Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/118

Click to flip

118 Cards in this Set

 • Front
 • Back
uznać dokument za ujawniony bez odczytania
consider the document disclosed without reading
wystawić dokument
to draft a document
domniemanie niewinności
presumption of innocence
doprowadzić (do)
to bring to, to induce to; (kogoś do czegoś) to bring someone to, to adduce someone to; (osobe dokądś) to bring a person to, to adduce a person to
doprowadzić kogoś na salę rozpraw
to bring sb before the court
doprowadzić oskarżonego z aresztu śledczego
to produce a defendant in court
doprowadzić świadka do sądu
to bring witness before the court
doręczenie
service, delivery, serving (urzędowe)
adres dla doręczeń
address for service
doręczyć
to serve, to deliver
doręczyć akt oskarżenia
to serve indictment
doręczyć korespondencję
to deliver correspondence
doręczyć pismo procesowe
to serve a suit
doręczyć wezwanie
to serve a summons
dowodowy
evidential, probative, of evidence, probatory
materiał dowodowy
evidence, means of evidence
znaczenie dowodowe
significance of evidence
dowód
(środek dowodowy) proof, evidence; (kwit) receipt, warrant; (świadectwo, legitymacja) certificate, identity card; (dokument) deed, paper, document, warrant
dowód popełnienia przestępstwa
corpus delicti
dowód w postaci (czegoś)
evidence in form of
dowód w postępowaniu sądowym
evidence in court proceeding
dowód w sprawie
evidence in the case
dowód winy
proof of guilt
dowód z przesłuchania świadka
evidence obtained through examination of a witness
dowód z zeznań
evidence by witnesses
dopuścić dowód z opinii biegłego
to admit evidence
przeprowadzić dowód na rozprawie
to take evidence, to show a proof
sprowadzić dowody
to imprecate evidence
swobodna ocena dowodów
free assessment of evidence
ujawnić dowody na rozprawie
trial disclosure of evidence
utrwalić dowody
to perpetuate evidence
zabezpieczyć dowody
to secure evidence
zebrać dowody
to collect evidence
zgłosić dowody
to submit evidence
zgromadzić dowody
to gather evidence
dozór
supervision, care, inspection, watch
dozór kuratora
probation officer's supervision
oddać kogoś pod dozór Policji
surveillance by police
zastosować dozór
to apply custody time limit
zwolnić od dozoru
to exempt from custody time limit
dyżurny komendy Policji
duty police officer
ekspertyza
expertise, expert appraisement
ekspertyza z dziedziny medycyny sądowej
forensics
eksperyment procesowy
reconstruction of the scene of crime in court proceedings, experimental reconstruction of the scene of crime ordered during the proceedings in court
fałszywy
(podrobiony) forged, false, counterfeit, faked; (niezgodny z prawem) wrong, false, misleading, mistaken
fałszywy document
false document, forged document
fałszywa opinia
fraudulent misrepresentation
funkcja
(czynność) function; (obowiązki) function, functions, duties
pełnić funkcję publiczną
to fulfil a function, to be in charge of a function, to perform functions
funkcjonariusz
functionary, official, officer
funkcjonariusz Policji
police officer/functionary
funkcjonariusz publiczny
public officer
funkcjonariusz Służby Więziennej
prison oficer
funkcjonariusz Straży Granicznej
Border Guard Officer
głos
(wyrażenie decyzji przy głosowaniu) voice, vote; (zdanie, sąd,opinia) opinion, comment, say, voice
głosy stron
pleas of parties
udzielić głosu stronom
to give the floor to parties
zabrać głos
to take the floor, to address those present, to rise to speak
głosowanie
voting, vote
głosowanie nad orzeczeniem
voting on decision
godło państwowe
national emblem
granica
(linia graniczna) boundary, frontier; (zakres czegoś) limit, line, bounds, border
granica środka odwoławczego
limits of appeal
dolna granica ustawowa przewidziana za przestępstwo
the lower limit of the statutory penalty range
przekroczyć granicę państwa
to cross the State frontier, to cross the border?
grozić
(straszyć) to menace, to threaten; (zagrażać) to threaten, to endanger, to imperil, to be imminent, to impend
grozić komuś
to threaten over sb, to impend over sb
za … grozi odpowiedzialność karna
sb is liable for prosecution for
groźba
(zapowiedz przykrych nastepstw) threat, menace; (niebezpieczenstwo) danger, imminence, liability
grzywna
fine, pecuniary penalty, mulct, amercement
stawka dzienna grzywny
day-fine unit
uiścić grzywnę
to honour the fine
immunitet
immunities, immunity, privilege
instancja
instance
pierwsza (I) instancja
first instance
sąd drugiej (II) instancji
Higher Court
w II instancji orzekł sąd apelacyjny
Higher Court ruled
interes
(pożytek) interest; (sprawa) business, matter
interes społeczny
public interest, social interest
interes wymiaru sprawiedliwości
interest of the administration of justice, interest of judicial finding
jawność
openness to public, publicness, patency, flagrancy
jawność rozprawy
public nature of a trial, openness of the trial, openess of the hearing
wyłączyć jawność
to close the hearing to the public
jednoosobowo
acting individually
orzekać jednoosobowo
to rule /act individually
kara
punishment, penalty, correction, retribution
cele wychowawcze kary
educational objectives of penalty
cele zapobiegawcze kary
preventive objectives of penalty
darować komuś karę
discharge the offence
dobrowolne poddanie się karze
voluntary submission to penalty
kara aresztu (stosowana za popełnione wykroczenie)
imprisonment
kara bezwzględnego pozbawienia wolności
penalty of imprisonment, penalty of deprivation of liberty
kara łączna
concurrent sentence
kara ograniczenia wolności
restriction of personal liberty
kara porządkowa (k. pieniężna, areszt)
penalty for breach of order (pecuniary penalty, detention)
kara pozbawienia wolności od roku do lat 10
be subject to imprisonment of one year to ten years
łagodna kara
light penalty
nadzwyczajne obostrzenie kary
extraordinary aggravation of penalty
nadzwyczajne złagodzenie kary
penalty exceptionally commuted
nałożyć na kogoś karę pieniężną w wysokości
to fine sb, to sentence sb to a fine
odbyć karę pozbawienia wolności
serve a custodial sentence
odstąpić od wymierzenia kary
discharge the offence
orzec karę
to impose penalty
podlegać karze
to amerce, to be subject to punishment, to be liable to penalty
Proszę o łagodny wymiar kary
I’d like to ask the court for leniency when imposing the sentence.
surowa kara
severe punishment, heavy penalty
warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności
custodial sentence conditionally suspended
warunkowo zwolnić z odbycia kary
to release X provisionally from prison
wykonać karę
to execute a penalty
wymierzyć karę za …
to sentence to
za … grozi kara …
for …. sb is exposed to penalty
karać
to punish, to penalize, to correct, to discipline
karalność
punishability, penalty, amenability to punishment
dane o karalności
criminal history
dotychczasowa kara
previous criminal offences committed
kara za przestępstwa
the punishability of the crimes expires
kara za fałszywe oskarżenie
conviction for making a false statement or accusation
poprzednia kara
previous criminal record