• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Channel

Pin2dao4

Subscribe

Ding4yue4

Subscriber

Ding4yue4zhe3

Like or thumbs up

An4 zan4

Liu2yan2

Comment

Influencer or YouTube star

Wang3hong2

Internet bully

Wang3 lu4ba4 ling2

Hater

Suan1 min2

Popular

Shou4 huan1ying2

Couple

Qing2lu:3

Scientist

Ke1xue2jia1

Experiment

Shi2yan4

Reality show

Shi2jing4 xiu4

Dramatic

Xi4ju4xing4

Entertainment

Yu2lu4

Season in a show

Ji4

Charismatic

Ge4ren2 mei4li4

Outgoing

Wai4xiang4

Social media platform

She4jiao1 mei2ti3 ping2tai2

Freedom of speech

Yan2lun4 zi4you2

Reliable

Ke3kao4

Opinion

Yi4jian4

Install

An1zhuang1

Uninstall

Jie3chu2 an1zhuang1

Harm

Wei2hai4

Disease

Ji2bing4

Internet addiction

Wang3luo4 cheng2 yin3

Medical Checkup

Jian4kang1jian3cha2/jian4jian3