• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Careless

Cu1xin1

Forgetful

Jian4wang4

Lazy

Lan3duo4

Mean

Ke4bo2

Naughty

Wan2pi2

Selfish

Zi4si1

Stubborn

Gu4zhi2

Trait

Te4zheng1

Cut off in driving

Chao1che1

Pedestrian

Lu4ren2 or xin2ren2

Make an example

Ju3 yi1ge4 li4zi

Introvert

Nei4xiang4

Idiom can't change a person

Niu2qian1dao4bei3jing1 hai2shi4niu2

Agree

Ren4tong2

Chinese zodiac

Sheng1xiao4

Astrology sign

Xing1zuo4

Magazine

Za2zhi4

Attract

Xi1yin3

Funny

You1mo4

Talkative

Hua4hen3duo1

Coworker

Tong2shi4

Friendly

You3shan4

Relaxed

Qing1song1 or fang4 song1

Conference

Hui4yi4

Presentation

Yan3jiang3