
Welke fasen behoren niet tot de levenscyclus van het realisatieproject?
De eerste fasenn, van ideevorming en haalbaarheidsstudie, en de laatste fasen, van het gebruik tot en met de uiteindelijke opheffing.
Wat is het resultaat van een haalbaarheidsstudie?
Een rapport waarin de verschillende scenarío's zijn uitgewerkt en onderling vergeleken inclusief het advies wat het meest geschikte scenario is.
Wat is faseren?
Het opknippen van het project in afzonderlijke tijdseenheden, ieder met zijn eigen vooraf gedefinieerd eindresultaat.l
Wanneer start een project?
Met de projectbeslissing van de opdrachtgever om het project te starten.
Ieder project kent minimaal twee fasen?
De projectinrichting en de projectuitvoering.
Wat is de projectinrichting?
De eerste fase van het project, waarin middels een projectplan, de grondslag wordt gelegd voor het project.
Ieder project kent tenminste twee beslispunten?
1. als de OG besluit het project te starten op basis van de overeengekomen projectopdracht.
2. als de OG de uitvoering van het project autoriseert op basis van de voorliggende documenten vanuit de projectinrichting.
Voordelen faseren:
- concretiseert het eindresultaat in tijdsstappen;
- reduceert onzekerheden;
- stimuleert besluitvorming;
- verhoogt beheersbaarheid;
- creeert betrokkenheid en eigenaarschap bij de betrokkenen;
- maakt een project overzichtelijker.
Nadelen faseren:
- wordt soms als een keursijf ervaren;
- creeert extra papierwerk;
- kost extra tijd en geld
Welke documenten vormen de fase-overgangsdocumenten?
- fase-eindrapport;
- geactualiseerde versie van het projectplan;
- risicologboek;
- leerpuntenlogboek;
- faseplan voor de volgende fase.
Hoe worden eenvoudige en eenduidige projecten gefaseerd?
Lineair
Hoe worden complexe projecten vaak gefaseerd?
parallel
Hoe worden risicovolle projecten vaak gefaseert?
Cyclisch
Bij een cyclische fasering kan weer onderscheid worden gemaakt in?
- ontwikkelfasering
- versiefasering
In een lineaire fasering worden de verschillende fasen ...?
Opeenvolgende uitgevoerd (ook wel de watervalmethode genoemd)
ontwikkefasering?
Voor onzekere projecten waarvan het vooraf onduidelijk is wat de vereiste specificaties zijn, wordt het proces van specificeren en ontwerpen vaak cyclisch doorlopen.
Versiefasering?
Voor projecten waarvan de baten sterk afhankelijk zijn van de beleving van de eindgebruikers, worden in het geval dat meerdere gelijksoortige onderdelen of versies moeten worden ontwikkeld niet alle versies tegelijkertijd gebouwd.
In de praktijk worden projcecten soms gedefinieerd in?
- ruime zin
- enge zin
- engere zin
Projecten in ruime zin?
Komen overeen met de productlevenscyclus.
Projecten in enge zin?
Wordt alleen de uitvoeringsfase tot het project gerekend.De projectinrichting wordt niet tot het project gerekend.
Proejcten in engere zin?
Wordt alleen de realisatiefase in de uitvoering tot het project gerekend. De ontwerpfase wordt dan ook niet meer tot het project gerekend.
Wat zijn gebruikelijke technieken voor het opstellen van een tijdschema?
- netwerkplanningstechnieken;
- balkenschema's;
- planningstabellen.
Wat doen we met een netwerkplanning?
We kunnen systematisch de vroegst mogelijke opleverdatum en het kritieke pad van het plan en de speling van de individuele activiteiten bereken.
Noem drie netwerkplanningstechnieken.
1. Precedencechart
2. de critical path method (CPM)
3. Program and evaluation review technique (PERT)
Precedence-chart?
Een netwerkmethode die is gebaseerd op 'Activity on node'
Activity on node?
Hierin worden de activiteiten weergegeven in de knooppunten van het netwerk en geven pijlen de relaites tussen de activiteiten aan.
Waarop zijn de CPM en PERT gebaseerd?
Op 'Activity on arrow'.
Activity on arrow?
De activiteiten worden aangegeven door pijlen tussen knooppunten.
Waarop is de Precedence-chart methode gebaseerd?
1. bepalen vroegst mogelijke oplevertijd van het plan;
2. kriteke pad vaststellen;
3. speling van afzonderlijke activiteiten vaststellen;
Wat is de vroegst mogelijke oplevertijd?
De kortst mogelijke tijddie nodig is, na de start van het werk, om het plan op te leveren.
Waardoor wordt het kritieke pad gevormd?
Door de reeks van activiteiten in het plan die direct bepalend zijn voor het vaststellen van de vroegst mogelijke oplevertijd.
Wat is de totale speling van een activiteit?
De tijd, die bij de uitvoering van die activiteit kan worden verspeeld, zonder dat de oplevertijd verschuift, ervan uitgaande dat de duur van alle andere activiteiten niet wijzigt.
Voor alle activiteiten op het kriteke pad is de totale speling?
nul, aangezien een vertraging van een activiteit op het kritieke pad direct een zelfde vertraging oplevert van de oplevertijd.
Wat is de vrije speling?
De speling in tijd die bij de uitvoering van een activiteit kan worden verspeeld zonder dat de opvolgende activiteiten in het plan worden vertraagd, ervan uitgaande dat voorafgaand aan de activiteit de duur van alle andere activiteiten ongewijzigd is gebleven.
