• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

hustru, -n; -r

fru, maka

wife

fixa, fixar

ordna, klara av

fix

make, -n; -ar

man, partner

husband

verklighet, -en; -er

verkliga livet

reality

bli verklighet, en

realiseras, bli till

make it a reality

encylindrig

med en cylinder

single-cylinder

förbränningsmotor, -n; -er

typ av motor

internal combustion engine

vara tvungen

måste

being forced

hemgift, -en; -er

utrustning och pengar till hemmet, ibland tar en kvinna med sig hemgift till nya hemnet

dowry

sträcka, -n; -or

en bit av vägen

distance

droska, -n; -or

gammalt ord för taxi

taxi

stuva in, stuvar

lasta placera

pack people into

bränsle, -t; -n

material som ger energi

fuel

ledning, -en; -ar

rör

pipe

rensa, rensar

göra ren, ta bort

clean

hårnål, -e; -ar

nål som håller håret å plats

hairpin

kedja, -n; -or

mekanisk del, t.ex. cykelkdja

chain

krångla, krånglar

inte fungera bra, trassla

go wrong, jam

smed, -en; -er

hantverkare som arbetar med järn, guld m.m.

blacksmith

inträffa, inträffar

hända, ske

happen

växel, -n; växlar

en länk mellan motor och hjul som reglerar hastigheten

gear

brant

som går skarpt uppför eller nedför

steep

backe, -n; -ar

höjd, kulle

hill

knappt

nästan inte

hardly

orka, orkar

ha kraft, klara av

have energy

lösa, löser

här: hitta svar på problemet

solve

beskriva, beskriver

berätta, ge en bild av

describe

fungera, fungerar

ha rollen som

work, function

testkörning, -en; -ar

köra för at testa, prova

testdrive

dessförinnan

innan, före den tidpunkten

before then

sväng, -en; -ar

en liten tur

turn

kvarter, -et; pl. =

bostadsområde

block, distric

uppmärksamhet, en

intresse

attention

förmodligen

troligen, antagligen

presumably

syfte, -t; -en

mål, mening, intention

purpose

publicitet, -en

reklam, PR

publicity

ära, -n

till hennes ära = för att hylla henne,

honor credit, to her credit