• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/119

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

119 Cards in this Set

 • Front
 • Back
skiftande
различные
enstämmig
одназначный
behärskad
сдержанный
att försiggå (4)
происходить, проходить
nyckfull
капризный
lättsinnig
легкомысленный
att ingripa (4)
вмешиваться
att pågå (4)
идти, проходить
att stupa (1)
пасть (в бою)
en förmyndare (5)
опекун, регент
att utse (4)
избирать
myndi
совершеннолетний
uppenbar
очевидный
begåvad
одаренный
ett drag (5)
черта
en omgivning (2)
окружение
att förundra sig över (1)
удивляться чему-л.
präglad (av)
под влиянием чего-л.
att dröja (2)
тянуться
att ägna sig åt (1)
посвящать себя чему-л.
ensidig
односторонний
mångsidig
многосторонний
begränsad
ограниченный
att inleda (3)
вступать (устанавливать контакты)
ansenlig
значительный
givetvis
очевидно
ett innehav (5)
владение
ett hov (5)
двор
att anlända (2)
прибывать
att dra på sig (4)
подхватить (болезнь)
att avlida (4)
скончаться
att förknippa (1)
связывать
att genomdriva (4)
добиваться
en tronföjlare (5)
наследник трона
en bestörtning (2)
шок
ett skäl (5)
причина
ett sinne (4)
сознание, чувство
att spekulera (1)
рзамышлять
att träda tillbaka (2)
отступать, уходить в тень
att begå ett brott (4)
совершать преступление
en nödvändighet
необходимость
att bestå i (4)
заключаться в
lindrigt sagt
мягко говоря
vidsynthet
терпимость
att konvertera (1)
перейти в другую веру
att umgås (4)
общаться
att påverka (1)
повлиять
fullkomligt
абсолютно
osannolik
невероятный
en landsförvisning (2)
высылка из страны
att inse (4)
понимать, осознавать
att genomföra (2)
осуществлять
att abdikera (1)
отрекаться от престола
att avsäja sig (4)
отказываться
tronen
трон
att kröna (3)
короновать
att spekulera (1)
размышлять
att frigöra sig (4)
освободиться
ett föremål (5)
объект
att ange (4)
сообщать
lit de parade
тело, выставленное на всеобщее обозрение
ståtlig
пышный
en krypta (1)
крипта
att strida (4)
бороться
att bestå av (4)
состоять из
ofantligt
невероятно
att härstamma från (1)
происходить из
att äga rum (2)
случаться, происходить
förfäder
предки
i stort sett
в общем-то
att drabbas av (1)
пострадать от
en försörjning (2)
обеспечение, деньги на жизнь
gedigen
основательный
att inrikta (1)
направлять
förtjust
в восторге
fascinerad (av)
очарованный
att mista (2)
терять
ett rederi (3)
пароходная компания
att stifta (lagar, 1)
принимать законы
en uppfinning (2)
изобретение
sysselsatt
занятый
på resande fot
в разъездах
en läggning (2)
склонность
tillbakadragen
застенчивый
att avsky (3)
ненавидеть
en doldis (3)
знаменитость, любящая уединение
att framställa (2)
производить
att anlägga (4)
основать, построить
att avsätta (4)
откладывать
ett ändamål (5)
цель
gåtfull
загадочный
oåtkomlig
недостижимый
att känneteckna (1)
отмечать, отличать
en jämlike (2)
равный
att upptäcka (2)
обнаружить
att vara (1)
длиться
pacifistisk
пацифистский
att påverka (1)
влиять
att instifta (1)
учреждать
en själsfrände (3)
задушевный друг
en förbindelse (3)
связь
oavbrutet
непрерывно
motsägelsefull
противоречивый
mångsidig
многосторонний
en begåvning (2)
одаренность
berest
много путешествовавший
en omgivning (2)
окружение
en arvtagare (5)
наследник
att förvalta (2)
управлять
en insats (3)
вклад
att utse (4)
выбирать
bortsett från
кроме
åtrådd
желанный
en utmärkelse (3)
отличие (приз, награда)
ståtlig
торжественный
ett utrymme (4)
простор, пространство, место
en improvisation (3)
импровизация
att bidra med (4)
содействовать
att smycka (1)
украшать