Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/124

Click to flip

124 Cards in this Set

 • Front
 • Back
wyjaśnienia zgodne z pozostałym materiałem dowodowym
explanation in accordance with evidence material
złożyć wyjaśnienia
to give an explanation
wykonać
to carry out
wykonać orzeczenie
to carry out a judgement
wykonać wyrok
to execute a sentence
wykonalny
enforceable
postanowienie jest wykonalne
order of the court is enforcable
wykonanie
execution
natychmiastowe wykonanie postanowienia
immediate execution of an order
wykroczenie
offence
wykryć sprawcę przestępstwa
to detect the perpetrator of a crime
wyłączenie
withdrawal / exemption
wyłączenie sędziego
exemption of the judge
wyłączenie się sędziego
self-exemption of the judge
wyłączenie tłumacza
exemption of the interpreter
wnosić o wyłączenie ławnika
to apply for the exemption of the alderman / juror
wyłączyć
to exempt
wyłączyć sędziego
to exempt the judge
wyłączyć sprawę do odrębnego postępowania
to sever the case for separate proceedings
wymiar sprawiedliwości
(administration of) justice
wymierzyć karę
to inflict a penalty / punish
wypowiedź
statement / speech
swobodna wypowiedź
free speech
wyprowadzić
to lead out
wyprowadzić oskarżonego
to lead out the defendant
wyrok
sentence
łagodny wyrok
lenient / light sentence
nieprawomocny wyrok
legally invalid sentence
odpis wyroku
copy of the sentence
ogłosić wyrok publicznie
to pronounce the sentence openly
podać motywy wyroku
to give the grounds of the sentence
podać powody wyroku
to give causes of the sentence
prawomocny wyrok
judgement in force / effective judgement
sporządzić wyrok na piśmie
to make a sentence in writing
utrzymać wyrok w mocy
to uphold the sentence
uzasadnienie wyroku
reasons of the judgement
wyrok łączny
cumulative sentence
wyrok nakazowy
order
wyrok skazujący
guilty verdict
wyrok uniewinniający
innocent verdict
wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
sentence on behalf of the Republic of Poland
wyrok z warunkowym zawieszeniem wykonania kary
sentence with a suspension of a punishment
wyrok zaoczny
judgement in default
wyrok zapadł
a Verdich has been reached
wydać wyrok
to pronunce a sentence
wykonać wyrok
to execute a sentence / enforce a judgement
zaskarżyć wyrok
to apeal against the sentence
wyrokować
to adjudicate / decide
wyrokowanie
adjudication
występek
misdemeanour / missdeed / offence
występek nieumyślny
unintentional misdemeanour
występek z art. … k.k.
misdemeanour under article … of the Criminal Code
występować
to occur / appear
występować w charakterze świadka
to appear as a witness
występować w sprawie
to plead before the court
wywiad środowiskowy
community interview
wywołać sprawę
to call a case
zabezpieczenie majątkowe
security on property
zabezpieczyć
to secure
zabezpieczyć dowód winy
to secure evidence of guilt
zabezpieczyć przedmiot
to secure an object
zabójstwo
murder
zabrać
to take away
zabrać na czyjąś szkodę
to taka awal to the damage of somebody
zabrać pieniądze w kwocie
to take awal the Money in the amount of
zabrać pierścionek o wartości
to take away the ring worth
zabrać w celu przywłaszczenia
to take away on purpose of appropriation
zagrażać
to threaten
zagrażać zdrowiu
to threaten health
zagrażać życiu
to threaten life
zagrożenie
threat
dolna granica ustawowego zagrożenia
the low limit of statutory threat
kara w granicach zagrożenia przewidzianego za
a penalty within the threat provided for
zagrożenie karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności
the threat of 3 years penalty of imprisonment
zakaz
prohibition / ban
zakaz opuszczania kraju
ban on leaving the country
zakaz prowadzenia określonej działalności
ban on conducting specific activity
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
disqualification
zakaz wykonywania określonego zawodu
prohibition to exercise a specific profession
zakaz zajmowania określonego stanowiska
ban on occupancy of a specific post
zakład karny
penitentiary / prison
przebywać w zakładzie karnym
to stay in prison
zaliczyć
to pass
zaliczyć okres rzeczywistego pozbawienia wolności
to credit the term of actual imprisonment
załącznik
enclosure / attachment
załączyć wniosek do akt sprawy
to attach a propos al to the case files
zamiar
intention
czynić coś w zamiarze, aby
to do something with intent to
działać w zamiarze dokonania przestępstwa
to act with intent to commit an offence
zamknąć śledztwo
to close the investigation
zapobiec
to avert / prevent
zapobiec popełnieniu przestępstwa
to prevent commiting the crime
zapobiec powrotowi do przestępstwa
to prevent the relapse into crime
zapoznać
to acquaint
zapoznać kogoś z treścią pisma
to acquaint one with contents of the document
zapoznać się z tekstem
to acquaint with the text
zaprotokołować
to minute / enter on the minutes
zarządzenie
order / regulation
wydać zarządzenie
to issue an order
zarządzenie przewodniczącego
order of a chairman
zarządzić
to decree / order
zarządzić doprowadzenie oskarżonego
to order bringing the suspect
zarządzić opuszczenie sali przez świadków
to order leaving the courtroom by the witnesses
zarządzić przerwę
to adjourn
zarządzić wezwanie świadka telefonicznie
to order telephone call for the witness
zarządzić wykonanie kary
to order carrying out the penalty
zarządzić zatarcie skazania
to order expungement
Zarządzam postępowanie dowodowe
I order the evidence proceedings
zarzucić
to accuse
zarzucić komuś popełnienie czynu zabronionego
to accuse somebody of commiting prohibited act
zarzucić komuś popełnienie przestępstwa
to accuse somebody of committing the crime
zarzucić komuś przestępstwo
to accuse somebody of a crime
zarzut
charge / accusation / defence
podać ustnie podstawy zarzutów
to give the grounds of the accusation orally
postawić zarzut
to press charge
przedstawić zarzut osobie podejrzanej
to present charges to the suspect
zgłosić zarzut
to raise / invoke defence
zasądzić
to adjudge
zasądzić kwotę … zł tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu
to adjudge a rate of … by way of remuneration of court-appointed defense
zasądzić na rzecz Skarbu Państwa
to adjudge on behalf of the State Treasury
zasądzić nawiązkę w kwocie … zł
to adjudge exemplary damages in the amount of
zasądzić od oskarżonego
to adjudge from the accused
zasądzić 300 zł tytułem wpłaty
to adjudge 300 zl by the way of contribution
zaskarżyć postanowienie
to appeal against resolution