Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ontwikkelingspsychologie

De wetenschappelijke studie naar groei, verandering en stabiliteit van conceptie tot adolescentie.

Fysieke ontwikkeling

Betrekking tot de fysieke opbouw van het lichaam, zoals je hersenen, het zenuwstelsel, de spieren, de zintuigen en de behoefte aan eten, drinken en slaap.

Cognitieve ontwikkeling

Betrekking op de manier waarop het gedrag van mensen wordt beinvloed door groei en verandering in de eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden. (gedachtes, enz.)

Sociale en persoonlijkheidsontwikkeling

Betrekking tot sociale relaties en interacties met anderen en op duurzame eigenschappen die de ene persoon van de andere onderscheiden

Cohort

Een groep mensen die rond dezelfde tijd op dezelfde plek is geboren.

Normatieve gebeurtenissen

Gebeurtenissen die zich voor de meeste individuen binnen een groep op dezelfde manier voltrekken.

Normatieve invloeden

Invloeden die leiden tot conformiteit omdat men de gevolgen van afwijkend gedrag vreest.

Continue verandering

Geleidelijke ontwikkeling waarbij prestaties op een bepaald niveau voortvloeien uit die van vorige niveaus

Discontinue verandering

Ontwikkeling die in aparte stappen of stadia plaatsvindt, en waarbij elk stadium gedrag oplevert dat kwalitatief anders is dan gedrag in eerdere stadia.

Kritieke periode

Een specifieke tijd in de ontwikkeling waarin een bepaalde gebeurtenis de grootste gevolgen heeft

Plasticiteit

De mate waarin ontwikkelingsgedrag of fysieke structuur kan worden gewijzigd

Gevoelige periode

Afgebakende periode, meestal vroeg in het leven van een organisme, waarin deze extra gevoelig is voor omgevingsinvloeden die betrekking hebben op een bepaald facet van de ontwikkeling

Maturatie

Het proces van geleidelijk ontvouwen van genetische informatie

Levensloopmodel

In moderne theorieen ligt de nadruk op groei en verandering in de loop van de levensduur en op verbanden tussen verschillende perioden.

Focus op specifieke perioden

Vroege ontwikkelingspsychologen zien de kindertijd en de adolescentie nadrukkelijk als de belangrijkste perioden