• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/382

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

382 Cards in this Set

 • Front
 • Back

bryta upp (bryter, bröt, brutit)

ge sig av

uppbrott, -et; pl.=

flytt, avresa

jättelikt

enormt, jättestort

ytterligare ännu

mer

tungomål, -et; pl.=

språk, dialekt

likartad

liknande, snarlik

således

alltså, följaktligen

avlägsen

långt borta

närliggande

som ligger nära, på kort avstånd

fördjupa sig (i), fördjupar

sätta sig in i, specialisera sig på

obegriplig/t

omöjlig/t att förstå

föreställning, -en; -ar

ide, bild

gå ut på (går, gick, gått)

innebära, ha till syfte

påverkan (en)

inflytande, influens

företeelse, -n; -er

fenomen, sak, händelse

tämligen

ganska, relativt

obehindrat

utan hinder, utan svårighet, lätt

utgöra (-gör, -gjorde, -gjort)

vara, bilda

undantag, -et; pl.=

ovanlighet, specialfall

påverka, påverkar

inverka på, influera, färga av sig på

flora, -n; -or

en massa, en mängd

försvenska

göra svensk

skara, -n; -or

grupp människor

trängas ut

att inte få plats, hamna i bakgrunden, försvinna

genuin/t

ursprunglig, naturlig, äkta

ursprunglig/t

först, tidigast, genuin

rättesnöre, -t; -n

norm, något att rätta sig efter

explosionsartad/t

som en explosion, oerhört snabbt

reflektera (över)

reflekterar, fundera, tänka, begrunda

tyna bort, tynar

bli svagare och svagare, avta

donera, donerar

skänka, ge

kartlägga (-lägger, -lade, -lagt)

beskriva, utforska

utrotning, -en; -ar

förintning, utplåning, slut

utrotningshotad

som riskerar att försvinna

frustrerande

förvirrande, något som känns som en motgång

säregen

ovanlig, underlig

bevara, bevarar

vårda, rädda, konservera, hindra att något går förlorat

spårlöst

utan spår, utan att lämna något kvar

tungomål, -et; pl.=

språk, dialekt

stiftelse, -n; -r

fond, institution

belopp, -et; pl.=

summa pengar

gynnna, gynnar

favorisera, föredra, privilegera

förödande

katastrofal, destruktiv, förstörande

mångfald, -en; -er

stort antal, stort utbud

innebörd, -en; -er

betydelse, mening, innehåll

vidsträckt

stort, utsträckt, öppet

utsträckt

stort, omfattande, långt

inrätta, inrättar

starta, grunda, bilda

inse (-ser, -såg, -sett)

förstå, begripa, fatta

snarlik/t

ganska lika, som påminner om varandra

sjunga på sista versen

hålla på att ta slut, hålla på att sluta

enstaka

några få, några här och där

underlägsen/t

sämre, mindre, värd

utspädning, -en; -ar

förtunning, uppblandning

stundtals

ibland, periodvis

sällsynt

ovanlig, enstaka

erkänna, erkänner

sida 291: acceptera, säga ja till

övergripande

allmän, generell

trend, -en; -er

prognos, riktning

entydlig/t

tydlig, klar

markant

kraftig, tydlig, påtaglig

uppmana, uppmanar

råda, övertala

fåtal, -et

litet antal, lätt räknade

redo

beredd, färdig, villig

rycka ut, rcker

snabbt ge sig av, snabbt åka iväg

insats, -en; -er

bidrag, åtgärd, gärning

uppskatta, uppskattar

sida 299: beräkna, mäta

förhållandevis

jämförelsevis, relativt, tämligen, ganska

krångla till, krånglar

trassla till, komplicera

tendens, -en; -er

trend, riktning, tecken

funktionsdomän, -en; -er

användningsområde

märkbar

tydlig

konsekvens, -en; -er

följd, resultat

begrepp, -et; pl.=

term, ord, uttryck

tät

intensiv, upprepad

engagemang, -et; pl.=

uppdrag, kontakt

vårda, vårdar

sköta, ta hand om

emellertid

dock, i alla fall, (men...)

