Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/126

Click to flip

126 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
zachodzi uzasadniona obawa że
there are grounds for fear that
obecność
presence
przesłuchać podejrzanego w obecności obrońcy
to interrogate a suspect in the presence of a counsel
sprawdzić obecność osób wezwanych
determine presence of summoned persons
obowiązek
duty, responsibility
nałożyć na kogoś obowiązek
to impose an obligation on sb
obowiązek naprawienia szkody
liability for repairing damages
obowiązek zeznania prawdy
obligation to testify the truth
świadek ma obowiązek stawienia się
witness has an obligation to attend the court
obowiązki
duties, obligations
obowiązki świadka
duties of the witness
rozszerzyć obowiązki
to extend the obligations
obowiązywać
to be in force/ to be effective/ valid / operative/ to bind/to oblige"
obraza przepisów
contempt of law
obraza przepisów postępowania
contempt of legal proceedings
obraza przepisów prawa materialnego
contempt of substantive law
obrażenie
injury
doznać obrażeń ciała
to sustain injuries
powstały obrażenia
injuries appeared
obrona
defence
czy obrona ma jakieś wnioski?
does defence have any motions
koszty obrony
defense costs
linia obrony
line of defence
obrona z urzędu
court-appointed defence
obrona z wyboru
defence
obrońca
defence counsel
obrońca oskarżonego
defender
obrońca z urzędu
court-appointed defence lawyer GB/ public defender US/court-appointed defender
obrońca z wyboru
defence counsel
ustanowić obrońcę
to appoint the defender
wyznaczyć komuś obrońcę
to assign the defender
obserwacja
observation
obserwacja w zakładzie leczniczym
observation in the medical establishment
obwiniony (o popełnienie wykroczenia)
accused of
ocena
opinion, judgement,appraisal, evaluation, assessment
ocena dowodów
assessment of evidence
w ocenie sądu
in the opinion of the court
odciski
fingerprints
odciski palców
fingerprints
pobrać odciski
to take fingerprints
oddalić wniosek
to dismiss the petition
odmowa
refusal, denial, rejection, repudiation
odmowa składania wyjaśnień
refusal to provide explanation
odmowa udzielenia odpowiedzi
refusal to provide the answer
odmowa wzięcia udziału w
refusal to take part in
odmowa złożenia podpisu
refusal to sign
odmówić
to refuse
odmówić składania wyjaśnień bez podania powodów
to refuse to provide explanation without stating reasons
odpis
copy
odpis postanowienia
copy of the ruling
odpis wyroku
copy of the verdict
odpowiadać
to be liable for
odpowiadać z wolnej stopy
backed for bail
odpowiadać za pomocnictwo
liable for aiding and abetting
odpowiadać za przestępstwo rozboju
to be liable for robbery
odpowiedzialność
liability, responsibility,accountability
odpowiedzialność cywilna
civil liability
odpowiedzialność karna
criminal responsibility
odpowiedzialność prawna
liability
odpowiedzialność przed prawem
responsibility before the law
dobrowolnie poddać się odpowiedzialności
voluntary subject oneself to liability
ponosić odpowiedzialność
to bear responsibility/ liable for something/ to bear responsibility for something
za…grozi odpowiedzialność karna
there is penalty for…
odstąpić
to withdraw
odstąpićod aresztowania
to withdraw from arresting
odstąpić od wymierzenia kary
to refrain from imposing punishment
oskarżyciel odstąpił od oskarżenia
prosecutor withdraw from the prosecution
odwołać
to appeal
odwołać się do sądu (II) instancji
to appeal to the Court of the second instance
odwołać się od wyroku to
appeal the verdict
odwołać zeznania prawdy
to appeal the testimony
odwołanie
appeal
wskazać sposób i termin odwołania
to indicate the manner and time of the appeal
odwoławczy
appeal
bezwzględne przyczyny odwoławcze
absolute reasons for appeal
ofiara
victim
ofiara przestępstwa
a victim of a crime
oględziny
inspection, examination, survey,viewing the scene
dokonać oględzin
to examine sth
oględziny ciała
examination of body
oględziny miejsca zdarzenia
examination of the scene of the crime.
oględziny rzeczy
examination of belongings
oględziny w celu rozpoznania
identification parade
ogłosić
to announce, to declare,to proclaim, to pronounce
ogłosić postanowienie
to announce the decision
ogłosić wyrok
to announce a verdict
ogłosić zarządzenie
to announce the instruction
okazać
to show/demonstrate/present
okazać kogoś do rozpoznania
to show sb in identification parade
okazanie
identification parade
dokonać okazania
to carry out the identification parade
okazanie osoby
line
up
okazanie rzeczy
identification of things
okazanie w celu rozpoznania
identification parade
okoliczności
circumstances
okoliczności popełnienia przestępstwa
circumstances of committing a crime
okoliczności sprawy
circumstances of the case
okoliczności wpływające na wymiar kary
circumstances affecting the penalty
okoliczność
circumstance
okoliczność łagodząca
extenuation
okoliczność obciążająca
aggravating a. incriminating circumstance
okoliczność wyłączająca postępowanie
circumstance exempting from the proceedings
okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy
circumstance exempting from the punishment of an offender
przesłać świadka na o. czegoś
to send the witness under the circumstance
okres
period, term,
okres rzeczywistego pozbawienia wolności
the period of actual imprisonment
okres tymczasowego pozbawienia wolności
the period of temporary custody
okres zatrzymania
the period of detention
omówić
to discuss
omówić poprawkę
to discuss an ammendment
omówić skreślenie
to discuss the deletion
opinia
opinion
opinia biegłego
expert’s opinion
opinia.sądowo-psychiatryczna
forensic psychiatric opinion
sporządzić opinię
to draw up an opinion
wydać opinię
to issue an opinion
złożyć opinię
to submit an opinion
opłata
fee, charge, payment
opłata sądowa
court fee
wnieść opłatę
to pay a fee
opuścić
to leave
opuścić salę rozpraw
to leave the court room
organ
body, authority
organ procesowy
procedural body
organ ścigania
law enforcement body
orzec
to pronounce to declare/ to decide/ to rule/ to adjudicate/ to adjudge/ to decree