Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Psychodynamisch perspectief

Benadering van ontwikkeling waarbij men ervan uitgaat dat gedrag gemotiveerd wordt door innerlijke krachten, herinneringen en conflicten waarvan een persoon zich nauwelijks bewust is en waar hij weinig controle over heeft

Psychoanalytische theorie

Theorie van Freud die ervan uitgaat dat onbewuste krachten bepalend zijn voor iemands persoonlijkheid en gedrag

Id

Het primitieve, ongeorganiseerde aangeboren deel van de persoonlijkheid dat aanwezig is bij geboorte

Ego

Het rationale en redelijke deel van de persoonlijkheid

Superego

Het aspect van de persoonlijkheid dat iemands geweten vertegenwoordigt en het onderscheid belichaamt tussen goed en kwaad

Psychoseksuele ontwikkeling

Aantal fasen die kinderen doorlopen waarin genot of bevrediging steeds meer gericht is op een andere biologische functie en deel van lichaam

Fixatie

Gedrag dat in een eerdere ontwikkelingsfase is blijven steken als gevolg van een onopgelost conflict

Psychosociale ontwikkeling

Benadering van ontwikkeling die de veranderingen omvat in de manier waarop we aankijken tegen onze interacties met anderen, tegen het gedrag van anderen en tegen onszelf als leden van de maatschappij

Behavioristisch perspectief

Benadering van ontwikkeling waarbij men ervan uitgaat dat waarneembaar gedrag en externe stimulie in de omgeving cruciaal zijn voor het begrijpen van de ontwikkeling van het individu

Klassieke conditionering

Een vorm van leren waarbij een organisme op een bepaalde manier leert reageren op een neutrale stimulus die de respons normaal gesproken niet uitlokt

Operante conditionering

Een vorm van leren waarbij een vrijwillige respons versterkt of verzwakt wordt, afhankelijk van zijn associatie met positieve of negatieve consequenties

Gedragsmodificatie

Een formele techniek om de frequentie van gewenst gedrag te verhogen en de frequentie van ongewenst gedrag te verlagen

Sociaal-cognitieve leertheorie

Benadering van ontwikkeling waarin de nadruk ligt op leren door het gedrag van een andere persoon(model) te observeren.

Cognitief perspectief

Benadering van ontwikkeling die zich richt op de processen die mensen in staat stellen de wereld te leren kennen, te begrijpen en erover na te denken.

Assimilatie

Ervaringen interpreteren binnen je huidige cognitieve ontwikkelingsstadium, denkwijze en opvattingen

Accomodatie

Het proces dat bestaande maneiren van denken en opvattingen verandert in reactie op nieuwe stimuli of gebeurtenissen

Wat zijn de 4 fasen en welke leeftijden van piaget?

0-2 = sensomotorisch, 2-7=pre-operationeel, 7-12=concreet operationeel, 12-volwassen = formeel operationeel

Informatieverwerkingstheorie

Benadering van cognitieve ontwikkeling waarbij men probeert te achterhalen op welke manieren mensen informatie opnemen, gebruiken en opslaan

Cognitieve neurowetenschap

Benadering van cognitieve ontwikkeling die zich richt op de manier waarop hersenprocessen gerelateerd zijn aan cognitieve activiteit.

Systemisch perspectief

Het perspectief dast kijkt naar de relatie tussen individuen en hun fysieke, cognitieve, persoonlijkheids en sociale wereld


Bio ecologisch model

Model dat uitgaat van 5 omgevingsniveaus die elk biologisch organisme gelijktijdig beinvloedden

Socioculturele theorie

Benadering waarbij de nadruk ligt op het verloop van de cognitieve ontwikkeling als resultaat van sociale interacties tussen leden van een cultuur

Evolutionair perspectief

Theorie die probeert gedrag te identificeren dat het resultaat is van de genetische erfenis van onze voorouders

Is een perspectief juist?

Nee, een combinatie is het meest alomvattend