• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/329

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

329 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

bekräfta, bekräftar

visa, bevisa, intyga
confirm, substantiate
hummande, -t; -n

säga "hum,hum"

instämmande, -t; -n
medhåll, stöd
hålla med, agree with

umgänge, -t; -n

vänner och bekanta

ha stort umgänge (have a lot of friends (a large circle of friends))

etnolog, -en; -er

person som studerar olike kulturer

påverka, påverkar

bearbeta, inverka på, sätta sina spår på

där sig bor

på en passande plats

etnografisk

som studerar och jämför olika kulturer

tämligen

ganska, relativt

beteende, -t; -n

uppträdande, handlingssätt, attityd

dramaturgisk

som en del av dramat

luska ut, luskar

ta reda på, lista ut, spionera

ångerköpt

ångra sig

remorseful

grepp, -et, pl.=

metod, teknik

inbrytning, -en; -ar

då man kommer emallan, tränger sig in

breakthrough, entry

avstånd, -et; pl.=

längd, distans

sprida sig (sprider, spred, spritt/spridit)

bre ut sig, cirkulera

driva på (driver, drev, drivit)

föra framåt, sätta press på

usel

mycket dålig

ersätta (-sätter, -satte, -satt)

byta ut, efterträda

stöta på (stöter, stötte, stött)

möta, finna, upptäcka

påfund, -et; pl=

påhitt, ide

invention

utsatt (perfekt particip av sätta ut)

placerad

vinna mark (vinner, vann, vunnit)

gå framåt, öka, göra framsteg

win ground

vakta sin tunga, vaktar

att inte säga något olämpligt

biodlare, n; pl.=

en person som har bin för att producera honung

(bi)-drottning, -en; ar

hona i bisamhället

anlända, anländer

komma fram

invändning, -en; -ar

reservation, protest

ta ur bruk (tar, tog, tagit)

sluta använda

manuell

som sköts för hand

anse (-ser, -säg, -sett)

tycka, ha en åsikt

onädig

inte nödvändig, något man inte behöver

utrusta, utrustar

förse med

equip

nymodighet, -en; -er

något nytt, modernt

tillförlitlig

pålitlig, säker

reliable

medhavd

som man har med sig

nåbar

möjlig att nå, möjlig att få tag i

tillfälle, -t; -n

stund, tid

moment

norm, -en; -er

regel, mönster, modell

vett och etikett

regler för hur man umgås med andra

föreställa sig, föreställer

se i fantasin

visualise, imagine

natta, nattar

lägga barnet för natten (läsa saga o s v)

tillvaro, -n

sätt attt leva, liv

existence, life

förfläckas

få sämre innehåll, bli enklare

befrämja, befrämjar

gynna, underlätta, arbeta för

foster, further, promote

spekulera i, spekulerar

försöka räkna ut, fantisera kring

hejdlös

som inte går att stoppa, överdriven

rampant

gäng, et; pl.=

en grupp kompisar, vänkrets

tillbringa, tillbringar

vara, vistas

fylla en funktion, fyller

spela en roll, användas som

svansviftning, -en; -ar

sida 208: glad hälsning

smartphone, en; -er

modern typ av pekskärmsmobil, exempelvis Samsung Galaxy S4 Mini

nåbar/t

möjlig att nå, tillgänglig

tillgänglig/t

lått att nå, till hands

på sätt och vis

i viss utsträckning, delvis

to an extent, partly

förse (-ser, -såg, -sett)

utrusta skaffa

provide

enslig/t

isolerad, folktom, avsides

krävande

jobbigt, ansträngande, påfrestande

ofrivillig/t

mot sin vilja, påtvingad

undgå (-går, -gick, -gått)

klara sig från, slippa undan

påträngande

besvärande, närgången, hänsynlös

assertive, pushy

inkräkta, inkräktar

tränga sig in, störa

force yourself in, trespass

skärm, -en; -ar

monitor, display

tvärtom

motsatt, det motsatta, motsatsen

invid

nära, bredvid

med jämna mellanrum

återkommande

i fjol

förra året

i snitt

i genomsnitt

kön, et; en

sex

markant

påtagligt, tygligt

utkant, -en; -er

ytterområde, inte centrum

påverka, påverkar

influera, sätta sina spår

effekt, -en; -er

verkan, följd

benägenhet, -en; -er

tendens, svaghet

omedelbart

direkt, genast

direct, immediate

umgänge, t; -n

genemskap, samvaro

restriktiv/t

sparsam, återhållsam

dras med (dras, drogs, dragits)