inträffa, inträffar

hända, äga rum, tilldra sig

intryck, -et; pl.=

göra gott intryck, verka duktig, imponera

slå upp (ord)

(slår, slog, slagit) söka ord i ordbok

anstränga sig, anstränger

använda sina krafter, göra sitt bästa

granskare, -n; pl.=

person som granskar, rättar, ser igenom

aspekt, -en; -er

synpunkt, sida av saken

bläddra igenom, bläddrar

gå igenom, söka igenom

tillgänglig

som finns att få, som står till buds

djärv

orödd, modig, vågad

bemästra, bemästrar

behärska, klara av att använda

ytterst

synnerligen, oerhört, extremt

komplikation, -en; -er

svårighet

utreda, utreder

förklara, kartlägga

ständig

oavbruten, ihållande

underläge, -t; -n

sämre läge än andra

begrepp, -et; pl.=

term, ord, uttryck

praktiskt taget

nästan, så gott som

uppfatta, uppfattar

höra, urskilja, förstå

anspelning, -en; -ar

antydning, hänsyftning, insinuation

hind/er, -ret; -ren

motstånd, svårighet, något som försvårar

begripa (-griper, -grep, -gripit)

förstå, fatta

utnyttja, utnyttjar

dra nytta av, ta till vara

hackig

stammande, knagglig, rycklig

märklig

underlig, konstig, egendomlig

mirak/el, -let; -len

underverk, fantastisk händelse

förutsättning, -en; -ar

sida 302: krav, villkor

attityd, -en; -er

inställning, synsätt

lovord (pluralis)

beröm, god kritik, rosor

ynklig

obetydlig, liten

blåsa upp, blåser

överdriva, förstora

stapplande

osäker, hackig

samtliga

alla, var och en

minspel, -et; pl.=

ansiktsuttryck, mimik

avgörande

viktig, väsentlig

gest, -en; -er

rörelse med handen, kroppspråk

oemotståndlig/t

något man inte kan motstå, förtrollande, hypnotisk

benediktinmunk, -en; -ar

munk som tillhör till benediktinorden

djupverkan (en)

djupt intryck, påverkan

knepig/t

svår, besvärlig

skyffla undan, skyfflar gömma

göra något snabbt och slarvigt

logik, -en

riktigt tänkande

precision, -en

exakthet, noggrannhet

tänja, tänjer

dra ut, göra stor

njuta (av) (njuter, njöt, njutit)

glädja sig åt, känna lust

mångfald, -en; -er

stort antal, stort utbud

hisnande

fantastisk, svindlande

mindervärdeskänsla, -n; -or

känsla av att vara underlägsen eller mindre värd

korrigera, korrigerar

rätta

haka upp sig, hakar

inte fungera, trassla till sig, häng upp sig

relativt

jämförelsevis, förhållandevis

hind/er, -ret; -ren

svårighet, motstånd

bokstavligen

exakt, i egentlig mening, (inte som metafor)

påfrestande

jobbigt, ansträngande, svårt

underläge, -t; -n

sämre läge än andra

skifta, skiftar

byta

överläge, -t; -n

starkare ställning, övertag

krets, -en; -ar

grupp, sällskap, de som hör ihop

eurocentrerad/t

att sätta Europa i centrum

fundamental/t

grundläggande, i botten

erfara (-far, -for, -farit)

lära sig, känna, vara med om

uttrycka, uttrycker

säga, formulera

arkaisk/t

gammal, ålderdomlig

vörda, vördar

respektera, sätta högt

bortom

bakom, på andra sidan

på drift

driver utan kontroll, utan mål

förutspå, förutspår

spå, förutsäga

tappa mark, tappar

minska, förutsäga

infödd

född i landet, sidan 310: med engelska som modersmål

dilemma, -t; -n

svårighet, svårt avgörande

drag, -et; -en

inslag, nyans

kompromissa, kompromissar

gå en medelväg, mötas på halva vägen

bägge

båda

utpräglad/t

tydligt, typisk

lägga tonvikt på

betona

avgörande

viktigt

föregångare, -n; pl.=

den person som började, pionjär

ovidkommande

utan intresse, inte viktigt

utmaning, -en; -ar

krigsförklaring, provokation

lingua franca

ett språk som talas mellan människor med olika modersmål, t.ex. engelska, franksa, spanska, arabiska, swahili

