• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/159

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

159 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

begrepp, -et; pl.=

term, ord, ide

bestå av (-står, -stod, -stått)

innehålla, omfatta

mått, -et; pl.=
norm, enhet;

t.ex en deciliter
unit of measure

mäta (mäter, mätte, mätt)

bestämma storlek genom att använda mått, beräkna

ingå (-går, -gick, -gått)

sida 164: räknas in i, höra till, inkluderas

hålla reda på (håller, höll, hållit)

ha koll på, kontrollera

sek/el, -let; -len

århundrade

i och med

sida 164: efter, samtidigt som

betydligt

mycket, avsevärt

ombildad

omgjord, nyskapad

relativt

ganska, tämligen, jämförelsevis

påtagligt
tydligt, märkbart
en påtaglig förbättring (a marked improvement)

så småningom

så sakta, efterhand, gradvis

märkbar/t

tydligt, påtagligt

inse (-ser, -såg, -sett)
förstå, acceptera
jag kan inse att du är inte nöjd men jag...

fenomen, -et; pl.=

företeelse, faktum, omständighet

ingå (-går, -gick, -gått)
sida 165: börja, bilda
ingå avtal (begin / enter into a contract)
uppstå (-står, -stod, -stått)
bildas, bli till
arise, appear, start, form (establish)

komplicerat

invecklat, svårt, krångligt

anta en lag (-tar, -tog, -tagit)

godkänna, börja använda

förutsätta (-sätter, -satte, -satt)
ställa som villkor, utgå ifrån
starting point, conditions

kön, -et; pl.=

sex

oavsett

oberoende av, spelar ingen roll

föregå (-går, -gick, -gått)
komma före, hända före
preceed

ståndpunkt, -en; -er

åsikt, uppfattning

laddad/t

sida 165: känslig, dramatisk

avgöra (-gör, -gjorde, -gjort)
bestämma
komma fram till, conclude
viga, viger
förena i äktenskap
marry, dedicate

avskaffa, avskaffar

ta bort

vigsel, -n; -lar

giftermål, ceremoni då man gifter sig

löfte, -t; -n

det man lovar, försäkran

äga rum, äger

hända, ske

i genomsnitt
i medeltal
average

mynta, myntar

hitta på, forma

generell/t

allmän, i stort sett

lesbisk

homosexuell kvinna

bög, -en; -ar

homosexuell man

inseminera, inseminerar
befrukta på konstgjord väg,
assisterad befruktning
surrogat, -et; -en
ersättning, i stället för något
substitute
relation, -en; -er
förhållande
äktenskap is the marriage. förhållande is before
uppskatta, uppskattar
sida 167: beräkna
estimate

komma ut

tala om att man är homosexuell

förmåga, -en; -or
skicklighet, kunnande
ability, competence, knowledge/skill
omsorg, -en; -er
vård, skötsel
care, caring for, tending to
bidra till (-drar, -drog, -dragit)
hjälpa till med
contribute

frekvens, -en; -er

antal, vanlighet, täthet

jämförelsevis

om man jämför

initiativ, -et; pl.=

första steg, början

ta initiativ till

inleda, börja, ta första steget

andel, .en; -ar
del (av det hela)
a share of something
upplöst
splittrad, skild
divided

homogen

lika, likartad, enhetlig

utsätta (-sätter, -satte, -satt)
ådra sig, drabbas, genomgå
expose to, catch, contract
påfrestning, -en; -ar
press, ansträngning, stress
wear, strain, exertion

heterogen

olika, olikartad

tålig
hållbar, robust
strong / durable
utsträckning, -en; -ar
grad, omfattning
i stor utsträckning (to great extent),
omfattning = extent
benägen
beredd, villig
willing, ready for
umgänge, -t; -n
sällskap, samvaro
relations, with people

osynlig/t

som man inte kan se

tillbringa, tillbringar
vara, vistas
tillbringa ett år utomlands,
stay (reside)
växelvis
växla mellan, i skift
alternately

pendla, pendlar

flytta mellan två platser

vårdnad, -er; -er
tillsyn, omsorg
custudy

supervision, care
osams
oenig, ovän, i gräl
at loggerheads

divided, enemy, quarrel
tvist, -en; -er
konflikt, oenighet, bråk
dispute

i spåren av

som resultat, som följer efter

benämning, -en; -ar

namn

inlevelse, -n; -r
förståelse, medkänsla
empathy, feeling
anpassningsförmåga, -n; -or
samarbetsförmåga, förmåga att anpassa sig
adjustment ability

cooperation ability, ability to adjust

bryta upp (byter, bröt, butit)

ge sig av, avsluta, lämna

strömning, -en; -ar

lära, ideologi

fördöma, fördömer
kritisera, skarpt ogilla
hon fördömde våldet

jämställd/t

på samma nivå som, likställd

försörja sig/någon, försörjer
betala med nödvändiga, mat, husrum, kläder
provide for yourself / someone

företeelse, -n; -r

fenomen, händelse

tveksam/t
osäker, ambivalent
doubtful, hesitant
fresta, frestar
locka
han frestades att köpa bilen
(he was tempted to buy the car)

entice
drift, -en; -er
lust, begär
craving
hävda, hävdar
påstå, framhålla, kräva
polisen hävdade att...

