• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är sinusrytm?

Normal hjärtrytm där rytmen bestäms av sinusknutan depolarisation.

Hur många slag per minut slår hjärtmuskeln?

50 - 100 är normalt

Vilket ansvar har SSK:an vid EKG?

- Inge säkerhet, lugn, trygghet (stress = missvisande).


- Informera och föra dialog. -


Ha kunskap om hur EKG genomförs.


- Veta hur ett normalt EKG ser ut.

Vad är förmaksflimmer och vilka tre sorter finns det?

- Kaos vid sinusknutan, depolarisering sker olika delar av förmaken vid olika tillfällen


- Oregelbunden rytm med 120 - 170 slag/min
Proxymalt, Permitterande och Kroniskt

Vad innebär proxymalt förmaksflimmer + behandling?

- Intermittent –kan förekomma under nån minut, flera timmar eller dagar. Går tillbaka tillsinusrytm av sig självt, utan behandling.

Vad innebär persisterande förmaksflimmer + behandling?

- Går inte överutav sig självt utan krävder behandling


- Behandlas medelkonvertering

Vad innebär kroniskt förmaksflimmer + behandling?

-Utvecklas oftaav peroxysmalt.


-Behandlas medLM

Vilka läkemedel används vid behandling av kroniskt förmaksflimmer?

1.Antitrombotiskt – waran


2.Frekvensreglerande – Betablockad


3.Antiarytmika

Vad kan orsaken till förmaksflimmer vara?

HJärtsjukdomar - klaffel


Hypertoni


Sköldskörtelrubbningar


Stress


Kaffe


Sömnbrist


H.I.T

Symtom vid förmaksflimmer?

Tryck i bröstet


Palpilationer


Dyspne


Oro
Många saknar symtom

Vad är ventrikelflimmer?

-Oregelbunden takycardi i kamrarna leder till kaos


- Ingen effektiv cirkulation - hjärtarbete avstannar helt


- Kamrarna fladdrar utan pulsfunktionVad kan orsaken till ett ventrikelflimmer vara?

- HJärtinfarkt, myokardit, mm


- Hypokalemi - arytmier

Vilka symtom har en person med ventrikelflimmer?

-Ingenkännbarpuls


-Medvetslös


-Andningstopp

Hur behandlas ventrikelflimmer?

-HLR


-Defibrillering


-LM (adrenalin, atropin, antiarytmika)

Vad är asystoli och vad orsakar den?

- Ingen hjärtrytm (hjärtstopp)


-Ingen elektrisk aktivitet


-Ingen cirkulation


- Kan orsakas av ischemisk hjärtsjukdom, rubbad rättledning, nedkylning, ålder

Symtom vid asystoli?

Svimning,medvetslöshet, ingen kännbar puls, andningsstopp

Hur behandlas asystoli?

- HLR


- LM, Adrenalin

Vem bestämmer om HLR skall initieras?

Läkaren beslutar om HLR skall initieras eller avbrytas.


Patientens dokumenterade frånsägande av HLR gör att HLR inte påbörjas


Om dokumenterat och läkare ej är närvarande. Påbörjar sjuksköterskan HLR