främja, främjar

arbeta för, bidra till

radikal/t

sidan 331: grundlig/t, så att det märks mycket

avmattning, -en; -er

fulll, det behövs inte mer

anamma, anammar

acceptera

få till stånd (får, fick, fått)

skapa, starta

skifte, -t; -n

förändring

gångbar/t

acceptabel, bruklig

rationalisera, rationaliserar

förenkla, göra mer praktisk

på sikt

längre fram i tiden

vara fäst vid

bry sig om

härkomst

ursprung

vakta sina ord, vaktar

välja noga sina ord

uteslutande

bara, endast

kläcka ur sig, kläcker

säga

tränga sig före, tränger

gå före andra, bana väg, forcera

förbrylla, förbryllar

förvirra

frysa till, (fryser, frös, frusit)

plötsligt inse en fara, känna sig obehaglig till mods

insikt, -en; -er

förståelse, kunskap

givetvis

naturligtvis, självklart

vedertagen/t

vanlig, accepterad

vore (gammal verbform)

skulle vara

keps, -en; -ar

mössa med skärm

vegetation, -en; -er

växtliv, det som växer

infödning, -en; er

infödd invånare, som är född på platsen, sida 313: som är född med internet

yvig/t

överlastad, som når överallt utan kontroll

oundvikligen

ofrånkomligt, som inte går att undvika

lindrigt

lätt, lite, obetydligt

klyfta, -n; -or

sida 313: skillnad, avstånd

spricka, -n; -or

sida 313: mycket liten skillnad

blotta, blottar

visa öppet

gap, -et; -en

stor klyfta, avgrund

PRO

pensionärernas riksorganisation

långfinger

"visa finger"

strid, -en; -er

krig

googla, googlar

använda Google

blixtsnabbt

snabbt som blixten, mycket snabbt

generas

bli blygt, bli generad

andas ut

koppla av, känna sig lättad

briljant

utmärkt, lysande

rycka på axlarna

inte bry sig om

utagerad

avslutad

kids - en

ungdomar

påskina, påskiner

låtsas, låta förstå

uppenbarligen

tydligen

stå för (står, stod, stått)

betyda

cred

uppskattning

inbringa, inbringar

skaffa

rullator, -n; -er

hjälpmedel att gå med

förgäves

utan att det hjälper, utan resultat

infallsvinkel, -n; -ar

synpunkt, perspektiv, synvinkel

underhållande

roande, kul

förutsättning, -en; ar

villkor, omständighet

härad, -et; pl.=

(gammalt ord för område med samma domstol)

socken, -nen, -nar

(gammalt ord) ungefär kommun

odla, odlar

få att växa

särart

originalitet, personligt prägel

te sig (ter, tedde, tett)

verka, tyckas, framstå som

blekna, bleknar

sida 315: försvagas, avta

segregering, -en; -ar

uppdelning i grupper

spela ut sin roll, spelar

inte längre vara viktigt

utrymme, -t; -n

plats

avgränsad/t

inom vissa gränser

påhittig

kreativ, med många ideer

cirkulär

som går runt i cirkel

etablera, etablerar

skapa, öppna, grunda

intimitet, -en

närhet, förtrolighet

konkret

verklig, någon man förstår direkt

avvika (-viker, -vek, -vikit)

skilja sig från, vara olik

innesluta, innesluter

ta med, innefatta, involvera

stöta ut, stöter

avvisa, visa bort

solidaritet, -en

sammanhållning, kamratskap, lojalitet

distans, -en

avstånd

känslomättad/t

full av känslor

dalmas, -en; -ar

man från Dalarna

träflis, -en

små bitar av trä som blir kvar efter t.ex. hyvling

tjära, -n

svart, tjock, flytande, produkt; kan användas till impregnering

kärv/t

sträv, karg, allvarlig

brutal/t

hård, grym

treva, trevar

söka sig fram, famla

nasare, -n; pl.=

försäljare som gick från gård till gård (gammaldags ord)

