• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är syftet med en preoperativ bedömning?

- Skall alltid finnas en plan till alla komplikationer.


Den preoperativa bedömningen ser till att eventuella komplikationer hittas


- För att kunna förhindra komplikationer


- Ta reda på hur anestesin kommer påverka patienten


- Kunna optimera patienten innan operation!

Vad händer i kroppen både fysiologiskt och psykologiskt vid kirurgi och stress?

Den fysiologiska stressresponens vid kirurgi får flera endokrina, metabola och inflammatoriska konsekvenser.


- Ökad puls och BT


- Ökat syre och energibehov


- Förhöjd blodglukos


- Ret. av natrium och vatten


- Ökad koagulationförmåga


- Inflammatoriska förändringar

Vilka förberedelser för patienten gör sjuksköterskan på vårdavdelningen inför operation?

- Förberedelse av huden (dubbeldusch, kontroll av hudkostym, dokumentera sår och rapportera)


- Borttagning av smycken, piercingar, smink och nagellack


- Renbäddad säng


- Rena kläder


- Skicka med prosteskopp


- Se till att operatörenssnittmarkerningar är kvar


- Id-märkning


- Tömma urinblåsan – ev.menstruationsskydd


- Tömma stomipåse – KAD


- Ev. Premedicinering

Vad innebär PONV?

Post operation nausea and vomiting

Vilka patientkategorier har en ökad risk för att drabbas av PONV?

- Kvinna i fertil ålder


- Åksjuka


- Övervikt


- Tidigare upplevelser av PONV


- Smärta – viktigt med god smärtlindring


- Dehydrering


- Ålder


- Typ av kirurgi (fortplantningsorganen och bröst)

Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan göra för att motverka PONV?

- Identifiera riskpatienter


- Sörja för god vätskebalans


- Åksjukearmband


- Profylaktisk antimietika

Vad innebär ERAS (shorttrack surgery)?

Ehanced recovery after surgery


- Optimerar patientens återhämning genom att tillföra preoperativ näringstillförsel kvällen innan för att öka upplevelsen av välmående efter operationen

Vad innebär ASA-klassificering?

Är en preoperativ riskbedömning och hur väl personen kan tåla det stress och trauma operationen innebär och därmed vilka försiktighetsmått som måste tas för att underlätta för denne.


Klassifikationen går mellan 1 – 6 , där 1 är frisk patient och 6 är organdonator.

Vilka yrkeskategorier i det interprofessionella teamet träffar din patient inför operation?

- Kirurg


- Sjuksköterska (på vårdavdelningen, operationssjuksköterska)


- Anestesiologsjuksköterska


- Anestesiolog


- Ev. Sjukgymnast

Förklara begreppen analgesi/anestesi.

Analgesi: Tillstånd karakteriserat av bortfall av smärtkänslighet.


Anestesi: Upphävande av förmåga att uppfatta/bedövning av sinnesintryck som smärta, tryck, värme,kyla och beröring.

Generell anestesi

- Påverkar hjärnan och hela kroppen.


- Kännetecknas av sömn, smärtfrihet, muskelavslappning och dämpade reflexer.


- Kan ges med hjälp av inhalation, intravenöst eller kombinerat


- Kontrollerad medvetslöshet

Regional anestesi

- Innebär begränsad eller lokal anestesi med hjälp av blockad av perifiera nerver eller ryggmärgen.


- Påverkar inte medvetandet


- Kan delas in i perifera blockader, centrala blockade och intravenös regionalanestesi.

Vad innebär det att vara fastande inför en anestesi och varför är detta så viktigt?

- Att vara fastande innebär att ingen fast föda skall ätas/drickas upptill 6 timmar innan anestesin.


- Klar dryck får drickas upp till 2 timmar innan anestesi.


- Det är viktigt eftersom det minskar risken för aspiration – vilken kan ge allvarliga lunginflammationer/kvävning.

Vilka patientkategorier skall vara fastande minst sex timmar före anestesi (får alltså inte dricka klara drycker två timmar före anestesistart)?

- Högt BMI


- Akut buk


- Diabetes mellitus


- Graviditet


- Osäkerhet om fast och försenad ventrikeltömning.

Förklara varför patienter måste vara fastande även inför en SPA/EDA!

För att personen skall kunna intuberas och försättas i narkos utan att riskera aspiration.

Vad innebär det att en patient är intuberad?

- Att man har säkrat fria luftvägar genom att lägga in en svalgtub/endotrakeltub


- Vilken som används, beror på om personen kan andas själv eller har försvagad eller ingen egen andningsförmåga.

Vilken utrustning behövs för att kunna genomföra en intubation?

- Endotrachealtub


- Laryngoskop


- Kuffspruta


- Ledare


- Häfta


- Magillstång


- Svalgtub


- Stetoskop

Vilka olika inandningsgaser tillförs patienten i samband med narkos?

- Syrgas och medicinskt renad luft.


- Tillika tillförs potenta anestesiläkemedel i gasform, t e x isofluran, sevofluran eller desfluran) om personen skall sövas med detta sätt.

Vad är SPA? Hur skulle du informera en patient om denna metod?

- Form av central nervblockad eller ryggbedövning. Används på patienter som skagenomgå kirurgi i nedre extremiteterna och andra mindre ingrepp i bäckenregionensamt vid kejsarsnitt.


- Lokalbedövning och patienten kan vara vaken.


- Injektion av lokanestetika in i spinalkanalen som blandas med likvor.


- Anslaget sker inom 3-5 minuter och håller i upp till 3-4 timmar


- Patienten får en motorisk och sensorisk blockad

Vad är EDA? Hur skulle du informera en patient om denna metod?

