Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
De gemiddelde levensverwachting in het westen blijft stijgen
daarom:
kunnen we steeds meer honderdjarigen verwachten
We zijn geneigd om een hoge leeftijd vooral te associëren met verlies:
verlies van hersencellen,
intellectuele vaardigheden,
energie,
seksuele lust

Maar dat beeld is aan verandering onderhevig
Gerontologen:
specialisten die onderzoek doen na het ouder worden
sommige gerontologen verdelen ouderen in drie groepen:
-Jonge ouderen; zijn gezond en actief
-Oude ouderen; kampen met problemen op het gebied van gezondheid en dagelijkse bezigheden
-Oudste ouderen; zijn kwetsbaar en hebben zorg nodig

Er is een uniek kenmerk waarin de ouderdom zich van alle andere levensfasen onderscheidt:
omdat mensen steeds langer leven duurt deze levensfase ook steeds langer
Er is een uniek kenmerk waarin de ouderdom zich van alle andere levensfasen onderscheidt:
omdat mensen steeds langer leven duurt deze levensfase ook steeds langer
Voor demografen zijn:

Jonge ouderen mensen tussen de
Oude ouderen tussen de
Oudste oudere boven
Jonge ouderen mensen tussen 65en 74
Oude ouderen 75 en 84
Oudste oudere 85+
Hoe hoger de leeftijd hoe groter het aandeel
vrouwen in de bevolking
Het aantal ouderen zal de komende decennia blijven toenemen

Oorzaak:
stijging van de levensverwachting en de naoorlogse babyboom
Er is sprake van een dubbele vergrijzing:
ouderen worden gemiddeld ouder en daarnaast worden er ook meer mensen ouder
Leeftijdsdiscriminatie heeft te maken met
Leeftijdsdiscriminatie heeft te maken met het bestaan van vooroordelen over en discriminatie van ouderen
Het negatieve beeld van ouderen hangt samen met
Het negatieve beeld van ouderen hangt samen met de verheerlijking van de jeugd en jeugdigheid die kenmerkend is voor de westerse wereld
Oud worden is een individueel proces die voor iedereen
andere consequenties met zich meebrengt
Veel ouderen blijven tot op hoge leeftijd
opmerkelijk alert en lichamelijk fit
De lichamelijke veranderingen die tijdens het middelbare leeftijd zo subtiel begonnen worden tijdens de ouderdom onmiskenbaar
zowel de uiterlijke tekenen van oud worden als de tekenen die samenhangen met intern functioneren kunnen niet langer ontkend worden
Soorten veroudering:
Primaire veroudering
veroudering die te maken heeft met genetisch bepaalde universele en onomkeerbare veranderingen die plaatsvinden naarmate mensen ouder worden

Secundaire veroudering
veranderingen in lichamelijk en cognitief functioneren die het gevolg zijn van ziekte, levensstijl of andere individuele verschillen maar niet van de hogere leeftijd op zichzelf en die niet onontkoombaar zijn.
Primaire veroudering
veroudering die te maken heeft met genetisch bepaalde universele en onomkeerbare veranderingen die plaatsvinden naarmate mensen ouder worden
Secundaire veroudering
veranderingen in lichamelijk en cognitief functioneren die het gevolg zijn van ziekte, levensstijl of andere individuele verschillen maar niet van de hogere leeftijd op zichzelf en die niet onontkoombaar zijn.
Een van de opmerkelijkste tekenen van veroudering is
het uiterlijk van het haar.
de meeste mensen krijgen grijze haren die uiteindelijk wit worden en in sommige gevallen wordt het haar ook dunner

Er verschijnen rimpels in het gezicht en in andere lichaamsdelen omdat de huid minder elastisch word en het aantal collagenen afneemt.

Mensen worden ook iets korter
dit is gedeeltelijk te verklaren door veranderingen in de houding maar de belangrijkste oorzaak is dat het kraakbeen in de rugwervels korter word

Ook binnen in het lichaam verandert er van alles, met name in de manier waarop de organen functioneren
veel organen gaan met het klimmen der jaren langzaam achteruit
De hersenen worden kleiner en lichter maar zolang er geen ziekten optrede blijven ze hun structuur behouden en kunnen ze goed functioneren
Hoe ouder mensen worden hoe meer tijd ze nodig hebben reden hiervoor is:
de verlenging van de reactietijd
Hypothese van de perifere vertraging van de verwerkingssnelheid
theorie die stelt dat de algehele verwerkingssnelheid in het perifere zenuwstelsel afneemt naarmate men ouder word
Hypothese van de algemene vertraging van verwerkingssnelheid
theorie die stelt dat de verwerking in alle delen van het zenuwstelsel inclusief de hersenen minder efficiënt word
Hoewel ouderen meer tijd nodig hebben om te reageren lijkt de perceptie van tijd bij het ouder worden juist te versnellen
de tijd lijkt voor ouderen sneller te verstrijken dan voor jongeren
Oud zijn gaat gepaard met duidelijke achteruitgang van de zintuigen, maar er is grote variatie in de mate waarin.

