• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Middle school tw

Guo2 Zhong1

Gather v

Ju4 zai4 yi1 qi3

Reunion

Ju4hui4

Shopping

Guang4 jie1

Videogames

Dian4dong4you2xi4

Last year

Qu4nian2

Spend

Du4guo4

New years eve

Kua4 nian2 ye4

Fireworks

Yan1huo3

Get there early

Ti2zao3

New years resolutions

Xin1nian2 xin1 xi1wang4

Quit or stop

Jie4

Quit smoking

Jie4yan1

Go on vacation

Du4jia4

Theme

Zhu3ti2

Themepark

Zhu3ti2 gong1yuan2

Disappointing

Shi1wang4

Vaccine

Yi4miao2

Side effect

Fu4zuo4yong4

Indoor

Shi1nei4

Outdoor

Shi1wai4

Facilities or attractions

She4shi1

Roller coaster

Yun2xiao1 fei1che1