• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Anime

Dong4man4

Credit coin

Dai4bi4

Episode

Ji2

Super power

Chao1 neng2li4

Popular

Hong2

Series

Ying3ji2

Blind date

Xiang4qin1

Disguise

Wei4zhuang1

Dating

Zai4yi1qi3

Rumor

Yao2yan2

Romantic comedy

Ai4qing2 xi3ju4 lei4

Fantasy

Qi2huan4

Knight

Qi2shi4

Fight

Da3bai4

Character

Ren2wu4

Lead character

Zhu3jiao3

Ideal

Li3xiang3

Partner or significant other

Dui4xiang4

In reality

Xian4shi2 sheng1huo2 zhong1

Bad guy

E4gun4

Passionate

Re4qing2

Proactive

Zhu3dong4

Idea

Xiang3fa3

Sequel

Xu4ji2

Iron man

Gang1tie3 ren2

Streaming service

Chuan4liu2ping2tai2

Envious

Xian4mu4