Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/125

Click to flip

125 Cards in this Set

 • Front
 • Back
rozprawa
the hearing
na rozprawie
at the hearing
odroczyć rozprawę
to adjourn the hearing
otworzyć rozprawę
to commence a hearing
przebieg rozprawy
the progress of the hearing
przeprowadzić rozprawę
to conduct a hearing
przerwać rozprawę
to interrupt the hearing
rozprawa odbyła się
the hearing was held
rozprawa przed sądem
the hearing before the court
rozprawa sądowa
the hearing/trial
rozpocząć rozprawę
to commence a hearing
rozpoczęcie rozprawy głównej
the commencement of the first -instance heating
uczestnik rozprawy
the participant of the proceedings (uczestnik postępowania)
wywołać rozprawę
to call the case (wywołanie rozprawy -the calling of the case)
zakończyć rozprawę
the conclusion of the hearing
zamknąć rozprawę
the conclusion of the hearing
rozstrój zdrowia
an impairment to health
spowodować rozstrój zdrowia
to cause an impairment to health
sala
the room
opuścić salę
leave the courtroom
pozostać na sali
to stay at the courtroom
sala narad
the deliberation room /the room where the deliberation takes place (narada -the deliberation)
sala rozpraw
the courtroom
wezwać na salę
to call into the courtroom
sąd
the court
postawić kogoś przed sądem
bring sb to trial
Proszę Sądu!
Your Honour!
sąd apelacyjny
the Appellate Court
Sąd Najwyższy
the Supreme Court
sąd odwoławczy
the Appellate Court
sąd okręgowy
the District Court
sąd pierwszej, drugiej instancji (. s.I, II) instancji)
the court of the first instance, higher court
sąd powszechny
common court
sąd rejonowy
the Regional Court
sąd uznał, że
the court recognized/found that/ decided
skład sądu
the composition of the court
Wysoki Sądzie!
Your Honour!
zwrócić się do sądu
to address a judge in the court
sądowy
judicial
sekcja zwłok
autopsy
sekretariat sądu
registry of the court
sędzia
judge
skarga
complaint (np. skarga uprawnionego oskarżyciela), charge (skarga pokrzywdzonego art. 488 kpk)
skazać
to convict/ to sentence
skazać na karę grzywny
to fine (kara grzywny -financial penalty)
skazać na karę pozbawienia wolności
sentenced to imprisonment
skazać za popełnienie przestępstwa
to sentence for committing an offence/to convict of
skazany
the convicted person
rejestr skazanych (obecnie Krajowy Rejestr Karny)
register of convicted persons (Polish Criminal Record)
skład
the composition of the court
przewodniczący składu orzekającego
the presiding judge of the panel
sąd orzekający
the panel
skład sądu
the composition of the court
skład sędziowski
the Bench
sąd w składzie tu obecnym
the court in the present composition/the court sitting in a panel consisting of
składać
to lodge
składać wyjaśnienia
to make statements
składać zeznania
to testify/ to give testimony
skradziony
stolen
słowo
word
ostatnie słowo oskarżonego
the final word of the accused
Obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni
the closing argument shall be the right of defence counsel and of the accused
służba
duty
pełnić służbę
be on duty
Służba Więzienna
Prison Officers
sporządzić
to prepare
sporządzić uzasadnienie wyroku
to prepare the statement of reasons for the judgement
sporządzić wniosek
to prepare a motion
sprawa
the case
Co może Pan powiedzieć w tej sprawie?
What can you say regarding to the case?
numer sprawy (sygnatura akt)
no. of matter/ file reference number
okoliczności sprawy
the facts of the case/ the circumstances of the case
prowadzić sprawę
to conduct the case
rozpoznawać sprawę
to hear the case (the case shall be heard by)
sprawa dotycząca czegoś
the case concerning/ involving/referring to
sprawa karna przeciwko komuś
criminal case against sb
sprawa o wykroczenie
case regarding a misdemeanor/an offence
w sprawie
in the case
wyjaśnić sprawę
to explain/to clarify the matter
wyłączyć sprawę do odrębnego postępowania
a separate hearing may be instituted for particular persons or acts
występować w sprawie
to appear as
wywołać sprawę
to call the case
sprawca
an offender/a perpetrator
eksces sprawcy
excess of a perpetrator
sprawca czynu
perpetrator of an act
sprawca rozboju
perpetrator of an armed robbery
ująć sprawcę
to arrest/ to capture the perpetrator
ukarać sprawcę
to punish/penalize the perpetrator
ustalić sprawcę
to establish the perpetrator
wykryć sprawcę
to detect a person
sprawiedliwość
justice
wymiar sprawiedliwości
the administration of justice/system of justice
sprawstwo
perpetration
sprostować
to correct
sprostować oczywistą omyłkę pisarską
to correct manifest error in the writing/ evident mistakes
sprzeciw
a notice of objections
wnieść, zgłosić sprzeciw
to file objections
sprzeczność
contradictory
stan
state of
stan niepoczytalności
a state of non-accountability
stan nietrzeźwości
state of insobriety
stan odurzenia
under the influence of narcotics/ state of intoxication
stan ograniczonej poczytalności
limitation of accountability
stanowisko
position/stand
stanowisko końcowe
final statement
zająć stanowisko w jakiejś sprawie
to take a stand in the case/ to take a position in a case
stawić się
appear
stawić się na każde wezwanie
appear on each summon
stawić się na rozprawę
turn up for the trial
stawić się w sądzie
appear in court
stawiennictwo
appearance
stosować
to apply
stosować przepisy prawa
apply the law/provisions of law/regulations of law
stosować środek zapobiegawczy
to take preventive measures
stosunek
relationship
pozostawać z kimś w szczególnie bliskich stosunkach osobistych
to have a particularly close relationship
stosunek do oskarżonego
relationship to the accused
stosunek do służby wojskowej
military status
stół
table
stół sędziowski
bench
Straż Graniczna
the Polish Border Guard
Straż Miejska
city guards
strona
the party
strona postępowania
the party in proceedings
strona procesowa
party