De 6 stappen om een tijdsplan op basis van een precedence-chart op te stellen, zijn
- identificeren activiteiten en mijlpalen;
- vaststellen onderlinge relaties tussen activiteiten en mijlpalen;
- vaststellen van doorlooptijd van afzonderlijke activiteiten;
- tekenen netwerkdiagram
- doorreken van voor naar achter en bepalen kortste doorlooptijd;
- doorreken netwerk van achter naar voor, vaststellen kritieke pad en de speling van individuele activiteiten.
De VS van een activiteit wordt bepaald door?
Het totaal van de doorlooptijden van de langste combinatie van voorliggende activiteiten die leiden tot die activiteit.
De VE van een activiteit wordt bepaald door?
VE=VS+D
Wat geldt als VS waar meerdere activiteitencombinaties leiden tot de start van een activiteit?
het laatste VE moment van de voorliggende activiteit.
Bij het doorrekenen van het netwerk van achter naar voor wordt het LE bepaald door?
De oplevering van het totaal van de doorlooptijden van de langste combinatie van opvolgende activiteiten af te trekken, die moeten worden uitgevoerd na afronding van deze activiteit.
Waar meerdere activiteitencombinaties vanaf het einde van de activiteit leiden tot de oplevering, geld LE als/
LS=LE-D
De totale speling per activiteit is:
VS-LS
VE-LE
Het kritieke pad is?
De combinatie van activiteten waarvan de totale speling van iedere activiteit nul is.
Het kritieke pad is het langste of kortste pad in het netwerk?
Langste.
Kunnen er in een plan meerdere kritieke paden zijn?
Ja
De vrije speling van een activiteit is>
VE van die activiteit minus de VS van de direct daaropvolgende activiteit in het netwerk
Wat geeft deze vrije speling aan?
Hoeveel tijdseenheden een activiteit kan uitlopen zonder dat een opvolgende activiteit daar last van ondervindt.
HOe kan de doorlooptijd van een tijdsplanning worden verkort?
Door activiteiten op het kriteke pad te verkorten of door alternatieve relaties tussen activiteiten mogelijk te maken.
Hoe wordt het inkorten van activiteiten ook wel genoemd?
crashen
Bij de PERT-methode wordt voord e gemiddelde doorlooptijd per activiteit aangehouden?
u = (O+4+W+P)/6
u
verwacht of gemiddelde waarde
O
Optimistische inschatting
W
Waarschijnlijke inschatting/meest voorkomende waarde
P
Pessimistische inschatting
optimistische inschatting
is waarde die in slechts 10% van de gevallen wordt onderschreden
pessimistische inschatting?
waarde die in slechts 10% van de gevallen wordt overschreden
Wat geeft de variantie aan?
De spreiding van de verschillende doorlooptijden.
Wat is de technische omschrijving van de variantie(VAR)
het kwadraat van de standaardafwijking
Wat is de standaardafwijking?
de afstand op de horizontale as tot het rekenkundige gemiddelde, waarbij de bolling van de kansverdeling overgaat in de holling.
Als indicatie vande standaardafwijking kan owrden aangehouden
(O-P)/6
Wat moeten we doen omde doorlooptijd (Dtotaal) en de variantie (VARtotaal) van het totale plan te kunnen berekenen?
Uitrekenen wat de gemiddelde doorlooptijd (Dgem) en de variantei (VARgem) zijn van de individuele activiteiten.
Wat is de totale doorlooptijd van het plan?
Het totaal van de gemiddelde doorlooptijden van alle activiteiten die op het kritieke pad liggen.
De variantie van de doorlooptijd van het gehele plan is gelijk aan?
Het totaal van de varianties van alle activiteiten die op het kritieke pad liggen
Wat geeft de Z-waarde aan?
de afwijking van een specifieke waarde ten opzichte van het rekenkundig gemiddelde in relatie tot de standaardafwijking.
Wat is een belangrijk uitgangspunt bij de PERT methode?
Dat de activiteiten op het kritieke pad onafhankelijk zijn.
Waarom dienen de activiteiten op het kritieke pad onafhankelijk te zijn?
Als de kans op onder-of onderschrijding van de meest voorkomende waarde afhankelijk is van een en hetzelfde risico dan moeten niet de varianties bij elkaar worden opgeteld, maar moeten de standaardafwijkingen van de activiteiten bij elkaar worden opgeteld. Hierdoor neemt de spreiding van het totale plan excessief toe.
Wat kunnen we op basis van een netwerkplanning doen?
Een balkenschema of Gantt Chart opstellen.
Wat is een balkenschema?
Een visualisering van de tijdsplanning.
Wat staat op de verticale as van een balkenschema?
alle activiteiten met hun doorlooptijden
Wat staat op de horizontale as van een balkenschema?
de projectkalnder
Waarvoor is een netwerkplanning een goed middel?
Om een analyse van een plan te maken, en snel de verschillende alternatieven van een plan doorrekenen.
Wat is een nadeel van een balkenschema t.o.v. een netwerkplanning.
Bij een balkenschema kunnen we niet snel een analyse van het plan maken, en ook net snel de verschillende alternatieven doorrekenen.
Wat is een voordeel van een balkenschema t.o.v. een netwerkplanning?
Het is veel overzichtelijker.
Voortgang vanhet werk kan op een eenvoudige manier zichtbaar gemaakt worden dmv een standlijn.
Wat is een risico van zowel een netwerkplanning als een balkenschema?
Dat er relaties worden vergeten.