• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is de kerncompetentie van de paragraaf 7.09 Resultaatgerichtheid?
Het vermogen de aandacht van individuen en het team te richten op het resultaat van het project en de daarmee te realiseren hoofddoelen, teneinde voor alle betrokkenen het beste resultaat te bereiken.
Definitie Good to Great principes?
Principes die zijn gericht zijn op meer dan gemiddeld presteren.
Definitie Resultaatgerichte afspraak.
Een concrete afspraak over een te realiseren taak binnen een vastgestelde periode.
Waar geven de principes van Good to Great bedrijven een helder beeld van?
Factoren die leiden tot het effectief realiseren van blijvende topresultaten.
Welke kenmerken onderscheid Collins in zijn boek Good to Great?
- niveau 5 leiderschap;
- eerst wie, dan wat;
- zie de harde feiten onder ogen en blijf geloven in de overwinning;
- de drie cirkels van het Egelprincipe;
- bedrijfsdiscipline;
- technologische versnellers;
- vertrouwen op het vliegwieleffect;
Wat deden de PM in Good to Great bedrijven ten aanzien van de harde feiten?
Niet tegenaan trappen, maar juist op zoek naar factoren die hun project en de onderbouwing die daaronder ligt een versnelling kunnen geven.
Om te kunnen achterhalen wat er in de omgeving speelt, is het werken in een klimaat, waarin echt geluisterd wordt de belangrijkste succesfactor. Voor de PM betekent dit?
- vragen stellen ipv antwoorden geven;
- dialoog voeren, discussies voeren ipv afdwingen;
- zoeken naar oorzaken ipv schuldige symptomen op te ruimen;
- aandacht geven aan alle relevante informatie.
Drie cirkels van het egelprincipe?
- weet waar je echte passie ligt.
- ontdek het gebied waarin je de allerbeste kunt worden en excelleer op dat gebied;
- weet op welke economische brandstof je motor loopt.
bedrijfscdiscipline -- Zeg 'JA' tegen projecten:
- waar je echt enthousiast over bent;
- die je qua inhoud en aanpak op het lijf geschreven zijn;
- die wezenlijk bijdragen aan de winstgevenheid van je eigen bedrijf.
Een PM besteedt bewust aandacht aan de volgende taakverdeling:
- de intrinsieke motivatie van teamleden;
- een taakverdeling waar mensen van nature enthousiast voor en goed in zijn;
- de waarde van het werk dat ze leveren.