• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Movie or video

Ying3 pian4

Hardworking

Nu3li4

Complain or complaint

Bao4yuan4

Flashcard

Zi4ka3

Limit

Xian4zhi4

Homeless

Liu2lang4

Relatives

Qin1qi4

Hedgehog

Ci4wei4

Elegant

You1ya3 or you1mei3

Contrast

Mao2dun4

Tv series

Ying3ji2

Pet

Chong3wu4

Guinea pig

Tian1zhu2shu3

Cage

Long2zi

Husband

Zhang4fu

Allergy

Guo4min3

Sensitive

Min1gan3

Walk the dog

Liu4 gou3

Loyalty

Zhong1xin1

Loyal

Zhong1cheng2

Biase or prejudice

Pian1jian4