Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Social referencing

Het doelbewust zoeken naar informatie over de gevoelens van anderen om onduidelijke omstandigheden en gebeurtenissen te kunnen plaatsen.

Zelfbesef
Het bewustzijn dat men los van de rest van de wereld bestaat.
Theory of mind
Het vermogen om zich een beeld te vormen van het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf.
Empathie
Een emotionele respons die correspondeert met de gevoelens van een andere persoon.
Hechting
Het intieme fysieke en emotionele contact tussen ouder en kind in die periode direct na de geboorte.
Vreemdesituatieprocedure van Ainsworth
Een aantal in scene gezette episoden die de kracht van de hechting tussen kind en (meestal) zijn moeder illustreren.
Veilig hechtingspatroon
Een hechtingsstijl waarbij kinderen hun moeder als een soort thuisbasis gebruiken en zich op hun gemak voelen als ze aanwezig is; als ze weggaat, raken ze van streek, en zodra ze terugkomt, gaan ze naar haar toe.
Angstig-vermijdend hechtingspatroon
Een hechtingsstijl waarbij kinderen niet de nabijheid van hun moeder opzoeken. Als ze terugkomt nadat ze de kamer tijdelijk heeft verlaten, lijken ze haar te vermijden, alsof ze boos zijn vanwege haar gedrag.
Angstig-ambivalent hechtingspatroon
Een hechtingsstijl waarbij kinderen een combinatie van positieve en negatieve reacties op hun moeder vertonen. Als ze weggaat, raken ze zeer gestrest. Maar als ze terugkomt, vertonen ze ambivalente reacties; ze proberen haar nabijheid te zoeken, maar gaan ook slaan en schoppen.
Gedesorganiseerd en gedesoriënteerd hechtingspatroon
Een hechtingsstijl waarbij kinderen inconsistent en vaak tegenstrijdig gedrag vertonen.
Wederzijdse regulatiemodel
Het model waarin baby’s en ouders emotionele stemmingen aan elkaar leren communiceren en daar adequaat op reageren.
Wederzijdse socialisatie
Proces waarbij het gedrag van baby’s nieuwe responsen van ouders en andere verzorgers oproept.
Persoonlijkheid
Het geheel van duurzame eigenschappen die het ene individu van het andere onderscheiden.
Eriksons theorie van psychosociale ontwikkeling
Theorie die een verklaring biedt voor de manier waarop individuen zichzelf, en de betekenis van het gedrag van anderen en zichzelf, leren begrijpen.
Stadium van vertrouwen-versus-wantrouwen
De periode waarin kinderen een gevoel van vertrouwen of wantrouwen ontwikkelen, afhankelijk van hoe goed hun verzorgers op hun behoeften reageren.
Temperament
Patronen van prikkeling (arousal) en emotionaliteit die de consistente en duurzame eigenschapen van een individu vormen.
Gemakkelijke baby
baby met een positieve instelling. Zijn lichaamsfuncties werken regelmatig en hij kan zich aanpassen.
Moeilijke baby
Baby met negatieve buien die zich langzaam aan nieuwe situatie aanpast., Als hij met een nieuwe situatie wordt geconfronteerd, trekt hij zich meestal terug.
Traag op gang komende baby
baby die inactief is en relatief kalm op zijn omgeving reageert. Zijn stemming is over het algemeen negatief. Hij trekt zich terug uit nieuwe situaties en past zich langzaam aan.
Goodness of fit
Het idee dat ontwikkeling afhankelijk is van de mate waarin het specifieke temperament van kinderen aansluit op de aard en de eisen van de omgeving waarin zij opgroeien.
Gender
Het besef mannelijk of vrouwelijk te zijn.

Differentiele emothietheorie

De theorie van ontwikkelingspsycholoog carrol izard dat emotionele uitingen niet alleen emotionele ervaringen spiegelen maar ook de emoties zelf helpen reguleren.

Vreemdenangst

De voorzichtigheid en terughoudendheid die baby's aan de dag leggen als ze een onbekende ontmoeten

Sociale glimlach

De glimlach van een baby in reactie op een ander persoon