• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/199

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

199 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

piga, -or; na

tjänsteflicka

a quatre mains

fyrhändigt

four handed

tillåta (-låter, -lät, -låtit)

sidan 269: ge möjlighet till

jämte

bredvid

genomskinlig/t

transparent, som man ser genom

strimma, -n; -or

linje, streck

förefalla (-faller, -föll, -fallit)

verka, tyckas, se ut att vara

det förefaller mig


it seems (appears) to me

stryk, -et

aga, slag

få stryk


eg. get a beating etc.

blid

mild, vänlig

om t.ex. röst soft;


om t.ex. väsen gentle;


om t.ex. väder mild

vänja (vänjer, vande, vant)

bli van, finna sig i

accustom, habituate;


härda harden, inure

frukta, fruktar

vara rädd för

fear

en kammare, -n; pl.=

(gammalt) rum

chamber

råda (råder, rådde, rått)

gälla, finnas

ge råd advise

flamma upp (flammar)

bli upprörd eller arg

jämförelsevis

relativt, om man jämför med andra

comparatively

amma, -n; -or

kvinna som ger bröst mjölk åt andras barn

överstränga sig (överanstränger)

arbeta för mycket, stressa

omsorg, -en; -er

omtanke, vård

dra omsorg om ngn


provide (care) for sb

åklagare, -n; pl.=

person som tar brottet till domstol

prosecutor

tarvlig/t

elak, nedrig

simpel vulgar, common;


lumpen shabby;


billig poor, cheap;


enkel homely,humble, frugal

i onödan

utan orsak

lös

utan grund, osäker

angivelse, -n; -r

anmälan om brott

denunciation, accusation

dyster/t

nedstämd, sorgsen

gloomy, dismal, dreary, sombreglädjelös cheerless;


beklämmande depressing


svårmodig sad, melancholy, mournful;


trumpen glum

som på nåd

utan att kunna bestämma själv, genom tillstånd av någon annan

sörsaka, försakar

avstå från, vara utan

fullkomlig/t

felfri, perfekt

anstalt, -en; -er

hem, anläggning, institut

källarmästare, -n; pl.=

krögare, restaurangchef

snäsa, -n; snäsor

rätta någon argt eller svara argt

snäsa av ngn


snap at sb, snap sb's head off, snub (rebuff) sb

lugg, -en; -ar

sida 270: drag i håret

"Gud som häver"

början på bön för barn

lydig/t

snäll, disciplinerad

plikt, -en; -er

skyldighet, något man måste göra

skyldighet duty towards>;


förpliktelse obligation

undertrycka, undertrycker

hindra, krossa, trycka ned

dygd, -en; -er

god egenskap, god moral

gnaga, gnager

nöta, tugga

gnaw

svaja, svajar

gunga, svänga

öknamn, et; pl=

elakt och nedsättande namn

nickname

ömtålig/t

känslig, sårbar

delicate

vaksam/t

på sin vakt, observant, misstänksam

fordring, -en; -ar

krav

kränkt

sårad, förolämpad

kränkt förolämpad


offended etc., hurt [in one's feelings]

belöna, belönar

tacka för, premiera

reward

lida (lider, led, lidit)

drabbas, utstå

bitter/t

besviken, hatfull

tillbakadragen

blyg, reserverad

njuta (njuter, njöt, njutit)

glädja sig åt, känna lust

förbisedd/tt

bortglömd, försummad

självplågeri, -t; -er

tortyr av sig själv, straff mot sig själv

melankolisk/t

sorgsen,nedstämd, dyster

förarga, förargar

reta upp, göra någon arg

kvävning, -en; -ar

tillstånd då man inte får luft

konvulsivisk/t

krampaktig

convulsive

gräma, grämer

irritera, förarga, reta

ta sig an (tar, tog, tagit)

ta hand om, hjälpa

inställsam/t

fjäskig, tillgjord, överdrivet vänlig

genomskåda, genomskådar

upptäcka, avslöja

skoningslös/t

utan pardon, hjärtlös, hård

bristande

otillräcklig, som inte räcker

likgiltig/t

betydelselös, oviktig

skylla på, skyller

ge skulden, anklaga

sak samma

det spelar ingen roll

syndabock, -en; -ar

offer för mobbning, hackkyckling

den skyldige / skyldiga

personen som har begått felet

korrigera, korrigerar

rätta, förbättra

correct; ngn


äv. put…right;


