• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/62

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

62 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is de kerncompetentie binnen de paragraaf 8.01 Communicatie?
Het vermogen om effectieve uitwisseling van informatie te realiseren tussen betrokken partijen, zodanig dat deze informatie wederzijds begrepen wordt.
Definitie Communicatie?
Het overbrengen van een bepaald begrip of een bepaalde inhoud vanuit een zender naar een ontvanger dmv informatie.
Definitie Miscommunicatie?
Situatie waarin de ontvanger de overgebrachte boodschap anders interpreteert dan de zender bedoelde.
Definitie Communicatieplan.
Plan waarin per belangengroep (en per projectfase) wordt uitgewerkt waarom, waarover, wanneer en hoe vaak de belanggroep wordt geinformeerd en welke communicatievormen en -kanalen daarvoor worden ingezet.
Definitie vergadering?
Formeel geplande bijeenkomst van meerdere mensen, teneinde meningen of besluiten te vormen over geagendeerde onderwerpen.
Wat is communnicatie?
Het overbrengen van een bepaald begrip of een bepaalde inhoud vanuit een zender naar een ontvanger dmv informatie.
Wat is de informatie?
De informatie is de gekozen vorm of codering, waarmee we het begrip of de inhoud kunnen overbrengen.
Wat is van belang mbt de vorm van de informatie?
Een dusdanige vorm kiezen die door de ontvangers goed begrepen wordt.
Wat dient de zender van informatie te doen om zeker te zijn dat de ontvanger de informatie goed begrepen heeft?
Terugkoppeling
Omschrijf de vijf elementen die tussen zender en ontvanger zitten in het communicatiemodel?
1. oorspronkelijke boodschap;
2. terugkoppeling & verhelderingsvragen;
3. geconcretiseerde boodschap;
4. terugkoppeling & begrepen boodschap;
5. oke;
Noem de vijf axioma's van Watzlawick?
1. Het is onmogelijk om niet te communiceren;
2. Iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect. De laatste classificeert de eerste en wordt daarmee metacommunicatie;
3.Het karakter van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de reeksen communicatie tussen de communicerende personen;
4. Mensen communiceren zowel digitaal als analoog;
5. Iedere uitwisseling van informatie is ofwel symmetrisch ofwel complementair, al naar gelang ze is gebaseerd op gelijkheid of verschil.
Omschrijf het 1ste axioma van Watzlawick: "het is onmogelijk om niet te communiceren".
Alles wat je doet, ook ‘niets’ doen, heeft invloed. Ieder gedrag is een vorm van communicatie. Omdat er niet zoiets bestaat als anti-gedrag, is het onmogelijk om niet te communiceren.
Met betrekking tot het 1ste axioma kan storing in de communicatie ontstaan door?
- de communicatie ontkend wordt (niet antwoorden);
- de communicatie afgewezen wordt (‘Met jou wil ik niets te maken hebben’);
- de communicatie eenzijdig wordt beëindigd
Er zijn volgens Watzlawick twee soorten taal. Welke zijn dit.
Digitale en analoge taal.
Omschrijf de digitale taal.
Digitale taal = overeengekomen
Voorbeeld: Gesproken, geschreven taal, gebaren waarover regels zijn opgesteld, waarvan iedereen weet wat en hoe.
Digitale taal heeft geschiedenis.
Omschrijf de analoge taal.
2.Analoge taal = niet overeengekomen
Vooral non-verbaal (lichaamstaal), onvoorspelbaar, anders in verschillende groepen.
Analoge taal is er alleen in het hier en nu.
Omschrijf het 2de axioma van Watzlawick "iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect. De laatste classificeert de eerste en wordt daarmee metacommunicatie.
Naast de inhoud van een interactie speelt ook altijd de relatie tussen de personen in de communicatie een rol. Als deze goed is dan is er meer wederzijds begrip en dat heeft invloed op de inhoud.

Als ik wat zeg, zeg ik iets over hoe ik wil dat de ander met mij omgaat
Wat is de inhoud van de communicatie?
Dat wat er wordt gecommuniceerd. De letterlijke boodschap. Het zichtbare en hoorbare.
Wat is het berekkingsaspect van de communicatie?
Deze geeft aan op welke wijze de informatie wordt opgevat.De relatie met de ander
Wat betekent het voor de PM om zich bewust te zijn van het verschil in inhoud en het betrekkingsaspect?
De opvattingen kunnen per situatie en daarbinnen per persoon verschillend zijn. Hiervan bewust zijn betekent dat mijn persoonlijke opvatting over de inhoud niet gelijk is aan deze in houd. Is mijn eigen interpretatie.
Met betrekking tot het 2de axioma kan storing in de communicatie ontstaan door
- een slechte relatie het praten over de inhoud bemoeilijkt;
- onenigheid over de inhoud op de relatie wordt overgedragen;
- men probeert de relatie uit de communicatie te houden.
