Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hoofdstuk 3

De middelbare leeftijd is de periode waarin de eerste mensen zich steeds meer bewust worden van bepaalde geleidelijke lichamelijke veranderingen die erop wijzen dat ze ouder worden

een deel van deze veranderingen word veroorzaakt door veroudering, de natuurlijke achteruitgang van de lichamelijke vermogens vanwege leeftijd sommige veranderingen zijn het gevolg van
een bepaalde levensstijl
Lichamelijke veranderingen vinden natuurlijk gedurende het hele leven plaats maar tijdens de middelbare leeftijd krijgen ze een extra betekenis

Hoewel de veranderingen relatief gering zijn en geleidelijk verlopen hebben ze voor veel mensen:
enorme psychologische effecten
De emotionele reacties op de lichamelijke veranderingen tijdens de middelbare leeftijd worden deels bepaald door
ons zelfconcept
De maximale lengte word bereikt op de 25ste en mensen blijven tot hun 55 ‘lang’. Daarna beginnen ze in te klinken.

Vrouwen verliezen meer lengte als mannen
Dit verschil word veroorzaakt doordat vrouwen gevoeliger zijn voor:
osteoporose
Osteoporose is een aandoening waarbij:
de botten broos, breekbaar en dun worden, dikwijls veroorzaakt door te weinig calcium in het dieet
Hoewel erfelijkheid een rol speelt in het ontstaan van osteoporose is .............zeker ook van invloed.
is levensstijl zeker ook van invloed.
Tijdens de middelbare leeftijd neemt de hoeveelheid lichaamsvet over het algemeen toe

omdat deze mensen in de lengte niet groeien of zelfs krimpen leidt deze toename van gewicht en hoeveelheid lichaamsvet bij veel mensen tot:
overgewicht

Mensen die tijdens de middelbare leeftijd voldoende lichaamsbeweging krijgen ontwikkelen over het algemeen geen overgewicht
De fysieke kracht neemt tijdens de middelbare leeftijd ook af. Dat gaat heel geleidelijk en betreft met name de rug en beenspieren.

Ook hier speelt ............ een rol
Ook hier speelt levensstijl een rol
Rond de 40ste jaar begint de gezichtsscherpte af te nemen (het vermogen om subtiele ruimtelijke details waar te nemen in de nabijheid en in de verte)

Dat komt doordat:
de vorm van de ooglens verandert en de elasticiteit afneemt waardoor het moeilijker word om het beeld scherp op de retina te projecteren.

De lens word minder doorzichtig waardoor de lichtinval afneemt
Presbyopie
verziendheid, bijna universele verandering in het gezichtsvermogen tijdens de middelbare leeftijd die leidt tot afname van het vermogen om dichtbij te zien

Een van de meest voorkomende oorzaken van oogproblemen is glaucoom dat uiteindelijk als er geen behandeling is tot blindheid leidt
Glaucoom
aandoening waarbij de druk in de oogvloeistof stijgt doordat de vloeistof niet goed weg kan lopen of doordat er te veel vloeistof word geproduceerd
Ook het gehoor gaat geleidelijk achteruit vanaf de middelbare leeftijd. Maar de veranderingen zijn meestal minder duidelijk dan die van het gezichtsvermogen

Een deel van gehoorverlies is het gevolg van:
omgevingsfactoren

mensen die blootstaan aan harde geluiden zijn gevoeliger voor slopend en permanent gehoorverlies
presbycusis.
Het vermogen om hoge tonen te horen begint gewoonlijk als eerste te verslechteren

Sekse speelt hierbij een rol. Vanaf 55 zijn mannen gevoeliger voor gehoorverlies dan vrouwen
Geluidslokalisatie
Mensen met gehoor problemen hebben soms ook moeite om te bepalen waar een geluid vandaan komt en wat het veroorzaakt
Bij de meeste mensen van middelbare leeftijd is de afname van gevoeligheid voor geluiden nog niet storend. Ze zijn goed in staat om het verlies:
makkelijk te compenseren
Tijdens de middelbare leeftijd is er sprake van een toename in de reactietijd.
Over het algemeen is die toename:
zeer gering en nauwelijks merkbaar
Voor de meeste mensen blijft seksualiteit een belangrijk onderdeel van het leven

De frequentie van geslachtsgemeenschap neemt misschien iets af naarmate mensen ouder worden maar
het seksuele genot wordt er niet minder om
Zowel mannen als vrouwen krijgen tijdens de middelbare leeftijd te maken met veranderingen in de seksuele beleving
De man heeft meer tijd nodig om een erectie te krijgen en het duurt langer voordat hij een orgasme krijgt. De hoeveelheid vloeistof die hij uitstort word minder en de productie van testosteron neemt af

bij vrouwen word de vaginawand dunner en minder elastisch. De vagina begint te krimpen en de ingang word korter waardoor het vrijen soms pijnlijk is.
Vrouwen bereiken rond de 45ste een periode die het ........... wordt genoemd en die duurt 15 tot 20 jaar
Vrouwen bereiken rond de 45ste een periode die het climacterium wordt genoemd en die duurt 15 tot 20 jaar
Vrouwelijke climacterium
periode waarin de overgang plaatsvind van in staat zijn om kinderen te baren naar niet meer in staat zijn om kinderen te baren
Menopauze

de beëindiging van de menstruatie
Als een vrouw langer als een jaar geen menstruatie hebben gehad zegt men dat de menopauze is ingetreden

Dat is om verschillende redenen belangrijk
1. het markeert het moment waarop een traditionele zwangerschap niet meer mogelijk is

