Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vlijt-versus-minderwaardigheidsstadium

De periode van 6 tot 12 Jaar waarin het kind probeert competenties te ontwikkelen om problemen met ouders, leeftijdgenoten, school en de wereld om hem heen het hoofd te kunnen bieden

Sociale vergelijking

Beoordeling van het eigen gedrag, de eigen capaciteiten, expertise en meningen door ze te vergelijken met die van anderen

Eigenwaarde

De waardering van het eigen ik, met alle positieve en negatieve kernmerken en competenties die we daarmee associeren

Sociale competentie

Het geheel van individuele sociale vaardigheden dat individuen in staat stelt om succesvol te functioneren in sociale omgevingen

Sociale probleemoplossing

Het gebruik van strategieen om sociale conflicten op te lossen op manieren die zowel voor jezelf als voor anderen bevredigend zijn (zie model)

Dominantiehierarchie

De rangorde waarin de relatieve sociale macht van de leden van een groep tot uiting komt

Coregulering

Periode waarin ouders en het kind gezamenlijk het gedrag van het kind bepalen

Sleutelkind

Een kind dat zichzelf na school binnenlaat en thuis blijft wachten tot zijn ouders uit hun werk thuiskomen

Nieuw samengesteld gezin

Een huishouden dat bestaat uit twee ouders en minstens een kind uit een eerdere relatie