• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat wordt besproken in de paragraaf 4.01 Projectstart?
- voorbereiding project;
- inrichting van het project;
- noodzakelijke voorwaarden start project;
- inhoud en betekenis Projectstart-Up.
Wat is de kerncompetentie van de paragraaf 4.01 Projectstart?
Het vermogen om de start van een project te kunnen managen.
Definitie Projectontwikkelingsfase?
De periode van het eerste idee tot aan de start van het project.
Definitie Projectvoorbereidingsfase?
De periode van projectmandaat tot de start van het project.
Definitie Projectaanvraag?
De aanvraag van de klant of opdrachtgever aan de projectmanager om het project uit te voeren.
Definitie Projectopdracht?
De overeenkomst tussen de PM en de OG om het project uit te voeren.
Definitie Projectdefinitie?
De beschrijving van het project op hoofdlijnen.
Definitie Projectbeslissing?
De beslissing van de OG om met het project te starten.
Definitie Projectdefinitiefase?
De eerste fase van het project waarin de basis wordt gelegd voor de projectuitvoering.
Definitie Projectbeslissing?
De beslissing van de OG om het project te starten.
De definitie van de projectdefinitiefase?
De eerste fase van het project waarin de basis wordt gelegd voor de projectuitvoering.
Definitie beslisdocument?
Document op basis waarvan de OG beslist wel of niet door te gaan met het project.
Definitie Projectdefinitiedocumenten?
Alle documenten die nodig zijn om een goede basis te leggen voor de uitvoering van het project en om de uitvoering van het project te autoriseren.
Definitie Projectstart-up (PSU) workshop?
Een gestructureerde bijeenkomst om met de belanghebbenden tezamen de projectopdracht of de projectdefinitiedocumenten - in concept - op te stellen.
Definitie Kick-Off?
Bijeenkomst bij aanvang van het project of een fase binnen het project om een effectieve en efficiente uitvoering van het project dan wel fase te bevorderen.
Waardoor wordt de aanloop van een project vaak gekenmerkt?
- onzekerheden;
- onvoldoende informatie;
- tegenstrijdige informatie;
- onrealistische verwachtingen belanghebbenen;
Welke aspecten zijn van belang om snel duidelijkheid over te verschaffen aan de betrokkenen?
- wat wil de OG;
- waarom wil de OG dit;
- wat hebben de gebruikers nodig;
- wat zijn de risico's van het project;
- wat is de zakelijke rechtvaardiging van het project.
Welke periode omvat de projectstart?
De periode vanaf het projectmandaat tot en met de autorisatie van de OG om met de uitwerking van het project te beginnen.
Welke fasen omvat de projectstart?
- projectvoorbereidingsfase;
- projectdefinitiefase.
Welke fase sluit de projectvoorbereidingsfase af?
De projectontwikkelingsfase.
Welke periode omvat de projectontwikkelingsfase?
De periode van het eerste idee tot aan de start van het project.
Wat is van belang dat aandacht aan besteed wordt in de periode van de projectontwikkelingsfase?
- verbeteren haalbaarheid oorspronkelijk idee;
- creeren van draagvlak;
Waarom is er in de projectontwikkelingsfase meer sprake van procesmanagement dan van projectmanagement?
Het te realiseren eindresultaat is nog niet bekend en er is nog geen wilsovereenstemming om zo'n eindresultaat te realiseren.
Kunnen de haalbaarheidsstudies binnen de projectontwikkelingsfasen als een project beschouwd worden?
Ja, er is een duidelijk gedefinieerd eindresultaat, binnen een gestelde termijn.
Welke fase is de projectvoorbereidingsfase?
Dat is de laatste fase in de projectontwikkelingsfase en wordt ook wel de initiatiefase genoemd.
Wat is het doel van de projectvoorbereidingsfase?
Om te komen tot een heldere en geaccepteerde projectopdracht.
Wanneer start de projectvoorbereiding?
