Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Adolescentie

Het ontwikkelingsstadium tussen de kindertijd en de volwassenheid

Pubertaire groespurt

een periode van zeer snelle toename in lengte en gewicht in de adolescentie

Puberteit

de periode van rijping waarin de geslachtsorganen zich volledig ontwikkelen

Menarche

Het tijdstip waarop de eerste menstruatie optreedt

Primaire geslachtskenmerken

Kenmerken die worden geassocieerd met de ontwikkeling van de organen en structuren van het lichaam die rechtstreeks betrekking hebben op de voortplanting

Secundaire geslachtskenmerken

Zichtbare tekenen van seksuele rijping die niet direct betrekking hebben op de geslachtsorganen

Stress

De fysieke reactie op gebeurtenissen die ons bedreigen of uitdagen

Psychosomatische aandoening

Medische aandoening die veroorzaakt wordt door de interactie tussen psychische, emotionele en fysieke problemen

Coping

Pogingen om bedreigingen en problemen die tot stress leiden te beheersen, te verminderen of te aanvaarden

Anorexia nervosa

een ernstige en mogelijk levensbedreigende eetstoornis waarbij mensen weigeren te eten terwijl ze ontkennen dat hun gedrag of hun skeletachtige uiterlijk abnormaal is <-- ondergewicht

Boulimia

een eetstoornis die voornamelijk voorkomt bij vrouwen en jonge vrouwen die wordt gekenmerkt door eetbuien gevolgd door overgeven of het gebruik van laxeermiddelen om het voedsel weer kwijt te raken

Verslavend middel

Middel dat een biologische of psychische afhankelijkheid bij gebruikers teweegbrengt, waardoor ze er steeds heftiger naar gaan verlangen

Alcoholist

Iemand die langzaam maar zeker geestelijk en lichamelijk afhankelijk is geworden van alcohol en die niet in staat is om zijn drankgebruik te beperken

Acuired immume deficiency syndrome(aids)

Een seksueeel overdraagbare aandoeningdie wordt veroorzaakt door het human immunodeficiency virus(hiv), waarvan een mens niet kan genezen en dat uiteindelijk tot de dood leidt

Seksueel overdraagbare aandoening(soa)

Een ziekte die wordt verspreid via seksueel contact

Chlamydia

De meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening, veroorzaakt door een parasiet

Genitale herpes

Een veelvoorkomende seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door een virus dat blaasjes en zweertjes oplevert