• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Art

Yi4shu4 or mei3 shu4

Model

Mo2te4er2 (er is silent)

Pottery

Tao2tu3

Painting

You2hua4

Watercolor painting

Shui3cai3hua4

Design (n or v)

She4ji4

Pattern

Tu2an4

Feather

Yu3mao2

Skull

Tou2gu3 or ku1lou2/lu3 tou2

Abstract

Chou1xiang4

Sketch

Su4miao2

Make a mess

Nong4/Yong4 hen3 luan4

Measure word for paintings

Yi1fu2

Register

Bao4ming2

Creative

Chuang4yi4

Disabled

Can2zhang4

Jealous

Ji2du4

Have you ever

Ni3 shi4fou3 ceng2jing1

Imagine

Xiang3xiang4

Cause

Ling4

Facial features

Wu3guan1

waterlily

Shui4lian2

Praise

Cheng1zan4

Exhibit

Zhan3lan3

Fashion

Shi2shang4 or liu2xing2

Spend

Hua1fei4

Costume

Fu2zhuang1

Paint(n)

Yan2liao4