• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/63

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

63 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

motvillig/t

inte gärna, not sin vilja, tvungen

reluctant

brutal/t

hård, grym, tuff

brutal

avbrott, -et; pl. =

stop, störning

interruption

Ytterst

mycket, extremt, synnerligen

extremly

inte många, ett litet antal

few

vila ut, vilar

samla sina krafter, vila sig ordentligt

rest

utvilad

perfect particip av vila ut

rested, refreshed

förmodligen

kanske, troligen

presumably

brist, -en; -er

minus, det som fattas

lack

förhålla sig så att (-håller, -höll, -hållit)

så här är det

the fact of the matter is

bre(da) ut sig, brer

växer,ökar

spread out

utbredd/tt

(perfect particip av bre ut)


som har växt, som har ökat

spread

läkemedel, -et; pl.=

medicin

medicine

skriva ut (skrive, skrev, skrivit)

skriva recept på medicin

prescrib

återhämta sig, återhämtar

få tillbaka krafterna

recover

ta igen (tar, tog, tagit)

återvinna, arbeta in, kompensera

take back, recover

vak, -et; pl.=

nattvak, arbete på natten

night duty

passiv/t

livlös, utan vilja

passive

tillstånd, -et; pl=

situation, läge

state of condition

cykel, -n; -er

cirkel, kretslopp, period

cycle

blunda, blundar

stänga ögonen

closing the eyes

ytlig/t

yttre, som inte går djupt

superficial, shallow

lättväckt

någon som är lätt att väcka

övergång, -en; -ar

skifte, växling

transition

sjunka (sjunker, sjönk, sjunkit)

minska, falla

sink

ske, sker

hända

happen

avslappnad

i vila, avtressad, relaxerad

relaxed

ide, -t; -n

björnens boplats under vintern

wintair quarters

inträffa, inträffar

ske, hända

happen

utgöra (-gör, -gjorde, gjort)

bestå av, vara

amount to

intryck, -et; pl.=

upplevelse, känsla

impression

bearbeta, bearbetar

genomarbeta, behandla

work, arrange

betydelsefull/t

full av betydelse, viktig

significant, important

inlärning, -en

då man lär sig, plugg

learning, training

vanligtvis

oftast, för det mesta, som regel

usually

numera

nu, nu för tiden

now

stiga stiger, steg, stigit)

öka, gå upp

rise, get up

medvetande, -t: -n

känsla, sans, sinne

consciousness

avbryta (-bryter, -bröt, -brutit

hastigt avsluta, stoppa

interrupt

piskrapp, -et; pl. =

rapp av piska, slag av piska

lash

omtumlad

förvirrad, chockad, snurrig

dazed, dizzy

behov, -et; pl-=

det man behöver, det man måsta ha

needs

tåla, tål

klara av, stå ut med

put up with, tolerate

anledning, -en; -ar

orsak

reason

fiffig/t

smart, listig

clever

lösning, -en; -ar

svar, förklaring

solution

geni, -et; -er

begåvning, duktigare än alla andra

genius (begåvning=talent)

därpå

sedan, efter detta

after that

effektiv/t

som fungerar bra, nyttig

effectiv

med andra ord

det vill säga, alltså

with other words

vaka, vakar

vara vaken på natten

stay up

intensiv/t

djup, stark, kraftig

individuell/t

särskilt för en person, personligt

individual

skrämmande

hemsk, chockerande

frightening, alarming

ladda, laddar

fylla på, ge mer energi (ladda ett vapen)

recharge

immun

kan inte smittas, resistent

immune

slippa (slipper, slapp, sluppit)

inte behöva göra något

not have to, not need to

ägna åt, ägnar

ge sin tid åt

devote

ständigt

hela tiden

constantly

rön, -et; pl=

resultat av forskning

observation (forskning = research)

bl.a.

bland annat

among other things

störning, -en; -ar

inte ordning, rubbning

disturbance (rubbning=disturbance)

dement

hjärnskada, sjukdom hos äldre människor

demented