Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/123

Click to flip

123 Cards in this Set

 • Front
 • Back
przedłużyć śledztwo
to extend a period of investigation for up to
przedłużyć tymczasowe aresztowanie
to extend preliminary detention
przedmiot
the object/the item
przedmiot pochodzący z przestępstwa
objects obtained by the offence (przedmiot uzyskany w wyniku przestępstwa -object acquired by the perpetrator through his offence)
przedmiot służący do popełnienia przestępstwa
the item that was used to commit the offence
przepadek przedmiotu
the forfeiture of item
równowartość przedmiotu
a monetary value equivalent to the item
przedmiotowy (niniejszy, dany)
the, this, given, mentioned
przedmiotowa sprawa
the case, this case
przejście graniczne
border crossing point
przemoc
violence
użycie przemocy wobec kogoś
use of violence against sb
przemówienie
presenting arguments
przemówienie obrońcy
the presentation of arguments by defence counsel
przemówienia stron
the presentation of arguments by the parties
przepadek
the forfeiture
przepisy
provisions
przepisy prawa
provisions of the law
złamać prawo
to break the law/ to violate the law
przeprowadzić
to conduct
przeprowadzić badania psychiatryczne
to conduct psychiatric examinations
przeprowadzić oględziny
to submit view/ to conduct bodily examination
przerwa
an interruption
przerwa w rozprawie do dnia
to interrupt the trial until
zarządzić przerwę w celu
to rule/order sth to be interrupted in order to
przerwać
to interrupt
przerwać rozprawę
to interrupt the trial
przesłanka
premise
brak przesłanek z art... kodeksu postępowania karnego
the conditions specified in Article … of Polish Criminal Code of Procedure are not met
nie ustały przesłanki stosowania środka zapobiegawczego
basis of preventive measure still exist
ustawowe przesłanki czynu zabronionego
legal conditions of an act punishable
przesłuchać
obtain testimonies/ take depositions of/conduct the hearing
przesłuchać oskarżonego
taking depositions of persons as accused persons
przesłuchać świadka na okoliczność
to be examined as a witness on the circumstance
przesłuchać w charakterze podejrzanego
to take depositions of person as a suspect
przesłuchanie
an examination/interrogation
przesłuchujący
the person who conducts the hearing/interrogator
przestępca
the criminal
przestępstwo (zbrodnia lub wystepek)
an offence (felony or misdemeanour/ an indictable offence or a summary offence)
ciąg przestępstw
a series of offences
ciężkie przestępstwo
felony
dokonać przestępstwa
to commit an offence
dopuścić się przestępstwa
to commit an offence
forma popełnienia przestępstwa
form of committing an offence
karalność przestępstwa
the penalty of an offence/an offence is punishable
nieumyślne przestępstwo
an unintentional offence (lack of intent)
przestępstwo kradzieży z włamaniem
the burglary
przestępstwa podobne
offence similar to another offence
przestępstwa pozostające w zbiegu
the concurrent offences (concurrence of offences -zbieg przestępstw)
przestępstwa przeciwko mieniu
property offences
przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
offences against the Administration of Justice
przestępstwo przewidziane w art. ... k.k.
an offence specified in Article 78 of Polish Criminal Code
przestępstwo z art. ... k.k.
a crime under art. ... of Polish Criminal Code
przestępstwo rozboju
armed robbery
przestępstwa skarbowe
fiscal offences
przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
an offence prosecuted at a private motion
popełnić przestępstwo
to commit an offence
powrót do przestępstwa
a relapse to crime
przypisać komuś popełnienie przestępstwa
to attribute the offence to the offender
ścigać przestępstwa
to prosecute offences
w wyniku przestępstwa
an offence results in
wykryć przestępstwa
to detect offences
zbiegające się przestępstwa
the concurrent offences
przeszukać
to conduct a search
przeszukanie
search
dokonać przeszukania
to conduct searches of occupied premises
przeszukanie osoby
searches of a person
przeszukanie pomieszczenia
searches of premises
przewidzieć
specify
czyn przewidziany w art. ... k. k.
act specified in Article 78 of Polish Criminal Code
przewodniczący
the presiding judge
przewodniczący składu orzekającego
the presiding judge of the panel
przewodniczący wydziału karnego
the president of a criminal department of the court
przewód sądowy
the judicial examination, judicial proceedings, court proceedings
kontynuować przewód sądowy
to proceed the judicial examination
otworzyć przewód sądowy
to open the judicial examination/ the judicial proceedings
rozpocząć przewód sądowy
to commence the judicial examination
uzupełnić przewód sądowy
to complement the judicial examination
w toku przewodu sądowego
pending judicial proceedings
wznowić przewód sądowy
reopen a judicial examination
zamknąć przewód sądowy
to announce the judicial examination to be concluded
przybrany
adopted
przybrany do okazania
selected for an identity parade
przychylić się
to endorse
przychylić się do wniosku
to grant the motion
przyczyny odwoławcze
revocation reasons
bezwzględne
absolute
względne
relative
przymus adwokacki
mandatory representation by a lawyer
przymusowo
under duress
doprowadzić przymusowo podejrzanego
(to order) the accused to be brought to the courtroom under duress/ to ensure compulsory appearance of a suspect
przypisać
to attribute
czyn przypisany podejrzanemu
the act attributed to the accused
przypuszczenie
assumption
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
there is a justified supposition that
przyrzeczenie
a pledge
odebrać od świadka przyrzeczenie
to have a pledge given by a witness
za zgodą stron -bez przyrzeczenia
if the parties present do not object -the obligation to have a pledge may be waived
złożyć przyrzeczenie
to give a pledge
przysługiwać
to inhere
przysługujące uprawnienia
to have the rights to
przywłaszczyć sobie cos na czyjąś szkodę
to appropriate to the damage of
przyznać się
to plead
przyznać się do popełnienia przestepstwa
to plead guilty of committing an offence ( zarzucanego czynu -the imputed act)
przyznać się do winy
to plead guilty
pseudonim
alias
publiczność
audience
ławy dla publiczności
audience bench
pytanie
question/ to examine
nieistotne pytanie
irrelevant question (to find the question irrelevant)
pytanie do świadka
a question to the witness
uchylić pytanie
to dismiss questions
rejestr skazanych (obecnie Krajowy Rejestr Karny)
register of convicted persons (Polish Criminal Record)
rozbój
armed robbery
rozpatrzyć
to hear
rozpatrzyć sprawę
to hear the case
rozpatrzyć wniosek
to hear a motion (pozostawić bez rozpoznania -leave motion unheard)
rozpoznać
to recognize/ to identify
rozpoznać przedmiot
to recognize the object
rozpoznać sprawcę przestępstwa
to recognize the perpetrator of an offence
rozpoznać wniosek
to hear a motion
sąd rozpoznał sprawę
the court examined the case/
rozpoznanie
hearing/examination