Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back
1.Noem de principes aan de hand waarvan kan worden voorspeld of een persoon een gebeurtenis als stressvol op zal vatten.
Antwoord: - negatieve gebeurtenissen leiden eerder tot stress dan positieve- onbeheersbare en onvoorspelbare situaties veroorzaken eerder stress- gebeurtenissen die verwarrend zijn veroorzaken stress- meer taken die veel vragen tegelijkertijd moeten vervullen levert stress op. (Feldman pagina 13/14)

Maximaal te behalen punten: 6 (2 per genoemde voorspeller)
2. Janneke krijgt van haar leidinggevende te horen dat zij niet in aanmerking komt voor promotie. Dit veroorzaakt veel stress bij haar. Ze zegt tegen zichzelf dat haar leidinggevende onbekwaam is en dat het maar goed is dat ze geen promotie krijgt omdat ze dan nog meer met dat stomme mens samen moet werken.
Welke vorm van coping past Janneke hier toe?
Antwoord: emotiegerichte coping, ze probeert haar emoties te reguleren (Feldman pagina 15)
Maximaal te behalen punten: 6
3. In de jongvolwassenheid ontwikkelt het denken zich van formeel naar postformeel.
Leg aan de hand van een voorbeeld uit wat dit inhoudt.
Antwoord: er wordt meer rekening gehouden met het feit dat de realiteit complex is en dat je voor het beantwoorden van menselijke vragen niet genoeg hebt aan logica/rechtlijnigheid.
(Feldman pagina 19).
Maximaal te behalen punten: 6 (3 punten voor goede uitleg, 3 punten voor goede toepassing)
4. De triarchische theorie over intelligentie stelt dat intelligentie bestaat uit 3 belangrijke componenten: een componentiele, een experimentele en een contextuele.
Welke component is vooral belangrijk bij het in elkaar zetten van een bouwpakket?
Motiveer je antwoord.
Antwoord: Componentiele: oplossen van problemen waar rationeel gedrag een rol speelt door analyseren van feiten en data en toepassen van wat iemand heeft geleerd (Feldman 21 en 22).
Maximaal te behalen punten: 6
5.Uit welke componenten bestaat liefde volgens Sternberg?
Antwoord: component van intimiteit, van passie en van beslissing/verbintenis.(Feldman pagina 47).
Maximaal te behalen punten: 5
6. Leg aan de hand van het begrip hechtingsstijl uit waarom sommige volwassenen steeds in problematische relaties betrokken raken.
Hechtingsstijl (veilig, vermijdend of onveilig) bepalen in belangrijke mate de manier waarop mensen later omgaan met hun partner, vrienden, welk gedrag zij t.o.v. hun relaties vertonen en wat ze van hun relaties verwachten. (Feldman pagina 52, 53).
Maximaal te behalen punten: 6
7. Wat is de invloed van levensstijl op de lichamelijke en cognitieve fitheid tijdens de middelbare leeftijd?
Antwoord: lichaamsbeweging is belangrijk (gaat osteoporose tegen, invloed op lichaamsgewicht, spieren blijven krachtiger), gezonde voeding , niet roken en weinig alcohol gebruiken bevorderen de gezondheid (ongezonde voeding, roken en alcoholgebruik zijn van invloed op het ontstaan van ziektes) , in beweging blijven en gezond leven blijkt ook van invloed op het psychologisch welbevinden.
(Feldman pagina 77, 80, 81, 92)
Maximaal te behalen punten: 6
8. Welk mogelijk verband is er tussen het type A gedragspatroon en het risico op hartfalen bij mannen?
Antwoord: Type A: competitief, neiging snel gefrustreerd te raken, vijandig, ongeduldig. Verklaring is dat deze mensen sneller extreem aroused raken, hartslag en bloeddruk stijgen en dit veroorzaakt slijtage. (Feldman pagina 91.)
Maximaal te behalen punten: 5
9. Mevrouw Janssen (62) wordt vergeetachtig en raakt vaak dingen kwijt. Bedenk voor haar aan de hand van het begrip mnemomiek een aantal tips om hier minder last van te hebben.
Antwoord: mnemomiek is een strategie om informatie zo te organiseren dat kans op herinnering het grootst is. Voorbeelden: sleutelkastje maken, in agenda alles opschrijven, lijstjes maken van wat moet gebeuren, oefenen op nieuwe namen, dingen met volle aandacht doen. (Feldman pagina 102)
Maximaal te behalen punten: 6
10. Op welk ontwikkelingsmodel is de theorie van Erikson over ontwikkelingsstadia gebaseerd?
Antwoord: op normatieve crisis: gaat uit van dat er tamelijk universele stadia in de persoonlijkheidsontwikkeling die samenhangen met leeftijdsgebonden crises.
(Feldman pagina 1110
Maximaal te behalen punten: 5
11. Geef een verklaring voor de hypothese van de cyclus van geweld en geef mogelijkheden aan hoe deze doorbroken zou kunnen worden.
Antwoord: Antwoord: vanuit de sociale leertheorie is de verklaring dat geweld en agressie van generatie op generatie wordt doorgegeven omdat iedere nieuwe generatie het voorbeeld van de vorige overneemt.
Mogelijkheden om die te doorbreken kunnen zijn: preventie en scholingsprogramma s voor ouders, weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen.( Feldman pagina 128)
12. Anna werkt al jaren met gezinnen in achterstandswijken. Ze heeft onregelmatig werk, werkt ook vaak s avonds en in de weekends. Ze voelt zich al heel lang erg moe, slaapt slecht, is snel geïrriteerd. Ze vraag zich regelmatig af waarom ze dit werk eigenlijk doet met al die hopeloze “gevallen”.Als ze op een dag door een van haar cliënten wordt uitgescholden gaat ze terugschelden en loopt vervolgens huilend weg.
Welke reacties zie je bij Anna en met welk begrip kun je die verklaren?
Antwoord: frustratie, moeheid, ontevredenheid, pessimisme. Verschijnselen die horen bij een burn – out: komt voort uit het feit dat mensen jarenlang roofbouw op zichzelf plegen in geestelijk en lichamelijk opzicht. Komt vaak bij mensen in hulpverlenende en zorgende beroepen voor.(Feldman pagina 131)

