• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Welke kerncompetentie dient de PM te bezitten na lezing paragraaf C 7.11.
Het vermogen op de afgesproken tijd te leveren wat is toegezegd, conform de kwaliteit die in de projectspecificatie is overeengekomen.
Definitie Proactief handelen?
Actief en initiatiefrijk handelen vanuit bewust gemaakte keuzen.
Definitie Levensprincipes?
Waardewoorden of innerlijke drijfveren, die het proactieve handelen ondersteunen.
Definitie Waarnemend of letterlijk luisteren.
Luisteren dat gebaseerd is op wat de ander letterlijk zegt, waardoor de ander zich volledig begrepen weet en geen last ervaart van de interpretaties van de luisteraar.
Definitie Win-winakkoord?
Een akkoord waarin meerdere belangengroepen zijn gekomen tot een overeenkomst, waar beide partijen intrinsiek belang bij hebben.
Definitie Synergie?
Een situatie waarin het handelen van een groep mensen door die mensen wordt ervaren als volkomen gelijkgericht.
Definitie Creatief structureren?
Een methode om met het team structuur te brengen in het project, bewerking- en doorlooptijden te bepalen en taken toe te wijzen aan teamleden.
Waar richten de 7 eigenschappen van effectief leiderschap zich op?
Op het besef dat we als mensen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn.
Wat is nodig om te komen tot een situatie waar wederzijdse afhankelijk ervaren wordt?
- overwinning op jezelf (stappen 1 tot en met 3)
- overwinningen op de omgeving (stappen 4 tot en met 6)
- in de situatie terechtgekomen waarin de voorgaande stappen opnieuw doorlopen worden.
De stappen om te komen van afhankelijk mens naar onafhankelijk mens zijn:
1. werk proactief
2. begin met het einde voor ogen;
3. begin bij het begin.
De stappen om te komen van een onafhankelijk mens naar wederzijds afhankelijk mens zijn:
4. eerst begrijpen, dan begrepen worden;
5. Win-winakkoord of geen akkoord;
6. werk synergetisch;
Wat weerspiegelen de eigenschappen?
Een helder perspectief op betrouwbaarheid. Ze geven aan hoe je consistentie, transparantie en voorspelbaarheid vorm en inhoud kunt geven.
Werk proactief?
Neem vanuit mezelf verantwoordelijkheid voor zaken die op mijn pad komen en die bij mijn rol horen.
Bewust richten op zaken die binnen mijn invloedsfeer vallen (cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid)
Covey richt zich in het kader van pro-activiteit ook op de balans tussen product en productiemiddel. Omschrijf dit?
Als ik in een werkrelatie steeds de nadruk leg op de productie (het scorebord) dan is het hoofd en het hart afgewend van het proces, de tijd, de inspanning, het gebruik van middelen, etc. dat aan deze productie ten grondslag ligt.
Wat is belangrijk voor de 2de eigenschap 'begin met het einde voor ogen'?
Dat ik leer ontdekken en waarderen op welke levensprincipes persoonlijke keuzen en daarvan afgeleid gedrag zijn gebaseerd.
Welke vragen kunnen helpen bij het ontdekken van mijn levensprincipes in mijn rol als PM?
- Wat is de werkelijke bijdrage van mijn handelen aan mezelf en de mensen waarmee ik samenwerk?
- Wat is de kern van aandacht van waaruit ik werk?
Wat is een krachtig instrument voor het ontdekken van mijn levensprincipes in de rollen die ik vervul?
De rolcirkel.
Wat beschrijf ik in de rolcirkel?
Bij de verschillende rollen die ik vervul beschrijf ik de basisovertuigingen die ik hanteer, het gedrag dat ik laat zien (zowel reactief als proactief), de bronnen die mij inspireren en uiteindelijk de behoefte waarin de rol voorziet.
Wat is belangrijk voor het versterken van betrouwbaarheid?
Wederzijds begrip. Eerst begrijpen en dan pas begrepen worden.