deze achteruitgang heeft ingrijpende psychologische gevolgen omdat
de zintuigen een verbindende factor zijn met de buitenwereld
Leeftijdsgebonden veranderingen in de verschillende onderdelen van het oog leiden tot een afname van de visuele vermogens
de lens word minder helder, de pupil krimpt, oogzenuw word minder efficiënt Het gevolg is dat het gezichtsvermogen op verschillende terreinen achteruitgaat Voorwerpen worden minder duidelijk, meer licht nodig en aanpassing van donker naar licht duur langer
Veranderingen in het gezichtsvermogen leidt tot praktische problemen
Autorijden word moeilijker, voor lezen is meer licht nodig, ogen zijn sneller moe
Oogziekten komen bij ouderen vaak voor
grauwe staar of cataract is vrij algemeen
troebele of donkere gebieden op de ooglens die het binnenvallende licht tegenhouden

glaucoomaandoening van een oogzenuw waarbij er een te hoge druk ontstaat binnen het oog
Veroudering heeft invloed op het horen van hoge tonen
doordat ouderen deze frequenties niet meer oppikken hebben ze meer moeite met het voeren van een gesprek
Deze verliezen kunnen met een gehoorapparaat grotendeels worden opgevangen
Gehoorverlies kan erg schadelijk zijn voor het sociale leven van de oudere
omdat ze gesprekken niet altijd kunne volgen zijn ouderen met gehoorproblemen geneigd om zich terug te trekken en situaties waarin veel mensen bij elkaar zijn te vermijden
Mensen die altijd hebben genoten van lekker eten moeten tijdens de ouderdom vaak een flinke stap terug doen
doordat het vermogen om te ruiken en te proeven met het klimmen der jaren minder scherp wordt zal alle voedsel minder goed smaken en ruiken dan vroeger

Komt doordat tijdens de ouderdom mensen minder smaakpapillen in de mond dan toen ze jonger waren
De ouderdom brengt een grotere gevoeligheid oor veel ziekten met zich mee

De belangrijkste doodoorzaken bij ouderen zijn
hartkwalen,
kanker en
beroertes

Bijna driekwart van de ouderen sterft hieraan
Omdat de veroudering gepaard gaat met de verzwakking van het immuunsysteem zijn ouderen ook gevoeliger voor infectieziekten
Artritis
een ontsteking van een of meer gewrichten
Kan pijnlijke ontstekingen veroorzaken in verschillende delen van het lichaam

Hepertensie
hoge bloeddruk
Veel mensen met hoge bloeddruk zijn zich niet bewust van hun toestand omdat deze aandoening geen symptomen heeft
Psychische aandoeningen uiten zich bij mensen van boven de 65 soms in andere gedragsmatige symptomen dan bij mensen in een eerdere levensfase

Een veelvoorkomend probleem is:
depressie
Kenmerkt zich door gevoelens van intens verdriet, pessimisme en wanhoop.

De oorzaak kan zijn dat ze steeds meer vrienden verliezen en misschien hun partner aan de dood
De oorzaak van een psychische stoornis kan liggen in de combinatie van
medicijnen die iemand slikt tegen lichamelijke kwalen
De meest voorkomende geestesziekte is
dementie
Verschillende ziekte die allemaal gekenmerkt worden door ernstig geheugenverlies en afname van andere geestelijke vermogens
Ziekte van alzheimer
progressieve hersenziekte die leidt tot geheugenverlies en verwarring
Of ouderen gezond zijn is minder afhankelijk van leeftijd dan van vele andere zaken zoals:
genetische aanleg,
omgevingsfactoren in het verleden en heden en
psychologische factoren
Stappen die ouderen moeten nemen om hun lichamelijk welzijn te verbeteren en langer te leven
Gezond eten
Voldoende lichaamsbeweging
Duidelijke bedreigingen van de gezondheid vermijden
Er zijn twee factoren die bepalen of ouderen seksueel actief blijven
Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
Regelmatige seksualiteit in eerdere levensfasen
Waarom is de dood onvermijdelijk?

De zoektocht naar het antwoord op deze vraag ligt grotendeels via twee verschillende benaderingen:
De theorieën over genetische voorprogrammering van veroudering; theorieën die stellen dat de genetische code in ons DNA een ingebouwde tijdslimiet bevat waarna reproductie van menselijke cellen niet meer mogelijk is

Theorieën over slijtage; theorieën die stellen dat de mechanische functies van het lichaam met het ouder worden gewoon verslijten
Levensverwachting
de gemiddelde leeftijd waarop leden van een populatie sterven
Er zijn verschillende redenen waarom de levensverwachting de afgelopen 200 jaar gestaag is toegenomen
Mensen zijn gezonder
Hygiënische omstandigheden zijn beter
Andere ziekten hebben we nu onder de controle
Arbeidsomstandigheden zijn beter
Veel producten zijn veiliger
Recente ontdekkingen op verschillende terreinen doen vermoeden dat er geen enkelvoudige mechanisme bestaat waarmee we veroudering kunnen uitstellen.

De zoektocht na de ideale combinatie van enkele van de volgende methoden is waarschijnlijk de meest veelbelovende route naar een langere levensduur:
Telomeertherapie;
sommige wetenschappers menen dat de ontwikkeling van leeftijd gerelateerde problemen kan worden afgeremd als we erin zouden slagen om de telomeren weer langer te maken

Reductie van vrije radicalen d.m.v. antioxidanten;
Beperkte inname van calorieën

De bionische oplossing; versleten organen vervangen

Geen van deze methoden om de levensduur van de mens te verlengen zijn echter nog bewezen

Wetenschappers zijn van mening dat de cognitieve vaardigheden van ouderen niet per definitie achteruit hoeven te gaan
Autobiografisch geheugen
herinneringen aan het eigen leven
Pollynaprincipe
stelt dat aangename gebeurtenissen gemakkelijker herinnerd worden dan onaangename
Verklaringen voor veranderingen in het geheugen tijdens de ouderdom
Omgevingsfactoren
Fouten in de informatieverwerking
Biologische factoren