Met het projectmandaat van het bedrijfs- of programmamanagement om het project te mogen uitvoeren en met de projectaanvraag door de OG aan de PM.
Wanneer eindigt de projectvoorbereidingsfase?
- wilsovereenkomst tussen de partijen
- project uit te voeren op basis van de projectopdracht
- de autorisatie van de PM door de OG om de definitiefase te starten;
- Als het project niet levensvatbaar is;
Welke elementen zijn van belang om helder te krijgen in de projectopdracht?
- De situatie waarin het project moet worden uitgevoerd;
- De waarde van het beoogde project voor de staande organisatie;
- Een inhoudelijk beeld van het projectresultaat;
- De kwaliteitsverwachtingen die aan het projectresultaat worden gesteld;
- De acceptatiecriteria die aan het projectresultaat worden gesteld;
- De voorwaarden waaronder het projectresultaat moet worden gerealiseerd;
- Een globale aanpak en organisatie van het project.
Hoe wordt de projectopdracht ook wel genoemd in de diverse PM-Methoden?
- projectcontract (Projectmatig Creeren);
- projectcharter (PMBOK Guide)
- Projectvoorstel (Prince2)
Wat dient er allemaal omschreven te worden in de Projectopdracht?
- projectdefinitie
- hoofdlijnen zakelijke rechtvaardiging
- eisen klant op topniveau
- hoofdlijnen projectorganisatie
- projectaanpak
- belangrijkste risico's
- hofdlijnen projectplan
Wat dient er allemaal omschreven te worden in de Projectdefinitie?
- achtergrond (context en aanleiding)
- projectdoelstellingen (tijd en geld)
- scope en afbakening
- belangrijkste projectresultaten
- organisatiedoelen (gewenst effect)
- betrokken partijen
- raakvlakken
- beperkingen en aannamen
Wat zijn de raakvlakken binnen de projectdefinitie?
De afhankelijkheden van andere projecten, programma's en initiatieven waarmee we in het project rekening dienen te houden
Wat zijn de beperkingen binnen de projectdefinitie?
De basiscondities waarbinnen het project dient te worden uitgevoerd.
Wat omvat de zakelijke rechtvaardiging op hoofdlijnen van het project?
- de waarde van het project voor de staande organisatie;
- de redenen waarom voor dit project is gekozen;
- en niet voor andere oplossingen)
- de afweging of het zinvol is om het project uit te voeren gezien de kosten, tijd en risico's.
Wat zijn de eisen van de klant op topniveau?
- de belangrijkste kwaliteitsverwachtingen;
- de acceptatiecriteria van het op te leveren projectresultaat.
Wat staat in het plan voor de projectdefinitiefase?
- wie worden betrokken om de projectopdracht verder uit te werken?
- wat moet aan het eind van de definitiefase worden opgeleverd?
- wie keuren tussentijds de verschillende deelresultaten goed?
- hoe lang gaat de definitiefase duren?
- wat zijn de totale kosten voor deze fase?
Wat beoordeelt de OG met de projectbeslissing?
- de levensvatbaarheid van het project;
- hij autoriseert de projectdefinitie;
Hoe wordt de projectbeslissing ook wel genoemd?
Decision to Justify
Welke documenten vormen de input voor de projectdefinitiefase?
- de (concept)projectopdracht;
- plan voor de projectdefinitie;
Wat is de projectdefinitiefase?
De eerste fase van het project?
Wanneer start de projectdefinitiefase?
Na de projectbeslissing door de OG.
Wat wordt in de projectdefinitiefase gedaan?
De basis gelegd voor eht project.
Wat wordt onderzocht in de projectdefinitiefase?
- Plan voor het project uitgewerkt;
- Onderzocht of er een gezonde business case is voor de uitvoering van het project;
- de basisdocumenten worden opgesteld om de uitvoering van het project te autoriseren.
Wat wordt aan het eind van de projectdefinitiefase opgesteld?