claim, assert

state, call attention to

begå brott (-går, gick, gått)

göra brott

innebära (-bär, bar, burit)
medföra, vara det samma som
means

results in
bekänna, bekänner
medge, tala om, erkänna
confess, admit, acknowledge

avbön, -en; -er

göra avbön, ångra sig, ta tillbaka

oerhört

enormt, väldigt mycket

förnedrande
kränkande, förödmjukande
insulting

avskaffa, avskaffar

ta bort, dra in

slippa (slipper, slapp, sluppit)

inte behöva, inte vara tvungen

enskild

för sig själv, privat, avskild

förbindelse, -n; -er

kontakt, relation

åtgärd, -en; -er
ingripande, handling, insats
ta hand om situationen,

kriminella handlingar (criminal acts)
havandeskap, -et; pl.=
graviditet
med barn
försörjning, -en; -ar
pengar till det dagliga livet
stöd för att leva

dölja (döljer, dolde, dolt)

gömma, hålla hemlig

för gott

för alltid

ingå (-går, gick, gått)

börja, bilda

ambivalens, -en
tvekan, en känsla av att inte veta vad man vill, svårt att välja
osäker

eventuell

tänkbar, möjlig

vålla, vållar

orsaka

vånda, -n; -or
kval, ångst
agony to watch a fish called wanda
stjälpa, stjäper
välta omkull, förstöra
hon stjälpte upp kakan på en tallrik

vända upp och ner

overturn

avlägga (-lägger, -lade, -lagt)

avlägga ett löfte: ge ett löfte

tillräcklig

stor nog, som räcker

slumpartat
som i ett lotteri, av en tillfällighet, av en slump
random

tilltro, -n

förtroende

överlag
i allmänhet, genomgående
generally
föranleda, föranleder
orsaka, ge anledning till
cause
hantera, hanterar
sköta, handskas med
hantera varsamt (handle with care)

care, handle / treat

slutsats, -en; -er

resultat, konklusion

skola in, skolar

lära sig under en tid, sakta anpassa sig

otaliga

så många att de inte går att räkna

utsätta för (-sätter, -satte, -satt)
riskera att drabbas, drabbas av
risk for...

honnörsord, -et; pl=

viktigt ord, uppskattat ord

ambition, -en; -er

mål, vilja, fast beslut

hålla isär (håller, höll, hållit)
skilja på, separera
hold apart
koppling, -en; -ar
samband
relation, connection

given

självklar, säker

koppla loss, kopplar

skilja från, ta bort från

fördel, -en; -ar

det som är bra, förmån, plus

nackdel, -en; -ar

det som är dåligt, brist, minus

gynna, gynnar
hjälpa, favorisera, vara partisk
favouritise

avlasta, avlastar

hjälpa någon med t.ex. arbete, lätta bördan

utrymme, -t; -n

plats i tid eller rum, ha tid för / ha plats för

konsekvens, -en; -er

följd

jämställdhet, -en; -er

att vara på samma nivå, att ha samma rättigheter

flexibilitet, -en; -er

förmåga att anpassa sig, förmåga att vara smidig

krog, -en; -ar

restaurang, cafe, lokal där det säljs vin och öl

kortsiktig

det som rör den närmaste tiden, kort planering, "för dagen"

avhandling, -en; -ar
vetenskaplig skrift
thesis

innebära (-bär, -bar, -burit)

gå ut på, betyda, medföra

jämställt

likvärdigt, på samma plan, rättvist

påverka, påverkar

inverka på, styra, influera

överväga, överväger

fundera på, väga för och emot

ingå (-går, -gick, -gått)

här: finnas med i

demografi, -n

vetenskap om befolkningens förändring

bidra (till) (-drar, -drog, -dragit)

hjälpa till med, medverka

sannolikhet, -en; -er

chans, möjlighet

släppa till, släpper

lämna från sig, erbjuda

i smyg

i hemlighet

ta illa upp

bli förargad, ogilla, bli sårad

älta, ältar

upprepa, prata om igen och igen

stöddig
överlägsen, självsäker, kaxig
cocky, self assured

ta hänsyn till

respektera, bry sig om

inte ta hänsyn till
strunta i, bortse från
inte bry sig
etablera, etablerar
anlägga, öppna, starta
establish e.g. a business

bransch, -en; -er

affärsgren, specialitet

vara främmande för
avvisande, ogillande
be rejected / unliked

vara medveten om

förstå, känna till

urval, -et; -en
val, sortering
choice, selection

bidra (-drar, -drog, -dragit)

hjälpa, ge

konstgjord/t

artificiell, onaturlig

befruktning, -en; -ar

konception

vid det laget

vid den tiden

utlägg, -et; pl.=
utgift, betalning
paying bills?

regelbunden/t

med jämna mellanrum, periodisk, punktlig

avstå (-står, -stod, -stått)
tacka nej, säga nej
stå borta från nåt för jag inte vill ha det

egoistisk/t

självisk, som bara tänker på sig själv

kräsen/t
bortskämd, som inte tar emot vad som helst
fastidious (pays attention to detail)

karriärkvinna, -n; -or

yrkeskvinna som vill klättra uppåt i karriären