• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Share

Fen1xiang3

Strict

Yan2ge2

Outgoing

Wai4xiang4

Arts and crafts

Shou3gong1 yi4

Stranger

Mo4sheng1ren2

Long distance relationship

Yuan3ju4li2lian4ai4

Quarantine

Ge2li2

Efficient

Xiao4lu:4

Easy going

Sui2he2

Selfish

Zi4si1

Tradition

Chuan2tong3

Openminded

Kai1fang4

Camping

Li4ying2

Lake

Hu2

Stream

Xi1

Memory

Ji4yi4

Visit

Bai4fang3

Grandparents

Zu3fu4mu3

Suburbs

Jiao1qu1

Downtown

Shi4Zhong1xin1

Work

Gong1zuo4

Private school

Si1li4 xue2xiao4

Public school

Gong1li4 xue2xiao4

Mop

Tuo1di4

Chores

Jia1shi4

Spoiled

Chong3huai4

Papertowel

Zhi3jin1

West coast

Xi1an4