Omschrijf het 3de axioma vanWatzlawick "het karakter van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de reeksen communicatie tussen de communicerende personen."
Interpunctie is het interpreteren van interacties in termen van oorzaak en gevolg. De zender en ontvanger interpreteren hun eigen gedrag als een reactie op dat van de ander. Een voorbeeld hiervan is een conflict waarbij er steeds heftiger op elkaar wordt gereageerd. Er wordt bijvoorbeeld boos gereageerd omdat de ander dit ook deed. Op een gegeven moment kan niemand meer vaststellen wie of wat de oorzaak van de ruzie was. Men is dan geneigd om toch een punt te noemen dat de oorzaak was van de ruzie. Dit verstoort echter de communicatie. Men heeft een keuze in de manier waarop men reageert op de ander. Dit biedt de mogelijkheid om afstand te nemen, in gesprek te blijven, de inhoud niet uit het oog te verliezen en de relatie veilig en goed te houden.
wat wordt er met betreking tot de interpunctie gedaan?
Bij interpunctie wordt de oorzaak niet meer circulair gezien, maar wijst men 1 oorzaak aan (dezelfde werkelijkheid wordt door 2 personen op een andere manier verklaard)
Voorbeeld. Maak twee verschillende versies van de volgende woordenreeks:
De projectleider zegt de medewerker is niet gemotiveerd.
- De projectleider zegt: de medewerker is niet gemotiveerd.
- De projectleider, zegt de medewerker, is neit gemotiveerd.
Storing in de communicatie in het 3de axioma kan ontstaan door?
- het eigen gedrag gerechtvaardigd wordt door het gedrag van de ander;
- er selffulfilling prophecy optreedt: men neemt een houding aan waardoor een reactie wordt uitgelokt, vervolgens ziet men zich bevestigd in zijn mening en verandert de houding niet.
- er onder dwang een punt in de communicatie wordt genoemd als oorzaak.
Omschrijf het 4de axioma van Watzlawick: Mensen communiceren zowel digitaal als analoog.
Niet alleen het gesproken woord, ook wel digitale communicatie genoemd, maar ook niet-verbale, analoge uitingen, zoals lachen en wegkijken, hebben een boodschap. De digitale communicatie is gericht op de inhoud en de analoge communicatie zegt meer over de betrekking/relatie. Deze twee moeten bij succesvolle communicatie overeenstemmen met elkaar. Men moet dus non-verbaal ondersteunen wat men met woorden zegt.
Wat moet de PM op letten in het 4de axioma van Watzlawick.
Dat de digitale en analoge communicatie congruent is.
Wat wekt Congruente communicatie op?
Vertrouwen.
Wat wekt incongruente communicatie op?
Wantrouwen en/of onzekerheid en/of ongeloof.
Omschrijf het 5de axioma vanWatzlawick: Iedere uitwisseling van communicatie is ofwel symmetrisch ofwel complementair, al naar gelang ze gebaseerd is op gelijkheid of verschil?
In de communicatie kan er sprake zijn van het weg proberen te nemen van verschillen, er moet overeenstemming worden bereikt. Ook kan er nadruk worden gelegd op de verschillen, zodoende kan men elkaar aanvullen en tot inzichten of leren komen. Beide vormen zijn nodig om communicatie succesvol te laten zijn.
Wat zijn vormen van communicatie die we steeds tegenkomen (mbt 5de axioma)
- Complementaire actiepatronen
- Symmetrische actiepatronen
Wat zijn met betrekking tot het 5de axioma storingen in de communicatie?
- de gesprekspartners enkel overeenkomsten zoeken;
- de gesprekspartners te veel op hun standpunten blijven staan en geen overeenkomsten zoeken;
- er gebruik wordt gemaakt van macht, hierdoor ontstaat afhankelijkheid of onzelfstandigheid.
Wat is van belang in goede communicatie?
Dat er een brug wordt geslagen tussen de verschillen in interpretatie.
Wat zijn de criteria voor het toetsen van de kwaliteit van de communicatie?
- Effectiviteit (doeltreffendheid);
- Efficiency (doelmatigheid);
- Aanvaardbaarheid
Omschrijf het criterium "effectiviteit (doeltreffendheid)".
De mate waarin iemand of een bedrijf erin slaagt om met de communicatie een boodschap helder en duidelijk over te brengen en de doelen van de boodschap te realiseren.
Omschrijf het criterium Efficiency (doelmatigheid)
Het gemak waarmee het communicatieve proces verloopt en de energie die het kost om een effectieve boodschap over te brengen.
Omschrijf het criterium Aanvaardbaarheid.
De mate waarin de communicatie voldoet aan ethische en sociale normen, varierend van liegen en onethisch handelen tot en met openheid en het tonen van respect tegenover derden.