skröna, -n; -or

historia med mycket fantasi

förorättad

förolämpad, kränkt

smidig/t

mjuk, följsam

inställsam/t

fjäskig, tillgjord, opportunistisk

till varje pris

absolut, med alla medel

förhindra

hindra, stoppa

gå i arv

ärva, från föräldrar till barn

pondus, -en

respekt, inflytande, auktoritet

frustrerad

maktlös, besviken

imbecill

dum, idiotisk

tu

två

på tu man hand

bara två mellan fyra ögon

guttural/t

ljud från bakre delen av munnen, hes, sträv

frasig/t

med takt, med rymt

boklig/t

lärd, litterär

rakryggad/t

med rak rygg, princip fast, ärlig

motsägelsefull/t

mångtydig, inkonsekvent

vattnig/t

tunn, utspädd, färglös

besk/t

frän, skarp, bitter

bruten

som uttalas annorlunda, med annorlunda accent

kodord, -et; pl.=

hemliga ord

vriden/t

bakvänd, i annan ordning

talesätt, -et; pl.=

ordspråk

laddning, -en; -ar

energi, kraft, intensitet

mindervärdig

underlägsen, mindre värd

ta in

bo, söka rum på hotell, här i privatum

lortig/t

smutsig

buga, bugar

böja huvudet, fjäska

överhet, -en; -er

de som har makt, myndighet

utsliten

utarbetad, slut

skinnstansare, -n; pl.=

som skär till skinn, arbeta med läder

stå ut (står, stod, stått)

orka med, härda ut

förutbestämd/t

bestämd från början, predestinerad

omhänderta (tar, tog, tagit)

sköta om, ta hand om

välfärd, -en

social trygghet, hög levnadsstandard

ömsa, ömsar

byta

dalkulla, -n; -or

kvinna från Dalarna

lägga om (lägger, lade, lagt)

ändra inriktning, byta

fara illa (far, for, farit)

ta skada, må dåligt

gå miste om (går, gick, gått)

förlora, bli utan

fascination, -en

beundran, dragning till, stort intresse

kryssa, kryssar

gå från det ena till det andra,


bokstavligt: segla i sicksack mot vinden

aspekt, -en; -er

sida, syn, perspektiv

autentisk/t

äkta, genuin, verklig

utvecklad/t

avancerad, mer utarbetad

genomskåda, genomskådar

avslöja, förstå, demaskera

blatte, -en; -ar

nedsättande för invandrare

vränga, vrängare

vrida, vända

vränga ut och in

vända helt och hållet

expandera, expanderar

göra större, vidga

kroka till (krokar)

göra rak till krokig

klamra sig fast (vid), klamrar

hålla hård i, hänga sig fast

skevhet, -en; -er

krokighet, felaktighet

svenne, -en, -ar

slang för svensk, "Svensson"

famla, famlar

treva, pröva sig fram

svennefiera, svennifierar

blir "svenne"

svepa in (i), sveper

linda in, omge

omhänderta (-tar, -tog, -tagit)