revidera revise

syna, synar

granska, undersöka

besiktiga inspect, survey;


granska examine, scrutinize;


friare look over

rodna, rodnar

bli röd i ansiktet

neka, nekar

säga nej

inbuden

tystlåten, introvert, reserverad

väsen, -det; pl.=

karaktär, sinne, personlighet

lugga, luggar

dra någon i håret

ris, -et; pl.=

torra kvistar att slå med

vråla, vrålar

skrika högt

bekänna, bekänner

erkänna

erkänna confess;


öppet tillstå avow;


förklara sin tro på profess

exekution, -en; -er

verkställande av dom

tjuta, tjuter

skrika, vråla

harm, -en

vrede, ilska, upprördhet

vanära, -n;

förnedring, förödmjukelse, kränkning

disgrace, dishonour

förödmjukelse, -n; -er

förolämplig, kränkning, skam

förakta, föraktar

se ned på, ta avstånd från

en penningsumma som inte är att förakta …not to be despised;


vard. …not to be sneezed at

mildhet, -en

vänlighet, snällhet

smyga (smyger, smög, smugit)

gå tyst

neka, nekar

säga nej

sedlig/t

moralisk, ärbar

moral, ethical

helig/t

gudomlig, fri från synd

oantastlig/t

som inte kan kritiseras, felfri

gudomlig/t

helig, gudalik

instiftelse, -n; -er

skapelse, stiftelse, akt

påstådd/tt

så kallad, enligt vad som sägs

smula sönder, smular

krossa, slå i små bitar

despoti, -n; -er

godtyckligt förtryck

depotism (a form of government in which a single entity rules with absolute power. That entity may be an individual, as in an autocracy, or it may be a group, as in an oligarchy)

trångbodd

ha det trångt, ha liten plats

egoism, -en; -er

självupptagenhet, själviskhet

last, -en; -er

dålig vana

fel o.d. vice; dålig vana äv. bad habit

försörjningsanstalt, -en; -er

(gammalt) hem för personer som kan inte försörja sig själva

försörjare, n; pl.=

den som betalar för mat, hyra, kläder

ankarsmedja, -n; -or

sida 272: straffanstalt

penal institution

hitta på, hittar

fantisera

rymma, rymmer

innehålla

rörande

gripande, som berör

sockenstuga, -n; -or

(gammalt) kommunalhus

socken, -nen; -nar

(gammalt) kommun

fästa ögonen på, fäster

titta på

kamin, -en; -er

ugn för uppvärmning av rum

lugg, -en; -ar

hår som täcker pannan

vänslas

smekas, kela

smekas [o. kyssas] cuddle [and kiss]

borra in, borrar

trycka in

"kiper"

(dialekt) röra vid

ting, -et; pl.=

sak

skala, skalar

(dialekt) springa

fostra, fostrar

uppfostra

tukt, -en; -er

hård uppfostran

Herrans förmaning

Guds ord

sed, -en; -er

tradition

övervakad/t

kontrollerad

ihjäl

till döds

brädstapel, -n; lar

hög med brädor

höskulle, -n; -ar

hög med hö

jämra sig, jämrar

klaga med höga ljud

inälvor

inre organ (t ex mage, lever, njure)

sågspån

små träbitar som bli över när man sågar

å, -n; -ar

mycket liten flod

[small] river, stream; amer. äv. creek

förgäta, förgäter

(gammalt) glömma

påbud, -et; pl.=

order, regel

tjat, -et

upprepning, gnat

nagging ;


continual (persistent) asking ;


harping;

tjata, tjatar

upprepa samma sak hela tiden, gnata

lyda (lyder, lydde, lytt)

göra som någon annan vill, följa order

lägga sig i (lägger, la, lagt)

