Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/124

Click to flip

124 Cards in this Set

 • Front
 • Back
karany
person with criminal record, man with a criminal record, man already punished
Czy był pan karany za …
Have you been previously penalized/punished for …
karany sądownie
penalized
karany za składanie fałszywych zeznań
convicted of making false representations
karny
(dotyczący kary) penal, criminal,punitive, punitory
karna odpowiedzialność świadka, biegłego, tłumacza
witness’s/ expert’s / translator’s liability or criminal responsibility
karta (w aktach sprawy)
file page
karta 34 verte (lub: karta 34 odwrót)
page/sheet 34 continued on reverse side
karta karna
conviction record (file)
odczytać dokument z karty 34
to read the document from the sheet 34
kasacja
(uchylenie wyroku) cassation, last resort appeal; (zniesienie) annulment
kasacja od prawomocnego wyroku
an appeal against the final judgement to the court of cassation
wniesienie kasacji
to appeal to the court of cassation
klauzula
clause, formula, proviso, stipulation, provision, reservation
klauzula wykonalności orzeczenia
executory formula (fieri facias clause)
kodeks
code
kodeks karny
penal code
kodeks karny skarbowy
Penal and Fiscal Code
kodeks karny wykonawczy
executive penal code
kodeks postępowania karnego
code of penal procedure
kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Petty Offences Procedure Code
kodeks wykroczeń
code of petty offences
komenda
command
Komenda Główna Policji
General Police Headquarters
komenda powiatowa Policji
county police headquarters
komenda rejonowa Policji
district police headquarters
komenda wojewódzka Policji
provincial police headquarters
komisariat Policji
police station (UK), police precinct (USA)
konfrontacja
confrontation, collation, comparison
przeprowadzić konfrontację
to confront, to bring face to face
konwojent
escort
konwój policyjny
police convoy
korzyść
benefit, advantage, profit, gain
korzyść osobista
personal gain
korzyść uzyskana z popełnienia przestępstwa
achieved competitive advantage
przyjąć korzyść majątkową
to accept financial benefit
udzielić korzyści majątkowej
provide personal benefits
zabezpieczenie grożącego przepadku korzyści
security interest of the impending forfeiture
koszty
costs, price
koszty postępowania
costs of the proceedings
koszty procesu
costs of the proceedings at law
koszty sądowe
court fees, law expenses, law costs, court costs, costs of action
koszty w kwocie … zł
costs in the amount of … zl
kradzież
theft, larceny, stealing, robbing, thievery, robbery
drobna kradzież
petty larceny
kradzież z włamaniem
housebreaking, burglary
kraść
to rob, to steal; (uprawiać złodziejstwo) to thieve
kwalifikacja prawna czynu
legal classification of offence
list
(dokument) document; (korespondencja) letter, note
list żelazny
safe conduct, guarantee of safe passage
poszukiwać kogoś listem gończym
to issue an arrest warrant
ława
bench
ława dla publiczności
the general public’s bench
ława obrońców
defenders’ bench
ława oskarżonych
the accused's box, the dock, the accused's stand
zająć miejsce w ławie
to take the bench
ławnik
lay judge, lay person assisting the judge, lay magistrate, assessor
mandat
(nakaz kamy, grzywna) fine, ticket, tenure of office, period of office, term of office ;(pelnomocnictwo) mandate
nałożyć mandat na coś
to impose a fine
zapłacić mandat
to pay a fine
materiał
(dane) material, fabric
materiały postępowania
materials of a case
ujawnić materiał dowodowy
to release evidence
zaliczyć dokumenty do materiału dowodowego
admit as evidence
zgromadzić materiał dowodowy
to gather evidence
mecenas
lawyer, solicitor
Panie mecenasie!
counsel or counsellor
Pani mecenas!
counsel or counsellor
mediacja
mediation
mediator
mediator
miejsce
seat, place
miejsce pobytu
place of temporary residence/ place of stay
miejsce zamieszkania
domicile, place of residence
mienie znacznej wartości
property of considerable value
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
the Ministry of Internal Affairs and Administration
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministry of Justice
młodociany
young person, under aged person, juvenile, adolescent
nakaz
writ, order, command, mandate, warrant, decree
europejski nakaz aresztowania
European Arrest Warrant
nakłonić
to induce, to incite, to persuade
nakłonić do pomocy w przestępstwie
to instigate sb to commit an offence
napad
assault, act of brigandage
dokonać napadu
to break into a house, to commit a robbery
napaść
(napadniecie rabunkowe) attack, raid, hold-up; (napadniecie w celu pobicia) attack, assault, onslaught
ktoś został napadnięty
assaulted
napaść na kogoś
to attempt on sb
narada
counsel
narada sędziów
deliberation of judges
narada składu orzekającego
deliberation of adjudicating panel
sąd udaje się na naradę
the court retire to deliberate
narazić kogoś na coś
to expose sb to/to put sth at risk of
narzędzie
tool/instrument
narzędzie przestępstwa
criminal tool
narzędzie zbrodni
murder weapon
nawiązka (pieniężne zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego)
compensatory damages
sąd orzekł nawiązkę
the court awarded compensatory damages to
nazwisko
surname
nazwiskopanieńskie
maiden name
nazwisko rodowe matki
mother's family name/mother’s name at birth
niebezpieczeństwo
danger
niekaralność
no criminal record
powołując się na dotychczasową niekaralność
refering to the fact that the suspect has no prior criminal record
uwzgledniając dotychczasową niekaralność
taking into consideration the fact that the suspect has no prior criminal record
nieletni
minor/juvenile
nieobecność
default absence
nieusprawiedliwiona nieobecność
unjustified absence
usprawiedliwiona nieobecność
justified absence
nieprawda
untruth
zeznać nieprawdę
to testify untruthfully
nieprawomocny
legally invalid /not legally binding
nieprawomocne postanowienie
invalid court decision
wyrok jest nieprawomocny
the judgement is not legally binding
niestawiennictwo
non-appearance, failure to appear, contumacy
nieusprawiedliwione niestawiennictwo
unjustified absence
niewłaściwość sądu
impropriety of the court
niezwłoczne
immediate
notatka
notice/note
notatka służbowa
a memo
obawa
concern
obawa matactwa
concern over fraud
obawa o życie
fear for one's life
obawa ucieczki (podejrzanego)
apprehension of flight
obawa ukrywania się (podejrzanego)
apprehension of absconding
realna obawa
real apprehension