• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Upptäcka, upptäcker

Hitta, märka, utforska

Discover

Dock

Emellertid, men

However

Invandra, invandrar

Immigrera

Immigrate

sund, -et; pl.

vattenpassage, kanal

channel

avstånd, -et; pl.

distans, sträcka, väg

distance

Frusen/t

isad, stel av kyla

frozen

ske,sker

hända, inträffa

happen, occur

förfader, -n; förfäder

tidigare generation

ancestor

urbefolkning -en; -ar

första befolkningen, första innevånarna

original population

expedition, -en; -er

forskningsresa

expedition

finanser (pl)

ekonomi, pengar

finance

stöd, -et; pl-

hjälp, bidrag, subvention

support

veta (vet, visste, vetat)

känna till, förstå

know

lärd, -e; -a

någon som studerat mycket

scholar, scientist

platt

plan, flat

flat

sjöman, -nen; -män

någon som arbetar på en båt

seaman

kant, -en; -er

slutet av en yta, rand

edge

loggbok, -en; -böcker

resedagbok, journal som skrivs på båt

logbook

besättning -en; -ar

personal på båt

crew

siffra, -n; -or

tecken for tal, nummer

number

skrämd/t

rädd

frighten

trilla, trillar

ramla, falla

fall

färd, -en; -er

resa

journey

fast mark

på marken, inte på hav/sjö

firm ground

ge sig iväg (ger, gav, gett/givit)

resa, sticka, gå

leave

sjöväg, -en; -ar

led (väg) på havet för båtar

seaway

världsdel, -en; -ar

kontinent

continent

övertygad

säker på

be sure

nå, når

komma fram till

reach

orsak, -en; -er

anledning

reason

sammanlagt

totalt

total

övertygelse, -n; -r

tro, uppfattning, tanke

conviction

släppa, släpper

ge upp, lämna

let go

fly, flyr

ge sig iväg, sticka, vilja komma bort från något

flee

göra om (gör, gjorde, gjort)

ändra på, förändra

vrida (vrider, vred, vridit)

snurra å, vända på

twist

fruktansvärd/t

hemskt, förförligt

terrible

ära, -n

berömmelse, prestige

honor

misstag, -et; pl

fel, felaktig uppfattning

mistake

berömd/t

känd, celeber

famous

troligen

förmodligen, antagligen

likely

inspirera, inspirerar

påverka, influera

inspire

följa, följer

gå efter någon

follow

spår, -et; pl.

märke av fötter

track

åtminstone

allra minst

at least