• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Beskriv symtombilden vid ulcus ventriculi

De är mer okarakteristiska än vid ulcus duodeni.


- 4/5 övre abdominalsmärtor


- Illamående och kräkningar (kan vara utan att det är tecken på pylorusstenos)

Beskriv symtombilden vid ulcus duodeni

- Smärta i övre abdomen.


- Kommer 1 1/2 - 3 timmar efter måltid


- Inte ovanligt med nattliga smärtor.


- Smärtorna kan beskrivas som hungersmärtor som lindras genom att äta eller ta antacid.


- Kan stråla till ryggen.


Pyrosis och vomitus

Vilka organ kan undersökas/behandlas via: Gastroskopi, rektoskopi, koloskopi och kapselendoskopi?

Gastroskopi: tolvfingertarmen, magsäcken och matstrupen


Rektoskopi: ändtarmen


Koloskopi: tjocktarmen och slutet av tunntarmen


Kapselendoskopi: tunntarmen

Ge förslag på vilken information om egenvård du vill ge patienten vid hemgång för att förhindra återfall av ulcussjukdomen.

- Undvik mat eller dryck du vet att du får besvär av


- Trappa ner på rökning eller sluta helt


- Använda inte ASA eller NSAID läkemedel