- Anestesin lägg i epiduralarummet


- Kan läggas som kateter och så ge effekt under så lång tid som önskas


- Långsammare anslag 15-30 minuter


- Inte helt motorisk blockad.

Hur övervakas patienterna i samband med en anestesi?

- Andning (Af, Saturation, Kapn)


- Cirkulation (BT, Puls, EKG)


- Kroppstemperatur


- Anestesidjup

Redogör för hur en patient övervakas postoperativt, som varit sövd, intuberad och fått muskelrelaxation?

Observerasutifrån:


– A = airway – fri luftväg


– B=breathing - ventilation


– C=circulation - cirkulation


– D=disability - medvetande


– E=exposure - exponering

Vilka patienter är extrakänsliga för uppläggninggsrelaterade skador?

- Undernärda


- Diabetes


- Lågt serumalbumin


- Låg kroppstemperatur


- Lågt BMI


- Över 70 års ålder


- Multisviktsjuk

Vilka åtgärder kan anestesi och operationssjuksköterskan genomföra för att motverka tryckskador?

- Se till att patienten inte utvecklar hypotermi


- Se till att det inte uppstår friktionsskador (dra inte i patienten)

Vilka kontroller skall du som sjuksköterska göra postoperativt då din patient fått enepiduralbedövning och har en kvarliggande kateter epiduralt?

- VAS- kontroll


- Blodtryck/Puls


- Bromage


- Sederingsgrad


- Andningsfrekvens

Att motverka hypotermi är en viktig omvårdnadsåtgärd genom det perioperativa förloppet. Förklara varför det är viktigt och ge förslag på åtgärder för att motverka hypotermi.

Hypotermi ökar kroppens stressrespons, ger sämre hemostas, nedsatt immunförsvar, långsammare nedbrytning av läkemedel och sämre läkning


- Varma täcken (ev. varmluftstäcke) och mössa.


- Varma vätskor och infusionsvärmare.


- Varm sal.


- Övertäckning av ytor utanför operationsområdet.


Vad innebär det att ett instrument är sterilt?

Att produkten har sannolikheten av närvaron av mikroorganismer mindre än 1 på 1000 000.

Vilka kontroller gör operationssjuksköterskan på en steril förpackning?

Att förpackningen är hel, torr och att utgångsdatumet inte har passerat.

Vad innebär dubbeldusch och varför är det så viktigt för patienten?

Dubbeldusch innebär tvättning av hela kroppen, två efterföljande gånger med klorhexidintvål. Dubbelduschen som helhet repeteras vanligen en gång kvällen innan operationen och en på morgonen av operationen.


Det är viktigt eftersom att patientens egna bakterieflora hen har på huden kan leda till infektioner i kirurgisåret.

Ge förslag på operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnadsåtgärder.

- Förebygga postoperativa infektioner genom BH- Förhindra hypotermi


- Bibehålla god positionering av patient – minska trycksår ock felluxation

Vilka olika typer av förslutningsmaterial för huden finns det?

- Suturer


- Agraffer


- Tejp (teristrip)


- Vävnadslim

Ett operationssår kan sutureras på olika sätt, ge förslag på olika suturteknik.

- Enstaka suturer – suturer med knut per loop


- Fortlöpande suturer –tråden löper genom hela såret, med en start och slutknut.

Vilka kontroller gör du postoperativ på patient med sårdränage?

- Att dränaget fungerar tillfredställande


- Att dränage hålls öppna

Vad är skillnaden mellan aktivt och passivt dränage?

- Ett aktivt dränage använder sig av undertryck för att suga ur vätskan.


- Ett passivt dränage använder inget undertryck utan vätskan transporteras genom dränaget medhjälp av tyngdkraft.

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitala funktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockad. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet.
Airways (A)

- Fria luftvägar


- Snarkande andning

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitala funktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockad. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet.
Breathing (B)

- Regelbundenhet


- AF, djup


- Hjälpmuskulatur


- Andningsljud


- Cyanos


- Pulsoximeter

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitala funktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockad. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet.
Cirkulation(C)

- Puls (regelbundenhet och fyllnad)


- EKG


- Blodtryck


- Perifer cirkulation


- Blödning


- Vätskeförlust


- Urinproduktion ( tecken på cirkulation)


- Temperatur!

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitala funktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockad. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet.
Disability (D)

- Väckbarhet


- Medvetande


- Oro/agiteterad


- Välbefinnande?


- Smärtlindring


- PONV?

Målet för postoperativ återhämtning är att patienten är stabil i vitala funktioner, adekvat smärtlindrad och återhämtad från anestesin eller nervblockad. Observationerna postoperativt kan göras utifrån A-E konceptet.
Elimination(E)

- Urinretention? Bladder scanner, KAD, Timdiures


- Diures?


- Tarmfunktion - paralytisk illeus, smärta, hård buk

Vilka kriterier skall vara uppfyllda då patienten kan flyttas från den postoperativa avdelningen till vårdavdelningen?

- Vara vaken/väckbar och vara orienterad tid, rum och personlig data


- Kunna lyfta huvudet och alla extremiteter


- Ha en saturation över 93%


- Blodtryck under 100


- Puls 50 – 100


- Temperatur under 38 ⁰C


- Tömt blåsan mindre än 6 timmar sist


- Skatta smärta under 3 på VAS

Redogör för vilka postoperativa komplikationer som kan drabba den nyopererade patienten.

- Hypovolemi


- Hypotoni


- Chock


- Blödning


- Arytmier


- Urinretention


- Atelaktaser


- Förstoppning


- Tarmvred


- Infektion


- LE/DVT (djup ventrombos)