ta hand om, vårda

suicidrisk, -en; -er

risk för självmord

återfall, -et; pl.=

samma sjukdom eller annat kommer tillbaka

benägen

ha tendens att, ha anslag för

återfallsbenägen

någon som ofta får återfall

tillägna sig, tillägnar

lära sig, ta till sig

dimridå, -n; -er

något oklart, ridå av dimma, som döljer information

kurage, -t

mod, oräddhet

upphöjd

hög, överlägsen

böldpest, -en; -er

svår smittosam sjukdom med bulor/bölder på huden

beröva, berövar

ta ifrån

obegripligtt

otroligt, ofattbart

gestalta, gestaltar

framställa, levandegöra

frustration, -en

besvikelse, maktlöshet

kliv, -et; pl.=

steg

varv, -et; pl.=

där man bygger båtar

drastisk/t

djärv, rakt på sak, målande

bisarr/t

konstig, egendomlig

jargong, -en; -er

gruppspråk, yrkesspråk

stöta ut, stöter

avvisa, utesluta

väva in, väver

(väva = tillverka tyg) blanda med

management

(från engelskan) det som rör ett företags organisation, chefer på olika nivåer

strömhopp, -et; pl.=

den ena hoppar direkt efter den andra, i en ström

slicka, slickar

sida 324: stryka håret slätt bakåt

höra till, hör

höra hemma, ingå, räknas till

grubbla, grubblar

tänka djupt, fundera

klassa, klassar

bedöma

förvränga

förändra, göra våld på, parodiera

kontroversiell/t

omdiskuterad, ifrågasatt, som väcker olika känslor

kreol

ett kolonialspråk, t.ex. franska, som blandats med lokalt ordförråd och grammatik

uppröra, upprör

reta upp, förarga

vidga, vidgar

göra större, expandera

samklang, -en

överensstämmelse, harmoni

stå i samklang med

gå bra ihop med, harmoniera

provocerad

uppretad, upprörd

svetsa

två metalldelar blir till ett genom att upphettas och pressas ihop

svetsmask, -en; -er

ansiktsskydd vid svetsning

svetslåga, -n; -or

eldslåga som används vid svetsning

väsa, väser

fräsa, viska

flyta på (flyter, flöt, flutit)

gå bra, med "flyt"

glesbygd, -en

landsbygd, glest med människor

skärpa, -n

betoning, fokus


inflytande, -t

makt, påverkan

komma ut (kommer, kom, kommit)

publiceras, ges ut

lägga sig i (lägger, lade, lagt)

blanda sig i, ingripa

åstadkomma (-kommer, -kom, -kommit)

utföra, göra, skapa

betingad/t

orsakad av, bestämd av

karg/t

fattig, torftig

slipa, slipar

forma, fila

återhållen/t

reserverad, dämpad

anspråkslös/t

enkel, diskret, modest

storvulen/t

storslagen, grandios

duga (duger, dög, dugt)

passa, vara god nog, räcka till

uppenbarligen

tydligen, helt klart

statisk/t

stabil, orörlig

utled

utledsen, trött

endimensionell/t

ensidig, enögd

integrera

förena, anpassa

etablera sig

bli accepterad, bli känd

föraktfullt

nedlåtande, hånfullt, sarkastiskt

svikare, -n; pl.=

någon som sviker, en illojal, opålitlig person

oavsiktlig/t

ofrivillig, oplanerad

nederlag, -et; en

misslyckande, förlust

fruktan

rädsla

ragla, raglar

vingla, gå ostadigt

mödosam/t

tung, svår, jobbig

prygla, pryglar

slå, piska

gryning, -en; -ar

tidig morgan, solen går upp

skymning, -en; -ar

det börjar bli mörkt, kväll

bödel, -n; -ar

person som verkställer dödsdomar

öde, -t; -n

slump, predestination, fortuna

tillgiven/t

kärleksfull, lojal

snubbla, snubblar

fastna med foten, stappla

kyffe, -t; -en

usel bostad, ruckel

händig/t

praktisk, duktig med händerna

i släptåg

efter sig

ihjälsvultne

perfekt particip av svälta ihjäl

koppleri, -et; -er

sammanföra prostituerade och kunder för att tjäna pengar

horhus, -et; -en

bordell

vränga, vränger

vända ut och in på, vända bakfram

oeftergivenhet, -en; -er

kompromisslöshet

fördärv, -et

olycka, fall, undergång

hallick, -en; -er

kopplare, kopplar prostituerad med kund

enfald, -en

dumhet, oförstånd

rotvälska, -n

obegripligt språk

krya på sig

bli frisk

ödmjuk/t

blygsam, respektfull

pensum, -et

bestämd mängd att lära sig