Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/122

Click to flip

122 Cards in this Set

 • Front
 • Back
substytucja
substitution (in court proceedings)
(pełnomocnictwo substytucyjne
substitutive power of attorney)
sygnatura
no. of matter
sygnatura akt
the case file number
sygnatura sprawy
the case file number
szkoda
damage
naprawić szkodę
to remedy damage
popełnić przestępstwo na czyjąś szkodę
an offence committed to the detriment of sb
szkoda w wielkich rozmiarach
large-scale damage
znaczna szkoda
significant damage
szkodliwość
harmfulness
społeczna szkodliwość czynu
the social consequences of an act / the effects of a prohibited act on society
stopień szkodliwości
the level of the social consequences of an act
ścigać
to prosecute
ścigać na wniosek
to prosecute on complaint
ścigać przestępcę
to prosecute criminals
ścigać przestępstwo
prosecution of crimes
ścigać z oskarżenia prywatnego
a privately prosecuted offence/ prosecution on private accusation
ścigać z urzędu
to prosecute ex officio
śledztwo
an investigation
przeprowadzić śledztwo
to conduct an investigation
ukończyć śledztwo
to finish an investigation
w śledztwie
during the investigation
środek
a measure
cofnąć środek
to withdraw a measure/to waive a measure (odstąpić)
przedłużyć środek
to extend a measure
środek dowodowy
evidence measure
środek izolacyjny
isolation measure
środek karny (np. pozbawienie praw publicznych)
penal measure (eg. the deprivation of civil rights)
środek odwoławczy
appellate measure
środek poprawczy
corrective measures
środek rehabilitacyjny
rehabilitative measure
środek wychowawczy
the educational measures
środek zabezpieczający
preventive measure
środek zapobiegawczy w postaci czego
to apply sth as preventive measure
uchylić środek dowodowy
to revoke preventive measure
ujawnić środek dowodowy
to reveal evidence measure
wnieść środek odwoławczy
to file appellate measures
wybór środka
an option of measure
wymierzyć środek karny
to impose penal measure
zastosować środek wobec kogoś
to impose measure on sb
zmienić środek zapobiegawczy
to amend preventive measure
świadczenie pieniężne
cash benefits
świadek
witness
Co świadkowi wiadome jest w tej sprawie?
What does the witness know in the case?
niestawiennictwo świadka
non-appearance of witness
przesłuchać kogoś w charakterze świadka
to interrogate as witnesses (examination/hearing of a witness/testifying as a witness)
świadek anonimowy
anonymous witness
świadek jest wolny
the witness is free
świadek koronny
protected witness
świadek naoczny
eyewitness
świadek przestępstwa
witness of a crime
wezwać świadka
to summon a witness
tablica poglądowa
police photograph
tajemnica (informacja niejawna)
classified information
tajemnica państwowa
state secret
tajemnica służbowa
official secret
ściśle tajne
top secret
tajne
secret
poufne
confidential
zastrzeżone
restricted
zachować dane osobowe w tajemnicy
to maintain the confidentiality of personal data
termin
the time limit
powiadomić o terminie rozprawy
notice of/serve scheduled date of trial
przedłużyc termin
extend the time limit
przywrócić termin
to reinstate time limit
termin biegnie od dnia
the time limit shall begin on the day
termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni
An appeal should be filed within two weeks
termin rozprawy
date of trial
termin upłynął
a time limit has expired
termin zawity
final date
termin złożenia środka odwoławczego
a time limit for filing appellate measures
w terminie 7 dni od
Within 7 days from
wezwać świadka na kolejny termin
summon a witnesses once again/ to summon a witness for another date
tłumacz
translator and interpreter
powołać tłumacza
to summon the interpreter (wezwać)
tłumacz przysięgły
sworn translator and interpreter
toga
gown
tok postępowania
conduct of the proceedings
zapewnić prawidłowy tok postępowania
to ensure the proper conduct of the proceedings
tożsamość
identity
dokument tożsamości
identity document/identity card
sprawdzić tożsamość oskarżonego
to check defendant’s identity
stwierdzić tożsamość
to identify
tożsamość świadka
the identity of the witness
ustalić tożsamość na podstawie paszportu
to establish the identity on the basis of the passport
tryb
procedure
sprawa rozpoznawana jest w trybie uproszczonym
a case is heard in the simplified procedure
w trybie artykułu … kodeksu postępowania karnego
pursuant to article… The Code of Criminal Procedure
tymczasowe aresztowanie
temporary detainment
zastosować wobec kogoś tymczasowe aresztowanie
to issue temporary detainment order for somebody
uchylić
to rescind (prwn.) / to repeal
uchylić pytanie jako nieistotne
to repeal a question as irrelevant
uchylić środek zapobiegawczy
to repeal preventive measure
uchylić zaskarżone orzeczenie
to repeal attacked proclamation
ucieczka
escape / flight
uczestniczyć w czymś
to participate in something
uczestnik postępowania
participant in the proceedings
udokumentować
to document / substantiate
udział
participation
brać w czymś udział
to take part / to participate in something
przy czyimś udziale
with the participation of somebody
udział tłumacza
translator’s participation
ujawnić
to disclose / to reveal
ujawnić dokument
to disclose / reveal a document
ujawnić materiał dowodowy
to disclose / reveal evidence material
uznać dokumenty za ujawnione bez odczytania
to recognize the documents as disclosed without reading
ująć kogoś na gorącym uczynku
to catch somebody red -handed
ukarać kogoś za coś
to punish somebody for something
ukończyć śledztwo
to finish an investigation
ukrywać (coś, się)
to hide something, to hide oneself
umieścić kogoś w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców
to put in the Guarded Centre for Foreigners
umorzyć
to discontinue
umorzyć dochodzenie
to discontinue the investigation
warunkowo u. postępowanie
conditional discontinuance of the proceedings
uniewinnić kogoś od popełnienia czynu
to acquit someone from commission of the act
uniewinniony
acquitted
uprawienia
authorization / rights
uprawienia przysługują komuś
rights apply to somebody
uprawomocnić się
to come into force
wyrok uprawomocnił się
judgement became valid
uprawomocnienie się orzeczenia
proclamation validation