Maximaal te behalen punten: 6
13. Leg een verband tussen het achteruit gaan de zintuigen ouderen en hun welbevinden.
Antwoord: gezichtsvermogen gaat achteruit,kan problemen geven bij bijvoorbeeld autorijden, lezen, waardoor de wereld kleiner en beperkter wordt, verlies van het gehoor kan sociaal isolement veroorzaken en achteruitgaan van het vermogen om te ruiken en proeven maakt dat het eten niet zo lekker meer smaakt en kan tot ondervoeding lijden. (Feldman pagina 153,154).
Maximaal te behalen punten: 4
14. Welke adviezen zou je de partner van iemand met de ziekte van Alzheimer kunnen geven?
Noem er minimaal 3.
Antwoord: biedt veiligheid, plak etiketten op voorwerpen, maak lijstjes, houd en kalender bij, benoem vaak de tijd van de dag en de activiteiten die gedaan worden, zorg voor simpele kleren, let op goede verzorging, let op telefoontjes en bezoekers aan de deur, zorg voor lichaamsbeweging. Verzorger moet ook zichzelf niet vergeten. Dit laatste genoemd geeft 3 punten. (Feldman pagina 159)
Maximaal te behalen punten: 6
15. Leg uit dat de cultuur voor een groot deel bepalend is voor hoe we tegen ouderen aankijken.
Antwoord: in een cultuur waarin snelheid, mooi zijn, jong en succesvol zijn belangrijke waarden zijn zullen ouderen minder gerespecteerd worden dan in culturen waarin ervaring, en levenswijsheid central staan. Ook in culturen die leven in uitgebreide families zullen ouderen beter hun plek blijven houden en er bij blijven horen.
(Feldman 186)
Maximaal te behalen punten: 6
16. Een van de stadia na de pensionering wordt wel “de wittebroodsweken”genoemd.
Leg uit wat hier me bedoeld wordt en geef een verklaring voor deze reactie.
Antwoord: in de eerste periode gaan gepensioneerden van alles doen, reizen, klussen etc. Het is vaak een actieve periode.

Verklaring: na het vaak drukke leven waarin weinig tijd voor andere zaken was is er de opluchting en blijdschap dat er nu voor alle leuke dingen of dringende zaken wel tijd is. Ouderen hebben er naar toe geleefd en hebben zaken uitgesteld voor: “straks als ik niet meer werk”. Een mogelijk andere verklaring is dat gepensioneerden de angst voor het niets te doen hebben of niet meer betekenisvol te zijn vullen met allerhande activiteiten. (Feldman pagina 198)
Maximaal te behalen punten: 6
17. Leg uit waarom sommige deskundigen de definities van klinisch dood en hersendood te beperkt vinden.
Antwoord: sommige deskundigen stellen dat het verlies van het vermogen om te denken, te redeneren, te voelen en de wereld te ervaren ook voldoende zouden moeten zijn om iemand dood te verklaren. Deze visie houdt rekening met psychologische factoren, niet alleen met afwezigheid van hartslag of ademhaling (klinisch dood) of afwezigheid van hersenactiviteit(hersendood). (Feldman pagina 217)

Maximaal te behalen punten: 5
18. Kubler Ross noemt als 1 van de fasen in het stervensproces de fase van woede.
Verklaar waarom deze fase voor de betrokkenen rond het ziekbed zo moeilijk is.
Antwoord: in deze fase kan iemand die gaat sterven boos zijn op iedereen, ook op de mensen die hem het meest na staan. Er kunnen heel pijnlijke en kwetsende dingen gezegd worden. Voor de omstanders is dit vaak heel verdrietig en pijnlijk om aan te moeten horen terwijl zij zich inspannen om het voor de zieke zo goed mogelijk te doen. Ze kunnen het ook als onrechtvaardig ervaren. Ook bij hun kunnen dan gevoelens van verdriet of boosheid ontstaan waar ze moeilijk uiting aan kunnen geven omdat ze degene die ernstig ziek is ook willen beschermen en ontzien. Voor omstanders is het boze gedrag ook vaak moeilijk te begrijpen en te plaatsen (Feldman pagina 226).

Maximaal te behalen punten: 6.