• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Good nights sleep idiom

Shui4 de gen1 gou3 yi1yang4

Nightowl

Ye4mao1zi

The early bird catches the worm

Zao3qi3 de niao3 er you3 chong2 chi1

Sleep on side

Ce4shui4

Sleep posture

Shui4zi1

Adjust

Tiao2zheng3

Force

Qiang3po4

To fall asleep

Ru4shui4 or shui4zhao2

Podcast

Guang3bo4

Insomnia

Shi1mian2

Mint tea

Bo4he2 cha2

Meditation

Ming2xiang3

Commuting time

Tong1qin2 shi2jian1

Mafia

Hei1bang1

Betray

Bei4pan4

Spy

Jian4die2

Superficial

Fu1qian3

Snore

Da3hu1

Snooze or extend

Yan2chang2

To be Familiar with

Shu2xi1

Halloween

Wan4shen4jie2

Anniversary

Jie2hun1ji4nian4 ri4

Look forward to

Qi2dai4