Omschrijf manieren waarop we een boodschap kunnen overbrengen:
- mondelinge of verbale communicatie;
- non-verbale communicatie;
- schriftelijke communicatie;
- communicatie via beeld- en geuid.
Wanneer is er sprake van miscommunicatie?
Als de ontvanger de overgebrachte boodschap anders interpreteert dan de zender bedoelde.
Hoe kan miscommunicatie ontstaan?
Door interne of externe ruis.
Wat gebeurt er bij interne ruis?
De ontvanger geeft een andere betekenis aan de ontvangen informatie.
Wat gebeurt er bij externe ruis?
De boodschap komt vervormd over door een verstoring op het communicatiekanaal.
Informatie kunnen we op verschillende niveaus overbrengen, de zogeheten communicatieniveaus.
- inhoudelijk niveau: het feitelijke bericht;
- appelerend niveau: het appel dat de zender met de boodschap doet op de ontvanger;
- expressief niveau: de expressie of gevoelswaarde die de zender in de boodschap legt;
- relationeel niveau: de wijze waarop de zender de ontvanger betrekt bij de boodschap.
De tekst heeft volgens het CCC analysemodel van Renkema voldoende kwaliteit als deze voldoet aan he:
- correspondentiecriterium;
- consistentiecriterium;
- correctheidscrsiterium.
Omschrijf het correspondentiecriterium.
Betreft de afstemming tussen het doel van de schrijver en de behoefte van de lezer.
Wat zijn vragen die gesteld kunnen worden m.b.t. het correspondentiecriterium:
- Heeft de lezer voldoende informatie;
- Bereikt de auteur met deze formulering zijn doel?
- Had de lezer hier meer mogen verwachten?
- Is de extra toevoeging van de schrijver relevant door de lezer?
Omschrijf het consistentiecriterium.
Betreft het consequent vasthouden aan een gekozen stijl of structuur. Het betreft het met elkaar in overeenstemming brengen van de tekstdelen.
Omschrijf het correctheidscriterium.
Heeft betrekking op de juistheid van de tekst qua inhoud en vorm.
Om teksten op kwaliteit te beoordelen, worden de drie criteria in het analysemodel toegepast op vijf tekstniveaus:
- Het teksttype of genre (brief, krant, boek, e.d.);
- De inhoud, ofwel de boodschap die de schrijver wil overbrengen;
- de opbouw van de tekst;
- de formulering van de zinnen
- de presentatie vanhet geheel.
Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de volgende factoren van belang:
- begrijpelijkheid;
- nauwkeurigheid;
- bondigheid;
- aantrekkelijkheid;
Om de verschillende gespreken die de PM moet voeren goed te kunnen voeren, moet hij:
- gespreksvaardigheden ontwikkelen;
- actief luisteren de juiste vragen leren stellen;
- gesprekken voorbereiden en structureren.
Wat zijn de gespreksvaardigheden?
Om gesprekken te kunnen voeren moet afwisselend gecommuniceerd kunnen worden op inhoudelijk, appellerend, relationeel en expressief niveau.
Er zijn verschillende soorten gespreken. Noem er vier:
- feedbackgesprek;
- probleemverhelderend gesprek;
- doelstellend gesprek;
- slecht-nieuwsgesprek.
Noem de vijf punten van een feedbackgesprek:
1. opening incl. benoemen afspraak die niet is nagekomen;
2. de gevolgend die dit heeft voor mij en eventueel anderen;
3. de reactie v/d ontvanger (geef hier ruimte voor);
4. samenvatting van het geheel incl. oplossing
5. vastleggen van afspraken (laat de ontvanger hardop instemmen met de afspraken)
Wat zijn belangrijke doelen doel van de feedback.
-Te komen tot ander gedrag;
- om samen te komen tot een aanpak waarmee afspraken alsnog nagekomen worden;
Wat komt aan de orde in het probleemverhelderend gesprek?
Zaken die verder uitgezocht moetenworden.
Welk doel hebben de gesprekspartners in een probleemverhelderend gesprek?
Om vanuit een verkenning en analyse van een situatie te komen tot helder inzicht in een probleem, de factoren die het probleem in stand houden en mogelijke oplossingsrichtingen.
Wat zijn de basisprincipes van een probleemverhelderend gesprek?
Openheid en gelijkwaardigheid.
Wat wordt besproken in een doelstellend gesprek?
Concrete afspraken worden vastgesteld over te realiseren resultaten of doelen.
Noem een vb. van een doelstellend gesprek?
Het doornemen van een werkpakket met een projectmedewerker.
Waardoor wordt een formele vergadering gekenmerkt?
- vaste regelmaat;
- een afgesproken tijdstip;
- een agenda;
- een verslaglegging
- vrij strakke rolverdeling
Welke rollen kunnen onderscheiden worden in een vergadering?
- voorzitter;
- notulist;
- deelnemers.