- beslisdocumenten
- faseplan voor de eerste uitvoeringsfase;
- fase-eindrapport over de projectdefinitiefase zelf.
Wat zijn de belangrijkste taken tijdens de projectdefinitiefase?
- aanscherpen projectdefinitie;
- opstellen basisprogramma van eisen;
- vaststellen van het projectplan;
- vaststellen benodigde mensen en middelen;
- vaststellen van de zakelijke rechtvaardiging en risico's;
- uitwerken van de projectorganisatie;
- toewijzen van mensen en middelen;
- vaststellen van de werkprocedures
- vaststellen hoe moet worden samengewerkt;
- vaststellen van de beheersmechanismen;
- vaststellen van de communicatie;
Afzonderlijk op te stellen documenten in de projectdefinitiefase zijn?
- de aangescherpte projectdefinitie;
- het basisprogramma van eisen;
- het projectplan;
- het risicologboek;
- de business case;
- de projectorganisatie met rollen en rolbeschrijvingen;
- projectstrategieen met daarin de overeengekomen werkprocedures;
- communicatieplan
Waar geven de basisdocumenten input voor?
Voor het uiteindelijk op te stellen beslisdocument voor de OG.
Waarvoor is het beslisdocument de basis?
- de autorisatie van de OG van de start van de uitvoering;
- de basis voor de OG om het benodigde krediet te verkrijgen van het bedrijfs- en programmamanagement
Liggen de basisdocumenten gedurende het project vast?
Nee, deze worden tijdens het project geactualiseerd.
Ligt het besisdocument vast?
Ja, deze geldt als baseline en wordt niet meer gewijzigd.
Wie is verantwoordelijk voor het samenstellen van de verschillende documenten in de projectdefinitiefase?
De PM
Wie beslist over de verschillende documenten in de projectdefinitiefase?
De OG.
Welk plan vormt de kern van alle projectdefinitiedocumenten?
Het projectplan, ook wel plan van aanpak genoemd.
Wat wordt in dit plan vastgelegd?
- wat moet worden opgeleverd;
- door wie;
- op welke wijze;
- wat daarbij het totaal benodigde budget is.
Wat is het eerste beslispunt na de initiele projectbeslissing het project te starten?
De autorisering van de eerste uitvoeringsfase.
Hoe wordt de beslissing om met de uitvoering van de eerste uitvoeringsfase te starten ook wel genoemd?
Decision to fund.
Wat zijn redenen voor een Projectstart-up?
- creeren duidelijkheid te realiseren doel;
- definieren scope, resultaat, aanpak en restricties;
- bereiken overeenkomst over verdelen risico's;
- pressure cooker;
- creeren draagvlak.
Wat zijn redenen voor een Kick-off?
- informeren over opdracht;
- afspraken maken over uitvoering;
- afspraken maken over kwaliteitssysteem;
- afspraken maken over aansturing & rapportage;
- teambuilding & creeren commitment.
Wie nemen er deel aan een kick-off?
- de beslissers;
- de gebruikers;
- de leveranciers;
- de uitvoerenden.
Wat wordt in de kick-off door de OG en de PM toegelicht?
Het waarom, het wat en hoe van het project.
Wie is verantwoordelijk voor het projectmandaat?
Het bedrijfs- of programmamanagement.
Wie is verantwoordelijk voor de projectaanvraag?
De projectopdrachtgever.
Waar is de PM verantwoordelijk voor?
Voor het opstellen van:
- de projectopdracht;
- plan voor de projectdefinitiefase;
- opstellen van de beslisdocumenten.
Wat moet de OG nog zeker stellen?
Dat het basis PVE en de verwachte toegevoegde waarde van het op te leveren projectresultaat voor het bedrijfs- of programmamanagement worden beschreven en goedgekeurd.
uitWaar is de OG verantwoordelijk voor?
- goedkeuren beslisdocumenten;
- autorisatie start projectdefinitiefase;
- autorisatie start uitvoeringsfase;
- zeker stellen beschikbaarheid mensen en middelen.