blanda sig i, försöka påverka

begära, begär

kräva

ovillkorligen

absolut, nödvändigtvis

absolutely, necessarily, inevitably

skafferi, -t; -er

(gammalt) skåp för mat i köket

förebråelse, -n; -er

ogillande, tillrättavisning, kritik

förbrående

kritisk, ogillande

sönderriven/t

perfekt particip av riva sönder

nerlortad/t

perf part av lorta ner = smutsa ner

förskaffa sig, förskaffar

skaffa sig

yra, -n

vild framfart, glädje

missöde, -t; -n

litenolyckshändelse

rå för (rår, rådde, rått)

vara ansvarig för, vara skyldig till

välta, välter

göra så att något ramlar

paltsmet, -en; -er

röra av mjöl och grisblod som ska bli palt

jämt

alltid, hela tiden

gallra, gallrar

rensa bort, sortera ut, välja ut de bästa

rova, -n; -or

en sorts rotfrukt

repa, repar

sida 275: plocka, riva av, dra av

nässla, -n; -or

grön, vild växt med blad som bränns

höns, -et; pl.=

höna

skörd, -en; -ar

plockning, insamling av det som odlats

harvest

konfirmation, -en; -er

ceremoni i kyrkan vis första nattvarden

råg, -en

sädesslag

rye

nattvard, -en; -er

(kristet) bröd och vin är symboler för Jesus kött och blod, kommunion

smita (smiter, smet, smitit)

smyga iväg, rymma, försöka slippa

stöna, stönar

sucka tungt och ljudigt, stånka

stånka, stånkar

flåsa, pusta, ge ifrån sig ljud, stöna

flåsa puff and blow, breathe heavily; stöna groan

maninsord, -et; pl.=

uppmaning

exhortation; invitation; urgent request, summons (sg.)call; förslagsuggestion; vädjan appeal; jfr uppmana

försjunka i (sjunker, sjönk, sjunkit)

fördjupa sig i, bli helt upptaget av

olustig/t

trist, tråkig

fresta, frestar

locka

våghalsig/t

djärv, oförsiktig, riskabel

reckless, foolhardy, rash

vidrig/t

otäck, avskyvärd

vedervärdig disgusting, repulsive;


avskyvärd loathsome; om person äv. hateful;förhatlig obnoxious, odious;


otäck nasty, horrid

sällsam

ovanlig, fantastisk

pärlemor, -n

finns inuti musselskal

telegram, -met; pl.=

telegrafiskt meddelande

taskig/t

elak, dålig, nedrig

stapla, staplar

lägga en ovanpå den andra, lägga på hög

kräk, -et; pl.=

otrevlig typ, usling, "skitstövel"

strunta i, struntar

inte bry sig om, inte fråga efter

spinkig/t

mager, smal

[very] thin, spindly, slender

bidragsförskott, -et; pl.=

ersättning från försäkringskassan

tanklös/t

som inte räcker så långt

gå på tår (går, gick, gått)

smyga, gå tyst

raggsocka, -n; -or

tjocka stickade strumpor

blöt/t

våt

gröt, -en; -ar

kokas ihop av gryn och vatten

kärring, -en; -ar

kvinna (nedsättande)

gasta, gastar

skrika

pinka, pinkar

kissa

täckjacka, -n; -or

vinterjacka

klaga, klagar

protestera

fjärranifrån

från långt borta, från fjärran

from afar

PBU

psykisk barn- och ungdomsvård

psalm, -en; -er

sång som sjungs i kyrkan

björk, en; -ar

träd med vit stam

mulen/et

molnig, mörk

bävernylon, -et; pl.=

material för vinterkläder

allena

ensam

skyltfönster/ -ret; pl.=

affärens stora fönster där varorna visas

tindrande

glittrande, strålande

höghusfält, -et; pl.=

stor yta med höga hus

mumsa, mumsar

äta något gott

high-rise housing

sticka, stickar

tillverka av garn

kofta, -n; -or

en sorts tröja

virka, virkar

tillverka av garn

ljuvlig/t

underbar

slank

smal

hemkär

som tycker om att vara hemma

kramgod

charmig, mjuk, gullig

nöd, -en

olycka, bekymmer