Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Astma

Een chronische aandoening die wordt gekenmerkt door periodieke aanvallen van niezen, hoesten en kortademigheid

Visuele handicap

Probleem met het gezichtsvermogen, zoals blindheid of slechtziendheid.

Spraakstoornis

Spraak die zozeer van de spraak van anderen afwijkt dat de aandacht op de spraak zelf wordt gevestigd, dat communicatie moeilijk wordt of dat de spreker onaangepast gedrag gaat vertonen

Stotteren

Aanzienlijke verstoring van de vloeiendheid en het ritme van de spraak; de meest voorkomende spraakstoornis

Leerprobleem

Probleem met het verwerven en gepruiken van luister-, spreek-, lees-, schrijf-, of rekenvaardigheid

ADHD

Een leerprobleem dat wordt gekenmerkt door gebrek aan aandacht, impulsiviteit, een lage tolerantiedrempel voor frustratie en veel ongepaste activiteit.