• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

förmögen

rik

rich

juridik, -en

kunskap om lag och rätt

law

följa i sin fars spår

utbilda sig till samma yrke

follow in his fathers feet

brinna (brinner,brann,brunnit)

ha stort intresse

have interese

tillbringa, tillbringar

vara,


vistas

spend

övertygad

säker

convinced

pol, -en, -er

sydpol, nordpol

pole

ge sitt stöd till


(ge,gav,givit/gett)

hålla med

support

tillräcklig/t

som räcker,


nog

enough

bevis, -et, pl

stöd,


argument

evidence

expedition, -en, -er

forskningsresa

expedition

delta (-tar,-tog,-tagit)

vara med

participate

fryspunkt, -en, -er

temperatur då ett ämne


blir fast form

freezing point

kokpunkt, -en, -er

temperatur då vätskan kokar

boiling point

spridd/tt

utbredd,


vanlig

spread

begravd

någon som ligger i graven

buried