göra som andra, följa efter

sund/t

förnuftig, klok, riktig

sound, healthy

enstaka

något enda

occasional, separate, individual

upprätta, upprättar

skapa, starta

omfattande

stor, betydande

reflektera, reflekterar

tänka igenom, tänka efter

"klapp på axeln"

beröm, uppmuntra

e-padda, -n; -or
surfplatta

tillräcklig/t

nog

nonchalant

utan hänsyn, ansvarslös, likgiltig

easy going, laid back

jäkta, jäktar

stressa, skynda sig

koppla av, kopplar

slappna av, relaxa

konstant

hela tiden

konsekvens, en; -er

följd

stötta, stöttar

hjälpa, ge stöd

finnas till (finns, fanns, funnits)

vara där

läsa av, läser

tolka, förstå

uttrycka, uttrycker

visa, formulera

fas, -en; -er

period

andel, -en; ar

del av det hela

halvera, halverar

minska med 50%, bara hälften kvar

dimension, -en; -er

betydelse

ändamål, et; -en

syfte, avsikt

i snitt

i genomsnitt, i medelvärde

tätt

nära, alldeles intill

medelvärde, et; -n

genomsnitt, snitt, median

likaväl som

lika bra som

snutt, -en; -ar

liten bit

ansluta (-sluter, -slöt, -slutit)

gå med i, bli medlem

det förflutna

den tid som varit

genuin/t

verklig, äkta

omfatta, omfattar

bestå av, innehålla

ömsesidig/t

från båda sidor, gemensam

förpliktelse, -n; -er

ansvar, band

obligation, commitment

gentemot

mot

as regards, towards, to, i jämförelse med

vara i knipa

ha problem

i själva verket

egentligen, faktiskt

actually, really

innersta

som ligger längst in

krets, -en; -ar

cirkel, ring

sudda ut

radera, försvinna

särskild/t

speciell, extra

prioritera, prioriterar

låta gå före, favorisera

oavsett

utan hänsyn till, oberoende av

avlägsen (-lägset)

på långt håll

brylling, -en; -ar

"tredje - fjärde kusin"

blodsfrände, -n; -er

gammalt ord för släktning

framfart, -en; -er

det som går mycket snabbt framåt

förbli (-blir, -blev, -blivit)

fortsätter vara

förmå, förmår

kunna, orka, klara av

stenålder, -n

historisk tid, ca 13 000 år sedan

utgångspunkt, -en; -er

startpunkt, grund, början

resonemang, -et; =pl.

tankegång, arumentation, diskussion

driva på (driver, drev, drivit)

skynda på, orsaka

urge, cause

primat, -en; -er

människor och apor

markatta, -n; -or

en sorts apa

komplex/t

som består av många delar, utveckla

förnuft, -et; pl=.

förstånd, klokhet, tankeförmåga

reason, sense

bark, -en

del av hjärnan

följaktligen

därför, alltså, som konsekvens

umgänge, -t; -n

vänner, vänkrets, bekanta

stämma, stämmer

vara rätt, vara korrekt

kvot, -en; -er
skillnad, andel, resultatet vid division

inrätta sig, inrättar

ordna det för sig, anpassa sig

fordra, fordrar

kräva

rovdjur, -et; -pl.=

predator, djur som äter andra djur

sinsemellan

mellan sig, inbördes, ömsesidigt

anpassa sig, anpassar

inrätta sig, vänja sig

i takt med

samtidigt som, med samma fart som

läsa av, läser

tolka, förstå

avsikt, -en; -er

mening, vilja, syfte

kognitionsvetare, -n; pl.=

psykolog med speciell inriktning

benämna, benämner

kalla för

innebära, innebär

betyda, medföra

ha koll på

veta, känna till

genomskåda, genomskådar

förstå, avslöja, demaskera

intrig, -en; -er

planerad handling, händelse

bedra, bedrar

lura, svika

luras

bedra, dra vid näsan

hålla sams

vara överens, vara vänner

avsikt, -en; -er

syfte, plan

rimlig/t

passande, lagom, vettig

filtrera, filtrerar

skilja mellan viktigt och mindre viktigt, rena

ansluten/t

med i, kopplad till

sträcka, sträcker

sida 223: omfatta, räcka

snitt, -et; pl.=

genomsnitt, medeltal

uppge (-ger, -gav, -get)

meddela, berätta, tala om

inlägg, -et; -en

sida 223: det man skriver på Facebook

inlemmad

förenad med, integrerad

enhetlig

likartad, sammanhängande

råda, råder

gälla, finnas, vara i bruk

olägenhet, -en; -er

besvär, nackdel, belastning

inconvenience

utgång, -en; -ar

resultat

underlag, -et; -pl.=

grund, utgångspunkt

förkrossande

enorm, väldig

berättigad

som har rätt att få rösta

anhängare, -n; pl.=

sympatisör, allierad

lida (lider, led, lidit)

