• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ett föremål (5)
предмет
att vara föremål för
быть объектом чего-л.
mytomspunnen
опутанный мифами
att anknyta till (4)
соединять
att uppstå (4)
появляться
nutida
современный
ett skvaller (5)
сплетня
att dröja (2)
тянуться (о времени)
ett tillskott (5)
добавка
en paparazzi (5)
папарацци
stenrik
очень богатый
att omkomma (2)
погибнуть (в аварии)
en sladd (2)
занос
av allt att döma
судя по всему
att vara föremål för
быть объектом чего-л.
utstötta
маргиналы
som upplagt för
словно специально задумано для
dyrkan
поклонение
att dyrka (1)
почитать, поклоняться
ett fenomen (5)
феномен
tämligen
довольно
att inviga (2)
торжественно открыть
ett väsen (5)
личность
att framträda (3)
выделяться, проявляться
opretentiös
непретенциозный
flödande
текучий
sensuell
чувственный
porlande
журчащий
turbulent
бурный
omsvärmad
почитаемый
en skymt (2)
проблекс
att ge upp (4)
сдаваться
att härda ut (1)
выстоять
tålmodig
терпеливый
att slå (4)
удивлять
att se till (4)
следить
att anse (4)
считать
att fascineras (1)
быть очарованным
gåtfull
загадочный
behagfull
приятный, прелестный
att spekulera om (1)
размышлять
en läggning (2)
склонность
ett belägg (5)
доказательство
förlamad
парализованный
att anföra (2)
приводить (аргумент)
ett botemedel (5)
лекарство
att styrka (2)
усиливать
att hävda (1)
утверждать
oenig
несогласный
att dölja (4)
прятать
att dyka upp (4)
внезапно появляться
ständig
постоянный
själfull
одухотворенный
att spinna (4)
прясти
outsagd
невысказанный