2. de productie van oestrogeen en progesteron nemen af waardoor verschillende hormoon gestuurde veranderingen op gang komen
perimenopauze

bij veel vrouwen beginnen de verschijnselen van de menopauze al tien jaar voordat de menstruatie daadwerkelijk stopt
perimenopauze (hormoonproductie begint te veranderen)
het mannelijk climacterium

Is de periode van lichamelijke en psychologische veranderingen in het voortplantingssysteem aan het eind van
de middelbare leeftijd

omdat veranderingen geleidelijk afnemen is het moeilijk de exacte periode te bepalen
hoewel de meeste mensen tijdens de middelbare leeftijd relatief gezond zijn worden ze wel steeds gevoeliger voor
verschillende gezondheidsproblemen
sommige chronische ziekten steken voor het eerst de kop op tijdens de middelbare leeftijd
1. artritis (na 40ste)
2. diabetes (50/60)
3. hypertensie is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen tijdens de middelbare leeftijd (hoge bloeddruk)

wordt soms de stille moordenaar genoemd omdat deze aandoening geen symptomen heeft en wel dodelijk kan zijn als er geen behandeling plaatsvindt vergroot de kans op een beroerte of een hartkwaal
Omdat de meeste chronische ziekten zich tijdens de middelbare leeftijd voor het eerst aandienen is het sterftecijfer voor deze periode hoger dan in eerdere leeftijdsfasen

Maar ....
de dood is nog steeds een uitzondering
Tijdens de middelbare leeftijd blijft stress een
belangrijke factor
Hart en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij
vrouwen
Hoewel hart en vaatziekten een groot probleem zijn, geldt dat niet voor alle mensen in even grote mate. Hoe zou dat komen?
• Genetische aanleg
• Omgeving en levensstijl
• Psychologische factoren
Waarschijnlijk is er een verband tussen een specifieke set van persoonlijkheidstrekken en de ontwikkeling van hart en vaatziekten bij mensen van middelbare leeftijd
(type a gedragspatroon)
Type a gedragspatroon:


Type b gedragspatroon:
Type a gedragspatroon
kenmerkt zich door competitiedrang, ongeduld en een neiging tot frustratie en vijandigheid

Type a mensen voelen zich gedwongen om meer te bereiken dan anderen en ze hebben een voorkeur voor complexe activiteiten

Type b gedragspatroon
kenmerkt zich door een lage competitiedrang, geduld en afwezigheid van agressie
Type a gedragspatroon
kenmerkt zich door competitiedrang, ongeduld en een neiging tot frustratie en vijandigheid

Type a mensen voelen zich gedwongen om meer te bereiken dan anderen en ze hebben een voorkeur voor complexe activiteiten
Type b gedragspatroon
kenmerkt zich door een lage competitiedrang, geduld en afwezigheid van agressie
Tot welke categorie iemand hoort is enigszins van belang vooral tijdens de middelbare leeftijd omdat uit veel onderzoeken blijkt dat iemand met een type a gedragspatroon meer kans heeft op een hartinfarct

Verklaring:
wanneer type a in een stressvolle situatie verkeren raken ze fysiologisch gezien extreem arousel
weinig ziekten zijn zo angstaanjagend als kanker en veel mensen van middelbare leeftijd beschouwen een diagnose van kanker als niet minder dan een doodsvonnis
hoewel de realiteit anders is roept de ziekte veel angst op

het ontstaan van kanker hangt waarschijnlijk samen met een aantal risicofactoren:
• Genetisch bepaald; sommige soorten kanker hebben heel duidelijk genetische componenten
• Omgeving
• Gedrag
Er zijn verschillende vormen van behandeling van kanker
• Radiotherapie; de tumor word d.m.v. stralingskracht vernietigd
• Chemotherapie; patiënten krijgen een gecontroleerde dosis van giftige substanties toegediend die de tumor in feite moet vergiftigen
• Operatief ingrijpen; tumor word operatief verwijderd

De exacte vorm van behandelen hangt af van de mate waarin de kanker zich op het moment van ontdekking door het lichaam heeft verspreid
Er komt steeds meer bewijs voor de stelling dat kanker niet alleen verband houd met fysiologische oorzaken maar dat ............... factoren ook een rol spelen
psychologische factoren ook een rol spelen
Word intelligentie minder met de jaren?

Er zijn twee soorten intelligentie;
Vloeibare intelligentie;
intelligentie die te aken heeft met vaardigheden op het gebied van informatieverwerking, redeneren en herinneren

Gekristalliseerde intelligentie; bestaat uit alle informatie, vaardigheden en strategieën die mensen door ervaring hebben geleerd en die ze kunnen toepassen. Eerdere ervaringen vormen de belangrijkste hulpmiddelen

Vloeibare intelligentie word minder naarmate we ouder worden.

Gekristalliseerde intelligentie blijft stabiel blijft en in sommige gevalle juist toeneemt.
Vloeibare intelligentie;
intelligentie die te aken heeft met vaardigheden op het gebied van informatieverwerking, redeneren en herinneren


Vloeibare intelligentie word minder naarmate we ouder worden.
Gekristalliseerde intelligentie;
bestaat uit alle informatie, vaardigheden en strategieën die mensen door ervaring hebben geleerd en die ze kunnen toepassen. Eerdere ervaringen vormen de belangrijkste hulpmiddelen

Gekristalliseerde intelligentie blijft stabiel blijft en in sommige gevalle juist toeneemt.