utstå, drabbas av

svidande

kännbar

nederlag, -et; pl.=

förlust, motgång

defeat

framstå (-står, -stod, -stått)

framträda som, visa sig som

angelägenhet, -en; -er

betydelse, intresse, affär

vädja till, vädjar

försöka påverka

bilburen

person som använder bil

skräckscenario, -t; -er

avskräckande bild, rysare

påverka, påverkar

inverka på, sätta sin spår på

förmodade

trolig, så som man antar att det ska bli

avfärda, avfärdar

avvisa, bortvisa, visa ifrån sig

dismiss

ihärdigt

flitigt, träget, utan att tröttna

opinion, -en; -er

folkets mening, allmän åsikt

träget

flitigt, ihärdigt, utan att tröttna

uppföljning, -en; -ar

efterbehandling, kontroll

uttalande, -t; -n

kommentar, yttrande

lobbyverksamhet, -en; -er

"korridorpolitik", påtryckningar

ledamot, -en; -möter

medlem, representant

interpellera, interpellerar

en riksdagsledamot ställer en fråga till ett statsråd i riksdagen

ask a question

motionera, motionerar

en riksdagsledamot lägger förslag till riksdagen

möda, -n; -or

hårt arbete, ansträngning

förgäves

utan resultat, onödigt

propostion, -en; -er

regeringen lägger förslag till riksdagen

övertygad

säker, inte tvivla

bana väg (för), banar

hjälpa fram, underlätta

flöda, flödar

finnas mycket av, strömma

satsning, -en; -ar

ansträngning, insats, åtgärd

stundande

kommande, som snart inträffar

ödesmättad

avgörande, kritisk

skara, -n; -or

grupp, flock

flockas

samlas i stora grupper

bortse från (-ser, -såg, -sett)

glömma, stryka ett streck över

ingrepp, -et; pl.=

inblandning, ingripande

simulator, -n; -er

apparat som härmar en verklig situation

antyda (-tyder, -tydde, -tytt)

visa på, vittna om

förödande

förstörande, katastrofal

devastating

kartlägga (-lägger, -lade, -lagt)

beskriva, utforska

distrahera, distraherar

störa, splittra

understryka (-stryker, -strök, -strukit)

betona, markera, poängera

primär

första, avgörande

dramatisk
väldigt mycket

uppge (-ger, -gav, -givit)

meddela, tala om

tendera, tenderar

tyda på, luta åt, ha en tendens att

uppfattning, -en; -ar

åsikt, inställning, tanke

genomsnitt, -et; pl.=

medeltal

beteende, -t; -n

uppförande, handlande, reaktion

attityd, -en; -er

synsätt, inställning, reaktion

skatta, skattar

uppskatta, bedöma

estimate, value

uppleva, upplever

sida 240: tycka, anse, uppfatta

uppfatta, uppfattar

känna, uppleva, tolka

kvalificerad gissning

ganska självklart, inte så mycket gissning

generrell/t

allmän, övergripande

snatta, snattar

stjäla något, litet i en affär

tendens, -en; -er

inriktning, utveckling, benägenhet

ständig/t

alltid, konstant, återkommande

synsätt, -et; pl.=

sätt att se, inställning, attityd

föreställa sig, föreställer

tänka sig, sätta sig in i, förstå

tänja, tänjer

dra ut, göra större (sida 241:) gå över hastighetsgränsen

ställa upp (på)

deltaga i, följa, vara lojal

dramatisk/t

sida 241: våldsam, allvarlig

konsekvens, -en; -er

följd

ort, -en; -er

plats, samhälle

betydligt

mycket, avsevärt

egenskap, -en; -er

anlag, karaktärsdrag, förmåga

hävda sig själv, hävda

försvara sin plats, vinna

kick, -en; -ar

nöje, stimulans, lyckokänsla

empa

empati, -n

inlevelseförmåga, medkänsla

undvika (-viker, -vek, -vikit)

låta bli, avhålla sig från

förmåga, -n; -or

läggning, kunnande, kapacitet

power, ability, capacityutt

råkad

ointresserad, blase

försynt
hänsynsfull, tillbakadragen
considerate

avverka, avverkar

klara av, hinna m m

uppgiven/t

förtvivlad, kraftlös, resignerad

dry

dryfta, dryftar

diskutera, tala om

inskränka, inskränker

begränsa, minska, reducera

ynka

enda, obetydlig, enstaka

hänvisa (till), hänvisar

peka på, skicka vidare till

avfyra, avfyrar

skjuta, avlossa skott

förneka, förnekar

neka till, inte erkänna

deny

te sig (ter, tedde, tett)

tyckas, verka, förefalla

lönlös/t

hopplös, meningslös, förgäves

bevisligen

klart, uppenbart

hjälmtvång, -et; pl.=

lag om att man måste bära hjälm när an cyklar

omfatta, omfattar

gälla, avse, inberäkna

rimligtvis

med rätta

förutsätt att

om, såvida

kvalificera sig, kvalificerar

uppfylla kraven, vara lämplig

såvida

om, ifall, förutsatt att

rusdryck, -en; -er

dryck som innehåller alkohol

potentiell

möjlig, tänkbar, latent

fnysa åt (fnyser, fnös, fnyst)

se ned på, vara nedlåtande mot

vurmare, -n; pl.=

någon som vurmar för (är tokig i, svärmar för) vapen

merparten

majoriteten, de flesta

gärningsman, -nen; männen

brottsling, den skyldige

rattfylleri, et

fylleri (berusning) vid ratten (bilkörning)

rattonykterhet, -en

onykterhet, berusning vid bilkörning

not sober, intoxicated

förbränna, förbränner

omsätta i kroppen

indikera, indikerar

visa tyda på

antabus

medel/medicin mot alkoholbegär

mån

grad, omfattning, utsträckning

spärrtid, -en; -er

tiden på körkortet är indraget, inte gäller

sitta av (sitter, satt, suttit)

avtjäna fängelstraff, sitta i fängelse

återfallfrekvens, -en; er

mängden av återfall (upprepning) av t.ex rattrylleri

uppföljningstid, -en; -er

tid för efterbehandling, kontroll

åka fast, åker

bli upptäckt, bli tagen av polisen

beslagta (-tar, -tog, -tagit)

ta i förvaring, konfiskera, ta i beslag

nyttotrfik, -en

transporter som bussar, taxi, varutransporter m m

orimligt

oacceptablet, otroligt

potent

kraftigt verkande, laddad

slå ut

knocka, besegra

på sikt

i ett längre perspektiv, för framtiden

inrätta, inrättar

installerar, sätta in

hårtillplattande

något (t.ex. hjälmen) som gör håret platt

hjälmtvång, -et; pl.=

lag om att man måste ha hjälm när man cyklar

spalt, -en; -er

kolumn i tidning, tidningssida

huligan, -en, -er

bråkmakare, ligist, buse

mynta, myntar

hitta på, skapa nya uttryck

incident, -en; -er

mindre olyckshändelse

blankis, -en; -ar

is som är blank, hal

häromvällen

för några kvällar sedan

förutsåtta (-sätter, -satte, -satt)

räkna med, anta, utgå från

flock, -en, -ar

grupp

spärra, spärrar

blockera, stoppa

enstaka

någon enda, tillfällig, sporadisk

occasional, separate, individual

stickprov, -et; pl.=

slumpmässigt urval, statistiskt urval

förslå (-slår, -slog, -slagit)

räcka till, vara nog

titt och tätt

ofta

genväg, -en; -ar

en kortare, närmare väg

avsedd (för)

gjord för, tänkt för

hoj, -en; -ar

cykel

helsinnad

oskadd, oskadad, välbehållen

oavsett

bortsett från, oberoende av

väglag, -et

förhållandet på vägen, t.ex. is, snö, torr mark

utrustad (med)

försedd med

överhuvudtaget

sida 251: alls

omdöme, -t; -n

förstånd, vett, uppfattning

enkelriktad

väg som bara får användas i en riktning

tvärbromsa, bromsar

tvärstanna, bromsa plötsligt

undgå (-går, -gick, -gått)

klara sig från, slippa undan

betrakta, betrakta

uppfatta, se på

consider, regard, contemplate

fotgängare, -n; pl.=

gående, person som går

eventuell/t

möjlig

förakta, föraktar

se ned på, ta avstånd från

vett, -et

förstånd, omdöme, klokhet

inse (-ser, -såg, -sett)

förstå, få klart för sig

uppleva, upplever

sida 251: mena, anse

disig

dimmig, oklar

upplevelse, -n; -r

händelse, något man upplever

belysa, belyser

förklara, komplettera

utgöra (-gör, -gjorde, -gjort)

vara, bilda

brist, -en; -er

saknad, underskott, något fattas

boven i dramat

felet, den / det som orsakar felet

ignorera, ignorerar

inte bryr sig om, behandla som luft

företräde, -t; -n

rätt att köra först, förkörsrätt

samsas

enas, komma överens, vara goda vänner